Μετά το 2020, όταν απαλλάχθηκαν από την εισφορά αλληλεγγύης όλα τα εισοδήματα πλην μισθών και συντάξεων, από τον Ιανουάριο του 2021, με απόφαση της ΑΑΔΕ, απαλλάσσονται από την επιβάρυνση αυτή τουλάχιστον 24 διαφορετικές κατηγορίες εισοδημάτων θα γίνουν εξαιρέσεις το 2021 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Και σε μισθούς του ιδιωτικού τομέα

Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν μισθούς, επιδόματα και παροχές σε είδος σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και υπολογίζεται ότι κατ’ αυτό τον τρόπο περίπου 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα απαλλαχτούν από την εισφορά αλληλεγγύης. Η κατάργηση αφορά τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, ενοίκια, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου που αποκτήθηκαν το 2020 και για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα που θα αποκτηθούν το 2021. Παράλληλα, από το 2021 μειώνονται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Πόσο θα αυξηθούν οι αποδοχές

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης θα αρχίσει να φαίνεται από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2021 όταν οι αποδοχές των εργαζομένων θα αυξηθούν κατά το ισόποσο της μηνιαίας παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης που επιβαλλόταν έως τον Δεκέμβριο. Για παράδειγμα, ιδιωτικός υπάλληλος με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ θα γλιτώσει φόρο που φθάνει τα 426 ευρώ το χρόνο. Το φορολογικό όφελος υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ για όσους αποκτούν εισόδημα πάνω από 35.000 ευρώ.

Οφέλη και για τους εργοδότες

Οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές των μισθωτών ξεκινούν από τα 8 ευρώ τον μήνα στον κατώτατο μισθό των 650 και φθάνουν ή ξεπερνούν τα 23 ευρώ σε μισθωτούς με μηνιαίο μισθό ίσο ή υψηλότερο των 2.000 ευρώ, ενώ οφέλη προβλέπονται και για τους εργοδότες από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τα οποία ξεκινούν από 12 ευρώ το μήνα για τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ και ξεπερνούν τα 35 ευρώ, εάν ο μισθός είναι άνω των 2.000 ευρώ.

Δημόσιοι υπάλληλοι-συνταξιούχοι

Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης δεν ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους εκτός αν φέτος έχουν αποκτήσει εισοδήματα από άλλες πηγές όπως ενοίκια, μερίσματα, τόκοι, κ.α. για τα οποία καταργείται. Δηλαδή οι συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης για το 2020 και για το 2021 για τους μισθούς που εισπράττουν και υπερβαίνουν ετησίως τις 12.000 ευρώ. Αν δεν είναι υψηλότεροι των 12.000 ευρώ τότε δεν επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης. Σημειώνεται ότι το «πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έχουν προσωρινό χαρακτήρα, αλλά η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε να μονιμοποιηθούν.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, η εισφορά αλληλεγγύης παγώνει για:

1) Μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα και παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβές που καταβάλλονται τακτικά από την 1η-1-2021 έως την 31η-12-2021 σε κάθε εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

2) Καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριου επαγγέλματος, τα οποία αποκτώνται εντός του 2020.

3) Καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, που αποκτώνται εντός του 2020.

4) Εισπραττόμενα εντός του 2020 ενοίκια ακινήτων.

5) Τεκμαρτά εισοδήματα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων, τα οποία αφορούν στο έτος 2020.

6) Μερίσματα. Στα μερίσματα περιλαμβάνονται τα εισοδήματα που προκύπτουν από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, καθώς και τα εισοδήματα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό. Στα εισοδήματα αυτά δεν θα επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όταν η λήψη της απόφασης για την έγκριση της διανομής τους από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας έλαβε χώρα το φορολογικό έτος 2020. Χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων) νομικών προσώπων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία έκλεισε η διαχείριση. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, κρίσιμος για την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2020, είναι ο χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των μερισμάτων, και όχι ο χρόνος που προέκυψαν τα κέρδη για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, ή ο χρόνος καταβολής αυτών.

7) Τόκους των τραπεζικών καταθέσεων που προκύπτουν εντός του 2020.

8) Τόκους των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos), που προκύπτουν εντός του 2020.

Οι άλλες κατηγορίες απαλλαγής

9) Δικαιώματα που αφορούν στο έτος 2020. Ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

10) Αποκτώμενα εντός του 2020 κέρδη από την μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες.

11) Αποκτώμενα εντός του 2020 κέρδη από την μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων.

12) Αποκτώμενα εντός του 2020 κέρδη από την μεταβίβαση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

13) Τόκους ομολόγων ή έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, που αποκτώνται εντός του 2020.

14) Αποκτώμενα εντός του 2020 κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.

15) Αποκτηθέντα εντός του 2020 κέρδη από τη μεταβίβαση εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009)

16) Αφορολόγητα κέρδη που αποκτώνται εντός του 2020 από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια

17) Αποκτώμενα εντός του 2020 κέρδη από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη (άρθ. 71Α ν. 4172/2013).

18) Αποκτώμενα εντός του 2020 κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.

19) Εισπραττόμενα εντός του 2020 ποσά διατροφής.

20) Αποκτώμενα εντός του 2020 κέρδη από τη μεταβίβαση τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία

21) Εισπραττόμενο εντός του 2020 ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.

22) Εισπραττόμενες εντός του 2020 «πράσινες» και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.

23) Λοιπές εισπραττόμενες εντός του 2020 εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.

24) Επιδόματα ειδικής επιδότησης ανεργίας που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν φέτος σε απολυμένους πρώην εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα για την αντικατάσταση των εισοδηματικών απωλειών τους.

Πηγή πίνακα: euro2day

Πηγή: economico.gr