Δυναμική αύξηση 48,69% στα έσοδά του και 69,81% στα καθαρά του κέρδη κατέγραψε το 2022 ο όμιλος Epsilon Net, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Πιο ειδικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά τη χρήση 2022 διαμορφώθηκε στα 75,11 εκ. € έναντι 50,51 εκ. € κατά την προηγούμενη χρήση 2021.

Τα κέρδη προ φόρων της χρήσεως 2022 ανήλθαν σε 21,42 εκ. €, έναντι 12,22 εκ. € το 2021, σημειώνοντας αύξηση 75,34%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της χρήσης 2022 διαμορφώθηκαν στα 18,30 εκ. €, έναντι 10,78 εκ. € το 2021.

Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσης 2022 διαμορφώθηκαν σε 25,05 εκ. €, έναντι 15,09 εκ. € το 2021, σημειώνοντας αύξηση 65,99%.

Η συνολική αξία των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων το 2022 ανήλθε σε 14,33 εκ. € έναντι 14,87 εκ. € το 2021, ενώ η αντίστοιχη αξία των Ενσώματων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων ανήλθε σε 7,04 εκ. € έναντι 4,67 εκ. € το 2021. Η σημαντική διαφορά που παρατηρείται στα Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία οφείλεται στην απόκτηση και ενσωμάτωση στον Όμιλο, για πρώτη φορά στη χρήση 2022, των θυγατρικών εταιρειών Εpsilon CSA Α.Ε., DIGITAL 4U A.E., TaxHeaven Α.Ε., Hotel Availabilities Α.Ε.

Το ποσό των μισθώσεων που σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 απεικονίζεται στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου, ανέρχεται στο ποσό των 3,64 εκ. €, η αύξηση του οποίου οφείλεται στην αναπροσαρμογή μισθωμάτων θυγατρικής. Οι επενδύσεις του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση 2022 σε Πάγια ανά κατηγορία αφορούν Εργασίες Βελτίωσης Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Έπιπλα, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Servers, αγορά Λογισμικού από Τρίτους, καθώς επίσης και Επενδύσεις σε Ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και εξαγορές νέων εταιρειών του κλάδου Πληροφορικής.

Η Εταιρεία δυνάμει του υπ’ αριθ. 18.621/30.03.2022 συμβολαίου της πώλησης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευτυχίας Τζερμία – Σκοτίδα, που καταχωρίστηκε στο Κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης με αριθμό καταχώρισης 12.716/ 28.04.2022, απέκτησε στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη αυτής κυριότητα και νομή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα,

  • ένα αυτόνομο κτιριακό συγκρότημα εμβαδού έκτασης 7.244τμ, το οποίο έχει ανεγερθεί επί αγροτεμαχίου (ΚΑΕΚ 191043207017/0/0), συνολικής εκτάσεως 2.942,30 τ.μ., κειμένου στην Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας, της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη θέση “Πατριαρχικό” (Μπασίας Μετόχι) και επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής αρ. 92 (πρώην 120).

Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση 3,5 χλμ. από το Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, και προορίζεται, μετά τις απαραίτητες προσαρμογές, να αποτελέσει τη νέα, σύγχρονη εγκατάσταση των εταιρειών του ομίλου και έως τότε μισθώνεται σε τρίτους και απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις στις Επενδύσεις σε Ακίνητα.

Από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, ιδιόκτητο ακίνητο κατέχει επίσης η EPSILON CSA, ενώ οι υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες δεν είχαν υπό την κατοχή τους ιδιόκτητα ακίνητα κατά την τρέχουσα χρήση 2022.

Σημειώνεται ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6.547/28.06.2005 συμβολαιογραφικής πράξης χρηματοδοτικής μίσθωσης του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Νικολάου Ιωάννη Νάσλα, όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει των υπ’ αριθμ. 8.781/12.11.2007, 11.272/12.04.2011 και 12.412/26.03.2014 συμβολαιογραφικών πράξεων, η “EUROBANK ERGASIAS Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία” εκμίσθωσε στην θυγατρική Εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΧΝΟΛΑΪΦ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, με διάρκεια μέχρι τις 27.06.2025 και με δικαίωμα εξαγοράς ή ανανέωσης της εν λόγω μίσθωσης, ένα αυτοτελές και διηρημένο κατάστημα (με αριθμό εσωτερικής αριθμήσεως Κ2) εμβαδού 109,58 τ.μ, κείμενο στον ισόγειο όροφο οικοδομής που βρίσκεται στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στον συνοικισμό “Χαριλάου” και στη διασταύρωση των οδών Αγησιλάου και Νεοφύτου Βάμβα, με δικαιώματα εξαγοράς ή ανανέωσης.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου αυξήθηκαν κατά το 2022 στο ποσό € 58,30 εκ., από το ποσό των € 41,45 κατά το έτος 2021 σημειώνοντας αύξηση κατά 40,62 %, η οποία οφείλεται αφενός στην αύξηση των οργανικών μεγεθών και αφετέρου στις νέες θυγατρικές εταιρείες. Σχετικά με τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2022 όπως και των λογιστικών αρχών που εφαρμόζει ο Όμιλος, γίνεται εκτενής ανάλυση στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2022.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr