Ρυθμίσεις χρέη

Πέντε νέες ρυθμίσεις για τα χρέη προς το Δημόσιο που συσσωρεύτηκαν κατά την πανδημία, αλλά και για όσους έχασαν τις 120 δόσεις και πάγιους διακανονισμούς, ανοίγει το υπουργείο Οικονομικών.

Οι νέες ρυθμίσεις διασώζουν όσους είχαν μπει στις 120 δόσεις και τις έχασαν, όσους είχαν αποκλειστεί από τη πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων, ενώ δίνουν δυνατότητα επέκτασης αποπληρωμής έως και το 2023 για χρέη ή δόσεις οφειλών που είχαν ανασταλεί  έως τις 30 Απριλίου του 2021.

Οι 5 νέες ρυθμίσεις είναι οι εξής:

  • Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού:

Οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα ελεγκτικά κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε μέχρι και 24 μηνιαίες δόσεις με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού των 30 ευρώ το μήνα. Δηλαδή για να προκύψουν 24 δόσεις πρέπει να ξεπερνά τα 720 ευρώ η οφειλή.

Οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης με έως και 12 δόσεις δεν επιβαρύνονται με τόκο ενώ για μέχρι και 24 δόσεις υπολογίζεται ο τόκος 2,5% ετησίως. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης τότε συνεπάγεται επιβάρυνση 5% μηνιαίως.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31 Μαΐου 2021 και οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης και εφόσον τηρείται διαγράφονται τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ενώ χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και αναβάλλεται η εκτέλεση των μέτρων αναγκαστικής κατάσχεσης που τυχόν έχουν ξεκινήσει επικοινωνία κινητών.

Η αναστολή όμως δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, όμως τα εισπραττόμενα ποσά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης.

Η ρύθμιση χάνεται αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει τουλάχιστον δύο δόσεις και τότε όλα τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Ωστόσο το δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη είχε των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών εφόσον η οφειλή δεν είναι εξασφαλισμένη.  Παράλληλα αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση

Δεν μπορούν να ρυθμιστούν χρέη που οφείλονται σε ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων κλπ.

  • Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες

Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης παρατείνεται και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

Η πρώτη δόση ρύθμισης από εκείνες για τις οποίες χορηγήθηκε η παράταση καταβολής και αναστολής είσπραξης καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής και πάντως όχι πριν από την 30η Απριλίου 2021 ενώ οι επόμενες παράθεσης δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθεί σας δόσεως.

Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος παρατηρείται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης χωρίς να αλλάζουν όμως οι όροι και προϋποθέσεις της κάθε ρύθμισης.

  • Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία στις 120 δόσεις

Οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής των 120 δόσεων (του ν. 4321/2015 ή του ν. 4611 ή του ν. 4469/2017), δύνανταί να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους.

Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

  • Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για ρυθμίσεις που χάθηκαν

Οφειλές που ήταν σε νομοθετική ρύθμιση εν ισχύ την 1η.11.2019, η οποία απωλέστηκε μετά την ημερομηνία αυτή, υπάγονται σε ρύθμιση υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

  • Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και καταπτώσεις

Βεβαιωμένες οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, ή παροχής της εγγύησης της «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ»), ή του ΤΕΜΠΜΕ, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από ττς προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Πηγή: economico.gr