Έρευνα του economico: Τι συμβαίνει με την Golden Visa και ποιές οι επιπτώσεις της

Την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης,
πρότεινε, με το αιτιολογικό της μείωσης του κόστους στέγασης, την άμεση κατάργηση της
Ελληνικής Golden Visa. Σχετική αναφορά για τον περεταίρω περιορισμό της έκδοσης
μονίμων αδειών διαμονής αλλοδαπών επενδυτών έκανε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ:

 • «Είναι γεγονός πως η Golden Visa, έτσι όπως είχε δρομολογηθεί, ουσιαστικά έχει εξαντλήσει τη χρησιμότητα της. Αλλά, σκέφτομαι, γιατί να μην δώσουμε τη δυνατότητα απόκτησης Golden Visa σε όποιον αγοράζει ένα διατηρητέο με υποχρέωση να το επισκευάσει. Αυτόματα, κατευθύνουμε επενδυτικά κεφάλαια σε μια κατηγορία ακινήτων», ανέφερε ο πρωθυπουργός, δίνοντας ένα στίγμα για τις μελλοντικές προθέσεις της κυβέρνησης.

Το πρόγραμμα της Golden Visa (Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή)

Ποιό είναι το πρόγραμμα της Golden Visa; (Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή); Το Ελληνικό Πρόγραμμα για Golden Visa εισάγεται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο από την
κυβέρνηση Σαμαρά με τον νόμο 4251/2014. Συγκεκριμένα με το άρθρο 20Β:
Για τη μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή ισχύουν τα παρακάτω.

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια
διαμονής για πέντε έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας, που:

(α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως
στη χώρα ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού.

(β) Διαθέτει προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην
Ελλάδα. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 ευρώ, δικαίωμα διαμονής
παρέχεται, μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο
εξ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής
παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000
ευρώ.

(γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω
νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του ανήκουν εξ
ολοκλήρου.

(δ) Έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή
τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α' 180).

(ε) Έχει συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» όπως ισχύει.

Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας  και το συμβατικό τίμημα

2. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των
μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου,
καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί
ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Το τίμημα καταβάλλεται με δίγραμμη
τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου
που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό τηνεποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ειδικότερα στοιχεία των οποίων πρέπει να
δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το
συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται και θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης.

Οι πολίτες τρίτων χωρών

3. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων παρέχεται δυνατότητα εκμίσθωσης
αυτών.

4. Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της
οικογένειάς του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής
που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.
Ως μέλη οικογένειας νοούνται:

(α) ο/η σύζυγος
(β) οι απευθείας κατιόντες των συζύγων ή του ετέρου των συζύγων, οι οποίοι είναι ηλικίας
κάτω των 21 ετών.
(γ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων.

Η Ανανέωση της άδειας και η εταπώληση της ακίνητης περιουσίας 

5. Η ως άνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, κάθε φορά, εφόσον η
ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του πολίτη τρίτης χώρας ή
παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας και πληρούνται οι
λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν
αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής. Η μεταπώληση της
ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης
χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη
ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.

6. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου χορηγούμενες άδειες διαμονής
δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.

7. Η έκδοση της άδειας διαμονής χορηγείται εντός δύο μηνών από την περιέλευση όλων των
στοιχείων του φακέλου στην εκδούσα αρχή.

Πρόσφατες αλλαγές στην “μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή”

Με διατάξεις του νόμου 5007/2022 η κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλάζει το ελάχιστο ύψος της
απαιτούμενης επένδυσης για ορισμένες ‘κορεσμένες’ περιοχές.

Έτσι μετά τις 30 Ιουνίου 2023, επιβάλλεται όριο 500.000 αντί αυτό των 250.000 ευρώ στονκεντρικό, νότιο και βόρειο τομέα της Αττικής, όπως επίσης και σε Μύκονο, Σαντορίνη καιστον δήμο της Θεσσαλονίκης.

