ψηφιακή κάρτα εργασίας

To 2022 φέρνει μαζί του την ψηφιακή κάρτα εργασίας για τους εργαζόμενους με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε τράπεζες, ασφαλιστικές, σούπερ-μάρκετ και ενδεχομένως και στις  βιομηχανίες.

Πρόκειται για τον μηχανισμό απεικόνισης των ωρών εργασίας, των νόμιμων ορίων υπερωριών, ημερήσιου χρόνου ανάπαυσης κ.λπ., όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία. Θα διαθέτει, μάλιστα, “κόφτες” ώστε να εμποδίζονται οι παράτυπες δηλώσεις. Επίσης, ο μισθός θα απεικονίζεται και σε επίπεδο ώρας.

Θα υπάρχουν προβλέψεις σε τεχνικό επίπεδο για όλες τις ειδικές συνθήκες που καταγράφηκαν κατά τη διαβούλευση, όπως ενδεικτικά εργασίες εκτελούμενες έξω από την έδρα της επιχείρησης, επαγγελματικά ταξίδια, έκτακτη απουσία του εργαζόμενου για προσωπικούς λόγους κ.λπ.

Ο μηχανισμός αυτός προβλέπεται στον εργασιακό νόμο που πέρασε ο υπουργός Εργασίας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, τον περασμένο Ιούνιο.

Σε όλους τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης 

Αμέσως μετά την κάλυψη των πλήρως απασχολούμενων σε τράπεζες, σούπερ-μάρκετ κ.λπ., η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα εφαρμοστεί σε όλους τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης (δηλαδή πέραν των τραπεζών και των μεγάλων λιανεμπορικών επιχειρήσεων).

Τέλος, θα εφαρμοστεί για όσους έχουν συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Σε τρεις φάσεις η εφαρμογή της 

Με άλλα λόγια, ο μηχανισμός αυτός θα εφαρμοστεί σε τρεις φάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να καλύψει αποκλειστικά συγκεκριμένο υποσύνολο της αγοράς εργασίας σε κλάδους όπως ο χρηματοοικονομικός τομέας και το λιανικό εμπόριο μεγάλης κλίμακας και εργαζομένους πλήρους 5ήμερης απασχόλησης με σταθερό ωράριο.

Σε δεύτερη φάση, ο μηχανισμός αυτός θα καλύψει και τους εργαζομένους με πλήρη 5ήμερη απασχόληση σταθερού ωραρίου στο σύνολο της αγοράς εργασίας.

Σε τρίτη φάση, τέλος, η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα καλύψει όλες τις μορφές απασχόλησης, δηλαδή όχι μόνο τους μισθωτούς με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, αλλά και εκείνους με συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

Πιο αναλυτικά:

1η φάση:

Μισθωτοί πλήρους απασχόλησης σε τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις λιανεμπορίου
Σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση του έργου, ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να καλύψει αποκλειστικά συγκεκριμένο υποσύνολο της αγοράς εργασίας, με τα εξής κριτήρια:

– Συγκεκριμένοι κλάδοι της αγοράς (π.χ. χρηματοοικονομικός τομέας, λιανικό εμπόριο μεγάλης κλίμακας).

– Εργαζόμενοι πλήρους 5ήμερης απασχόλησης με σταθερό ωράριο.

– Επιχειρήσεις που για την προαναφερθείσα κατηγορία εργαζομένων εφαρμόζουν συνολικά σύστημα ωρομέτρησης.

Επομένως, το βασικό αντικείμενο της πρώτης φάσης θα είναι η αποκατάσταση δυνατότητας υποβολής στοιχείων στους εργοδότες για τα πραγματικά διαστήματα εργασίας (αλλά και απουσίας από αυτήν εντός του εργάσιμου ωραρίου) των εργαζόμενων πλήρους 5ήμερης απασχόλησης και σταθερού ωραρίου και η αντιπαραβολή αυτών με τα αντίστοιχα προδηλωθέντα στοιχεία, ώστε να εντοπίζονται τυχόν αποκλίσεις.

Οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν:

– Ωράριο – υπερεργασία ως ενιαίο χρονικό διάστημα

– Τροποποίηση αποδοχών

– Υπερωρία

– Λόγος μη απασχόλησης

– Διάλειμμα

Οι επιχειρήσεις 

Επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν καθολικά ή για υποσύνολο των εργαζομένων τους σύστημα ωρομέτρησης ανεξαρτήτως μέσου σήμανσης (συνήθως θα είναι κάρτα, αλλά δεν είναι απαραίτητο) θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ειδική διεπαφή που θα αναπτυχθεί στο σύστημα “Εργάνη”, ώστε τα δεδομένα της ωρομέτρησης να ενημερώνουν με αυτοματοποιημένο τρόπο το “Εργάνη”.

Επιχειρήσεις οι οποίες δεν εφαρμόζουν σύστημα ωρομέτρησης, εφαρμόζουν τέτοιο σύστημα για υποσύνολο του προσωπικού τους ή εφαρμόζουν τέτοιο σύστημα, αλλά δεν έχουν την τεχνική δυνατότητα διασύνδεσης αυτού με το σύστημα “Εργάνη”, θα είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν στο σύστημα “Εργάνη” αναλυτικά το προσωπικό που δεν κάνει χρήση συστήματος ωρομέτρησης διασυνδεδεμένης με το “Εργάνη” και, επομένως, δεν θα είναι σε θέση η επιχείρηση να υποβάλλει στοιχεία πραγματικής απασχόλησης για το εν λόγω προσωπικό.

Το προσωπικό αυτό θα έχει τη δυνατότητα να δηλώνει απευθείας είτε γεγονότα έναρξης-λήξης εργασιακού χρόνου είτε μόνο αποκλίσεις πάσης φύσεως απασχόλησής του σε σχέση με τα προδηλωμένα από τους εργοδότες διαστήματα. Αυτό θα γίνεται και πάλι μέσω των καναλιών που προαναφέρθηκαν, δηλαδή της web εφαρμογής και του myErgani mobile app, με πολύ πιο πρόσφορο μέσο προφανώς την εφαρμογή για κινητές συσκευές.

2η φάση:

Μισθωτοί πλήρους απασχόλησης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας πέραν των τραπεζών και του λιανεμπορίου

Οι δύο άξονες της επέκτασης αυτής της φάσης είναι η διεύρυνση σε όλους τους κλάδους (για τους μισθωτούς με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης) και η κάλυψη των επιχειρήσεων που δεν εφαρμόζουν –καθόλου η συνολικά– σύστημα ωρομέτρησης.

Θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής στοιχείων πραγματικής απασχόλησης και στους εργαζομένους.

Αυτό θα καλύψει τόσο τις περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν χρησιμοποιεί –τουλάχιστον για υποσύνολο των εργαζομένων του– σύστημα ωρομέτρησης, στις οποίες τα στοιχεία που υποβάλλει ο εργαζόμενος θα αποτελούν τη βασική πληροφορία παρακολούθησης του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, όσο και τις περιπτώσεις εργαζόμενων που παρακολουθούνται από σύστημα ωρομέτρησης του εργοδότη, στις οποίες τα στοιχεία που υποβάλλει ο εργαζόμενος θα αποτελούν δευτερεύουσα/επικουρική πληροφορία.

Οι εφαρμογές myErgani Web και Mobile App

Οι εφαρμογές myErgani Web και Mobile App θα εμπλουτιστούν ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να υποβάλουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας τους, είτε είναι ενταγμένοι σε σύστημα ωρομέτρησης του εργοδότη είτε όχι, μέσω της δήλωσης γεγονότων έναρξης-λήξης εργασιακού χρόνου.

Επίσης θα πρέπει να προστεθεί στις εν λόγω εφαρμογές η δυνατότητα υποβολής από τους εργαζομένους αιτημάτων αμφισβήτησης στοιχείων πραγματικής απασχόλησης, όπως αυτά θα έχουν καταχωριστεί από τους εργοδότες και επίσης η δυνατότητα επισκόπησης των αποτελεσμάτων.

3η Φάση:

Μισθωτοί μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης όλων των κλάδων της οικονομίας
Ο βασικός άξονας της επέκτασης είναι η διεύρυνση σε όλες τις μορφές απασχόλησης και όχι μόνο στην 5ήμερη πλήρη απασχόληση σταθερού ωραρίου.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις βασικές πρόσθετες μορφές απασχόλησης που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον μηχανισμό: 6ήμερη πάσης φύσεως εργασία χωρίς σταθερό ωράριο (πρόγραμμα εργασίας, βάρδιες κτλ.), μερική απασχόληση σταθερού ωραρίου, εκ περιτροπής απασχόληση.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr