Κατατέθηκε την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 στο υπουργείο Οικονομικών η πρώτη αίτηση από την Alpha Bank για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής II». Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών,  η αίτηση αφορά την τιτλοποίηση δανείων της Alpha Bank με την κωδική ονομασία «COSMOS», συνολικής λογιστικής αξίας 3,4 δισ. ευρώ, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον Ν.4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξίας 1,7 δισ. ευρώ.

Σε σημερινή της ανακοίνωση της η Alpha Bank, επισημαίνει ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Galaxy και στο πλαίσιο της υλοποίησης του επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου της, η Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ, 100% μητρική εταιρία της Alpha Bank ανακοινώνει την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρείες που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP  αναφορικά με την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης ενός χαρτοφυλακίου κατά βάση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ύψους μεικτής λογιστικής αξίας 3,4 δισ. ευρώ (συναλλαγή Cosmos).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Τράπεζα θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, κάνοντας χρήση των διατάξεων του προγράμματος παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Η Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη ΑΕ θα είναι ο διαχειριστής του δανειακού χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Cosmos.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος, υπέβαλε την 15.10.2021 αίτηση υπαγωγής βάσει του ν. 4649/2019 της τιτλοποίησης Cosmos στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής». Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Cosmos, συνολικής αξίας έως 1,7 δισ.ευρώ

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου από την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Cosmos, μαζί με την αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αναλογούν σε 50% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας του δανειακού χαρτοφυλακίου. H Συναλλαγή Cosmos αναμένεται να είναι ουδέτερη από απόψεως επάρκειας συνολικών κεφαλαίων, καθώς η επιπρόσθετη επιβάρυνση στα αποτελέσματα ύψους 0,3 δισ.ευρώ, εντός του πλαισίου των στόχων που έχουν τεθεί από τον Όμιλο για συναλλαγές μη-εξυπηρετούμενων δανείων, αντισταθμίζεται από αντίστοιχη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού. Η Συναλλαγή θα επιτρέψει στον Όμιλο να εξυγιάνει περαιτέρω τον ισολογισμό του προκειμένου να επιτύχει τους δεδηλωμένους του στόχους, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Cosmos που αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός ου τετάρτου τριμήνου 2021 υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων,  η HoldCo θα συνεισφέρει το 44% των Mezzanine και Junior ομολογιών των τιτλοποιήσεων Galaxy και Cosmos σε θυγατρική εταιρεία που θα ιδρύσει και στη συνέχεια θα διανείμει σε είδος τις μετοχές της θυγατρικής αυτής εταιρείας στους μετόχους της. Το χρονοδιάγραμμα αυτής της διανομής θα ανακοινωθεί από την HoldCo με τη λήψη των σχετικών εταιρικών αποφάσεων.
Alpha Bank – Project Cosmos: ένα βήμα πιο κοντά στη συντριπτική μείωση των «κόκκινων δανείων»

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα της Alpha Bank, τo χαρτοφυλάκιο της Συναλλαγής Cosmos αποτελείται από περίπου 60 χιλιάδες δάνεια όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, SBL, καταναλωτικά, επιχειρηματικά) και είναι συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ σε όρους Gross Book Value (μεικτής λογιστικής αξίας) και 4,9 δισ. ευρώ  σε όρους Total Exposure (συνολική οφειλής). Μέσω της συναλλαγής, επιτυγχάνεται υψηλή ανάκτηση ύψους 50%, μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των ελληνικών συναλλαγών, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψιν ότι πρόκειται για μία multi-asset τιτλοποίηση.

Όπως επισημαίνεται, η Τράπεζα πραγματοποιεί ένα αποφασιστικό βήμα εξυγίανσης του ισολογισμού της και, σε συνδυασμό με τις επικείμενες συναλλαγές Sky και Orbit, δρομολογεί τον περιορισμό του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) σε ποσοστό 13% έως το τέλος του έτους και σε μονοψήφια ποσοστά στις αρχές του 2022, σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους του νέου στρατηγικού της προγράμματος «Project Tomorrow».

H Alpha Bank, ολοκληρώνει τη νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της με μηδαμινή επίδραση στα κεφάλαιά της.  Με την ολοκλήρωση του Project Cosmos, η Alpha Bank θα έχει επιτύχει συντριπτική μείωση των «κόκκινων δανείων» από το 2017 μέχρι σήμερα κατά 18 δισ.ευρώ  σε όρους μικτής λογιστικής αξίας.

Μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκαν οι εξής συναλλαγές:
-Project Venus, ύψους 0.9 δισ. ευρώ. Αφορούσε σε ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
-Project Mars, ύψους 0.3 δισ. ευρώ Επρόκειτο για επιχειρηματικά και δάνεια λιανικής στη Ρουμανία.
-Project Jupiter, ύψους 1 δισ. ευρώ περίπου. Αφορούσε σε δάνεια ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα κυρίως με ακίνητα.
-Project Mercury, ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Αφορούσε σε ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
-Project Neptune, ύψους 1,1 δισ. ευρώ Αφορούσε, επίσης, σε δάνεια ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα κυρίως με ακίνητα.
-Project Galaxy, τιτλοποίηση δανείων ύψους 10,8 δισ.ευρώ, – Πρόγραμμα Ηρακλής Ι
-Project Cosmos, τιτλοποίηση δανείων ύψους 3,4 δισ. ευρώ.- Πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ
Επίσης, σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται οι εξής συναλλαγές:
-Project Orbit, ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Αποτελείται από ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
-Project Sky, ύψους 2,2 δισ.ευρώ, με την περίμετρο να αφορά σε στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά και μικρά επαγγελματικά δάνεια.
-Project Solar, ύψους 0,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης επιχειρηματικών δανείων, κοινών σε όλες τις τράπεζες.
-‘Αλλες συναλλαγές, ύψους 0,7 δισ. ευρώ. και αφορούν σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων leasing και επιλεγμένων επιχειρηματικών δανείων.

Στόχος της Alpha Bank είναι η διαμόρφωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) και μη εξυπηρετούμενων δανείων NPL στο 7% και 5% αντίστοιχα, στον αμέσως ορατό χρονικό ορίζοντα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο


Πηγή: economico.gr