Στην πράξη, θα καταστεί δυσκολότερη η αγορά ακινήτου με σκοπό την εξασφάλιση άδειας παραμονής σε περιοχές όπως ο Βύρωνας, η Ηλιούπολη, το Γαλάτσι, του Ζωγράφου, ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και ασφαλώς το κέντρο τηςΑθήνας.

Αντίστοιχα, στον βόρειο τομέα της Αττικής περιλαμβάνονται περιοχές όπως τα
Βριλήσσια, το Χαλάνδρι, το Ηράκλειο, η Νέα Ιωνία, η Μεταμόρφωση, η Πεύκη, το Μαρούσι,
το Ψυχικό, η Φιλοθέη, η Αγία Παρασκευή και τα Μελίσσια.

τα νότια προάστια, το ίδιο όριο των 500.000 ευρώ θα ισχύσει από τον Άγιο Δημήτριο και
την Καλλιθέα, μέχρι τη Νέα Σμύρνη, τον Άλιμο, το Ελληνικό και φυσικά τη Γλυφάδα.

Ωστόσο, από τη Γλυφάδα και μετά, όσο συνεχίζει κανείς κατά μήκος της ακτογραμμής της
Αττικής, δηλαδή σε περιοχές όπως η Βουλιαγμένη, η Βάρκιζα, η Βούλα, η Σαρωνίδα, η
Ανάβυσσος και το Σούνιο, δεν θα αλλάξει κάτι, καθώς θα διατηρηθεί το σημερινό όριο των
250.000 ευρώ, με τη δυνατότητα μάλιστα να αποκτηθούν περισσότερα του ενός ακίνητα.

Τι είναι το ελληνικό πρόγραμμα “Golden Visa”;

Η “Golden Visa” είναι η κατοχύρωση του δικαιώματος για μόνιμη άδεια παραμονής, χωρίς
να είναι αναγκαστική η μόνιμη διαμονή, που δίνεται σε επενδυτές τρίτων χωρών, εφόσον
αποκτήσουν ακίνητα αξίας με τον αρχικό νόμο άνω των 250.000 και μετέπειτα σε κάποιες
περιοχές 500.000 ευρώ στην Ελλάδα.

 • Μετά την επένδυση άδεια παραμονής εξασφαλίζουν όλα τα μέλη της οικογένειας του επενδυτή (σύζυγος και παιδιά μέχρι 21 ετών), οι γονείς τουκαθώς και οι γονείς της συζύγου.
 • Εφόσον κάποιος επενδυτής επιθυμεί να πραγματοποιήσει αγορά ακινήτου στην Ελλάδα με
  έναν φίλο, γνωστό ή συγγενή, πρέπει ο κάθε ένας να δαπανήσει τουλάχιστον 250.000 ευρώστο ίδιο ακίνητο. Εκτός από άδεια παραμονής, οι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να
  προχωρήσουν και σε αίτηση για ελληνική ιθαγένεια έπειτα από επτά χρόνια διατήρησης
  της άδειας παραμονής.
 • Οι επενδυτές και τα μέλη της οικογενείας τους ταξιδεύουν ελεύθερα στα κράτη–μέλη της ζώνης Schengen χωρίς προηγουμένως να περάσουν από την Ελλάδα.
 • Παράλληλα, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους σε άλλο ξένο υπήκοο μαζί με την άδεια παραμονής. Μάλιστα, δεν υπάρχει ελάχιστος χρόνος διατήρησης του ακινήτου στην κατοχή τους πριν το μεταβιβάσουν.

Εκτίναξη των Αιτήσεων

Το τελευταίο τρίμηνο του 2022 οι αιτήσεις για έκδοση άδειας παραμονής μέσω του
προγράμματος «χρυσή βίζα», εκτινάχθηκαν, καθώς οι ανακοινώσεις για αύξηση του
ελάχιστου ύψους επένδυσης ενεργοποίησε τα «αντανακλαστικά» της αγοράς,
επισπεύδοντας τις σχετικές αποφάσεις.

