φορείς Δημοσίου

Έρχονται “αδιάφθοροι” σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, στις περιφέρειες και στους δήμους και μάλιστα άμεσα.

Ενδεικτικό των κυβερνητικών προθέσεων είναι ότι στο νέο νομοσχέδιο «Σύστημα εσωτερικού ελέγχου των φορέων της γενικής κυβέρνησης, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις» του υπουργείου Εσωτερικών, περιλαμβάνεται διάταξη για τη θεσμοθέτηση  γραφείων πρόληψης της διαφθοράς σε κάθε φορέα του Δημοσίου, στις περιφέρειες και στους δήμους.

Προληπτικοί εσωτερικοί έλεγχοι 

Στο νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, προβλέπεται η
δημιουργία ενός συστήματος προληπτικού εσωτερικού ελέγχου, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει τον έλεγχο δαπανών, για δαπάνες άνω των 300.000 ευρώ, από το Ελεγκτικό Συνέδριο που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, ο οποίος σταμάτησε και τυπικά από την αρχή του έτους.

Μονάδες εσωτερικού ελέγχου

Με το νέο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου σε όλο τον δημόσιο τομέα με σκοπό την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου της διαφθοράς στο εσωτερικό κάθε φορέα.

Πρόκειται για ανεξάρτητες διευθύνσεις ή τμήματα ή γραφεία (ανάλογα το μέγεθος του φορέα), τις αποκαλούμενες μονάδες εσωτερικού ελέγχου (ΜΕΕ), όπου θα μεταφερθούν υπάλληλοι που το επιθυμούν έπειτα από ειδική εκπαίδευση από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να ασκούν εσωτερικό έλεγχο.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται, θα είναι αυστηρά καθορισμένη σε όλα τα στάδια και θα οργανωθεί σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Επίσης, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα έχουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, φυσικά στοιχεία, έγγραφα, χώρους και δραστηριότητες του φορέα αλλά και καθήκον εχεμύθειας.

Στα χέρια των δήμων η δυνατότητα εσωτερικών ελέγχων

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται –ορθά σύμφωνα με την ΚΕΔΕ (Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας)– η δυνατότητα, ειδικά για τους δήμους, να μπορούν να αναθέσουν τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, εφόσον διαπιστώνεται η αδυναμία σύστασης μονάδας εσωτερικού ελέγχου, λόγω π.χ. έλλειψης προσωπικού.

Σε αυτή την περίπτωση η ΚΕΔΕ ζητεί να υπάρξει διαδικασία πιστοποίησης των προσώπων αυτών μέσω της δημιουργίας μητρώου αντίστοιχου του μητρώου ελέγχου του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι ΜΕΕ στη συνέχεια θα ελέγχονται από τις λεγόμενες επιτροπές ελέγχου, πιθανότατα τριμελείς –εκ των οποίων το ένα μέλος θα διαθέτει ελεγκτική εμπειρία– οι οποίες θα αποτελούνται από υπαλλήλους που θα προέρχονται από άλλους φορείς του Δημοσίου, σε σχέση με τη ΜΕΕ που θα ελέγχουν.

Πηγή: economico.gr