Νέες ευνοϊκές διατάξεις για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί από την πανδημία – και επιδιώκουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Γέφυρα 2, το οποίο επιδοτεί τις δόσεις των δανείων – προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

  • Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται μείωση του επιτοκίου της ρύθμισης τουλάχιστον 10% ενώ αναγνωρίζεται δικαίωμα στην τράπεζα να συμφωνήσει με τον οφειλέτη μέτρα, για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης, όπως το “κούρεμα” του κόκκινου επιχειρηματικού δανείου.
  • Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια που υπάγονται στο Πρόγραμμα ορίζεται ρητά ότι δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση των ουσιωδών όρων της σύμβασης (ως προς το κεφάλαιο, την τιμολόγηση και τη διάρκεια του δανείου)

Τι προβλέπει η τροπολογία

Σύμφωνα με την τροπολογία:

1. Προβλέπεται μείωση του επιτοκίου της ρύθμισης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Γέφυρα 2 κατά το διάστημα της επιδότησης και της περιόδου παρακολούθησης, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του προβλεπόμενου στην οικεία δανειακή σύμβαση. Επιπλέον ο χρηματοδοτικός φορέας σε συμφωνία με τον οφειλέτη μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή των τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων, ή και διαγραφή κεφαλαίου, επιμήκυνση περιόδου αποπληρωμής, ή κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο. Η ρύθμιση αναδιάρθρωσης για τα εξυπηρετούμενα δάνεια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει δυσμενέστερους όρους για τον οφειλέτη λόγω της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Ειδικότερα εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενενήντα (90) ημέρες ή η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί μετά από την 31η Δεκεμβρίου 2018, για να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, λαμβάνει χώρα αναδιάρθρωση της επιλέξιμης οφειλής, έπειτα από συμφωνία του οφειλέτη με τον χρηματοδοτικό φορέα, ο χρηματοδοτικός φορέας καλεί τον οφειλέτη αμελλητί προκειμένου να συμφωνήσουν μία αμοιβαία αποδεκτή και βιώσιμη για τον οφειλέτη αναδιάρθρωση, η οποία πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπου αυτές είναι εφαρμοστέες.

Στην περίπτωση αυτή, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συνεισφορά του Δημοσίου, όπως και για το χρονικό διάστημα παρακολούθησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72, ο χρηματοδοτικός φορέας πρέπει να εξασφαλίσει για την αναδιάρθρωση τη μείωση του περιθωρίου επιτοκίου κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συμβατικώς προβλεπόμενου ως ίσχυε πριν από την αναδιάρθρωση. Επιπλέον, ο χρηματοδοτικός φορέας δικαιούται να προβλέπει τα απαραίτητα μέτρα που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, όπως ενδεικτικά:

α) μείωση επιτοκίου ρύθμισης ή/και

β) διαγραφή ποσοστού των τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων, ή/ και

γ) διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου, ή/και

δ) επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, ή/και

ε) κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο.

Η ρύθμιση αναδιάρθρωσης

Η ρύθμιση αναδιάρθρωσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει δυσμενέστερους όρους για τον οφειλέτη λόγω της συνεισφοράς του Δημοσίου. Προκειμένου να λάβει χώρα η αναδιάρθρωση, ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που θα του ζητήσει ο χρηματοδοτικός φορέας εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Εφόσον ο χρηματοδοτικός φορέας προτείνει συμφωνία αναδιάρθρωσης ο οφειλέτης οφείλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός δεκαπέντε(15) ημερών από την πρόταση. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών και σε κάθε περίπτωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και δηλώνει ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και σύμφωνη με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Η υπογραφή του οφειλέτη στη σύμβαση αναδιάρθρωσης συνεπάγεται την από μέρους του αποδοχή της βιωσιμότητάς της. Μετά την ενημέρωση της συμφωνίας για τη βιωσιμότητα της αναδιάρθρωσης, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το ποσό της μηνιαίας δόσης, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση περί βιωσιμότητας μαζί με τη δήλωση περί επίτευξης συμφωνίας αναδιάρθρωσης, η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.

Όχι δυσμενέστερες ρυθμίσεις για τον οφειλέτη

2. Ορίζεται ρητά, ειδικώς για τα εξυπηρετούμενα δάνεια που υπάγονται στο Πρόγραμμα Γέφυρα, ότι δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση των ουσιωδών όρων της σύμβασης (ως προς το κεφάλαιο, την τιμολόγηση και τη διάρκεια του δανείου) κατά τρόπο δυσμενέστερο για τον οφειλέτη, για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση και η περίοδος παρακολούθησης.

3. Προβλέπεται η χορήγηση χρονικού διαστήματος 30 ημερών μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης, για την τακτοποίηση τυχόν μη καταβεβλημένων ποσών από πλευράς του οφειλέτη, ώστε να μην εκπέσει της ρύθμισης.

4. Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

– Στην περίπτωση θανάτου του αιτούντος,εκτός εάν υπάρχει σύζυγος ή συμβίος που έχει συνυπογράψει τη σχετική αίτηση

– Στην περίπτωση κατά οποία, κατόπιν 3 διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί συνεισφορά Του Δημοσίου σε έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό.

– Στην περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης συνεισφοράς του Δημοσίου.

– Εάν ο δικαιούχος δεν καταβάλει εγκαίρως που βαρύνει ίδιο, ο θιγόμενος πιστωτής ενημερώνει την πλατφορμα αργότερο μέσα τριάντα εργάσιμες ημέρες, από ημερομηνία κατά οποία ο οφειλέτης καθυστέρησε καταβολή του μέρους οφειλής που βαρύνει ίδιο.

– Προβλέπεται η χορήγηση χρονικού διαστήματος 30 ημερών μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης, για την τακτοποίηση τυχόν μη καταβεβλημένων ποσών από πλευράς του οφειλέτη, ώστε να μην εκπέσει της ρύθμισης.

5. Επεκτείνεται η προθεσμία επίτευξης ρύθμισης δανείων μεταξύ χρηματοδοτικών φορέων και οφειλετών του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» έως τις 31.07.2021, από τις 31.03.2021 που ισχύει σήμερα.

Πηγή: economico.gr