Με βάση τα στατιστικά του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον Δεκέμβριο του
2022 οι αιτήσεις για νέες άδειες έφτασαν τις 1.116, από 337 που ήταν τον Σεπτέμβριο του
ίδιου έτους, μια αύξηση της τάξεως του 231%.

Συνολικά, το 2022 εκδόθηκαν 2.767 νέες άδειες επενδυτικής μετανάστευσης, αριθμός
αυξημένος κατά 81% έναντι του 2021, όταν είχαν χορηγηθεί 1.525. Ωστόσο, ο αριθμός
εξακολουθεί να υπολείπεται του 2019, όταν είχε σημειωθεί ιστορικό υψηλό με 3.504 νέες
άδειες. Εντός του 2022 υποβλήθηκαν συνολικά 4.264 αιτήσεις για την έκδοση νέων αδειών,
αριθμός που μαζί με τις αιτήσεις ανανέωσης αυξάνεται σε 5.547.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου το ράλι των νέων
αδειών διαμονής αλλοδαπών επενδυτών συνεχίστηκε με ανοδικούς ρυθμούς και το 2023.
Έτσι έως και τον Αύγουστο του 2023 οι ισχύουσες άδειες μόνιμου επενδυτή Golden Visa
(αρχική χορήγηση) ήταν 11.148, όταν ένα χρόνο πριν ήταν 9.178, αυξήθηκαν δηλαδή κατά
21% σε λιγότερο από έναν χρόνο.

 • Οι περισσότεροι «πελάτες» της Golden Visa είναι παραδοσιακά οι Κινέζοι στους οποίους
  έχουν πάει 6 στις 10 άδειες παραμονής (61,1%).
 • Ακολουθούν, με μεγάλη διαφορά οι Τούρκοι με 715 άδειες (6,4% του συνόλου),
 • Έπονται οι Λιβανέζοι με 561 άδειες (5%), αγοραστές από το Ιράν (3,1%) και 342 άδειες διαμονής και τη Ρωσία (3%).

Εκτίναξη στις Τιμές των Ακινήτων – Κοινωνικές Επιπτώσεις

Οι επιπτώσεις στις τιμές των ακινήτων του προγράμματος αυτού ήταν καταιγιστικές. Σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα σπίτια μένουν ακατοίκητα και κλειστά
αλλά και με την ταυτόχρονη μετατροπή άλλων κατοικιών σε μικρά ξενοδοχεία με
βραχυπρόθεσμη μίσθωση AIRBNB, τα τελευταία χρόνια αποσυρθήκαν από την αγορά της
κατοικίας χιλιάδες ακίνητα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των
ενοικίων και των τιμών των κατοικιών.

Η εκτίναξη των τιμών στην Αττική είναι τέτοια, ώστε ξεπεράστηκε για δεύτερο διαδοχικό
τρίμηνο το ιστορικό υψηλό ετήσιας μεταβολής. Το τέταρτο τρίμηνο του 2022 η ετήσια
αύξηση των τιμών είχε ανέλθει σε 15,2%, όντας η υψηλότερη επίδοση των τελευταίων
δεκαετιών. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη η αύξηση είχε αγγίξει το 14,5% κατά τους
τελευταίους τρεις μήνες του 2022.

Σαν αποτέλεσμα αυτού υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για την κάλυψη των στεγαστικών
αναγκών των ελληνικών νοικοκυριών. Η άνοδος των εισοδημάτων των νοικοκυριών είναι ελάχιστη σε σχέση με την άνοδο των τιμών των ακινήτων και των μισθωμάτων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη ήδη από το 2022, τεράστιου πληθωρισμού σε είδη πρώτης ανάγκης, οδηγεί στην κατακόρυφη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος για ένα
μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού.

Επιπτώσεις στην αξιοπιστία της Χώρας

Η Ελλάδα, με την θεσμοθέτηση της χορήγησης αδειών παραμονής επενδυτών από το 2014,
διατρέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί ως ένα κράτος φιλικό στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στην αποφυγή φορολογίας αφού είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, να πιστοποιηθεί αποτελεσματικά η νόμιμη προέλευση των χρήματων αυτών που επενδύονται από αλλοδαπούς οι οποίοι προέρχονται κυρίως από ασιατικές χώρες και χώρες της μέσης
ανατολής.

Θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη ότι με το πρόγραμμα αυτό διευκολύνεται και η είσοδος
στην Ελλάδα μελών εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων αλλά και η νόμιμη
είσοδος υπαλλήλων και συνεργατών μυστικών υπηρεσιών τρίτων χωρών.

Η Ελλάδα καθίσταται ταυτοχρόνως μια χώρα ανήθικη καθώς την ίδια στιγμή που δεν
δέχεται και επαναπροωθεί οικονομικούς μετανάστες εκδίδει μόνιμες άδεια διαμονής
επενδυτή. Δηλαδή δεν δέχεται τους φτωχούς οικονομικούς μετανάστες αλλά μόνον τους
πλούσιους.

Η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 28.3.2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση και με τον πόλεμο στην Ουκρανία εκδίδει
σύσταση σχετική με τα επενδυτικά σχήματα χορήγησης ιθαγένειας και αδείας παραμονής
χωρών μελών. Σύμφωνα με την σύσταση αυτή η Επιτροπή θεωρεί ότι τα συστήματα
ιθαγένειας επενδυτών από ένα κράτος μέλος δεν είναι συμβατά με την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την έννοια της ιθαγένειας της ΕΕ όπως προβλέπεται στο
άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να
καταργηθούν.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να λάβουν μέτρα για
να εξασφαλίσουν ότι τα σχήματα κατοικίας επενδυτών λειτουργούν με τρόπο που δεν θα
δημιουργήσουν κινδύνους, οι οποίοι συνδέονται με την ασφάλεια, το ξέπλυμα χρήματος,
τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά.

 • Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, Didier Reynders, δήλωσε σχετικά: «Οι ευρωπαϊκές αξίες δεν πωλούνται. Θεωρούμε ότι η πώληση ιθαγένειας μέσω «χρυσών διαβατηρίων» είναι παράνομη βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά μας. Ανοίγει την πόρτα στη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος και τη
  φοροαποφυγή. Όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να τερματίσουν αμέσως τα
  συστήματα ιθαγένειας επενδυτών. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιολογήσουν εάν θα πρέπει να
  ανακαλέσουν τυχόν «χρυσά διαβατήρια» που έχουν ήδη χορηγηθεί σε άτομα υπό κυρώσεις και σε άλλα που υποστηρίζουν σημαντικά τον πόλεμο του Πούτιν».
 • Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ylva Johansson, δήλωσε: «Το δικαίωμα να
  ταξιδεύουμε ελεύθερα εντός του χώρου Σένγκεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα
  πλεονεκτήματά μας. Χρειαζόμαστε ισχυρούς ελέγχους για να βεβαιωθούμε ότι δεν γίνεται
  κατάχρηση αυτού του δικαιώματος. Οι χρυσές άδειες διαμονής που εκδίδονται σε Ρώσους
  και Λευκορώσους υπό τις κυρώσεις της ΕΕ θα πρέπει να ανακληθούν. Τώρα περισσότερο
  από ποτέ, ενόψει του πολέμου, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι οι
  Ρώσοι και οι Λευκορώσοι υπό κυρώσεις και όσοι υποστηρίζουν τον επιθετικό πόλεμο του
  Πούτιν δεν μπορούν να αγοράσουν το δρόμο τους προς την ΕΕ».

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω τρεις Ευρωπαϊκές  χώρες αποφασίζουν την άμεση κατάργηση όλων των διατάξεων για την χορήγηση μόνιμης άδεια διαμονής επενδυτή (Golden Visa).

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

div style=”margin-bottom: 40px” id=”sas_80652″>

Πηγή: economico.gr