ΓΕΦΥΡΑ 2: επιδοτεί τις δόσεις δανείων

Από 600 ευρώ έως και 50.000 ευρώ θα φτάνει η κρατική επιδότηση της δόσης για τα επιχειρηματικά δάνεια και τις οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών προς τις τράπεζες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» του υπουργείου Οικονομικών.

Η διάρκεια της επιδότησης θα είναι 8μηνη και το ύψος της, όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου (Kαθημερινή της Κυριακής), θα καθορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης και το κατά πόσον οι οφειλές που έχει είναι σε καθυστέρηση ή όχι.

Τί προβλέπεται για τις συνεπείς επιχειρήσεις

Η επιδότηση θα ξεκινάει από το 90% της δόσης για τις συνεπείς επιχειρήσεις και θα μειώνεται έως και το 70% κατά τη διάρκεια της 8μηνης περιόδου, ενώ για όσες επιχειρήσεις είχαν δάνεια σε καθυστέρηση, η επιδότηση θα ξεκινάει από το 80% και θα μειώνεται έως και το 60%.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι στο μέτρο της επιδότησης να ενταχθούν και επιχειρηματικά δάνεια που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, για τα οποία η επιδότηση θα ξεκινάει από το 70% και θα μειώνεται στο 50%.

«Γέφυρα 2»: Προϋπόθεση, η ρύθμιση

Προϋπόθεση για την ένταξη τόσο των δανείων που είναι σε καθυστέρηση όσο και αυτών που έχουν καταγγελθεί είναι οι επιχειρήσεις να ρυθμίσουν προηγουμένως τις οφειλές τους με την τράπεζα και να τηρήσουν τη ρύθμιση.

Με στόχο να περιοριστεί ο ηθικός κίνδυνος και να αποτραπεί η δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων, τα καταγγελμένα δάνεια θα παρακολουθούνται στενά όχι μόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδότησης, δηλαδή τους 8 μήνες, αλλά για 18 συνεχείς μήνες, ενώ για τις επιχειρήσεις που είχαν δάνεια σε καθυστέρηση έως 3 μήνες, η παρακολούθηση θα ισχύσει για 12 μήνες.

Η ένταξη στο καθεστώς της επιδότησης ακόμη και των επιχειρήσεων που είχαν στα τέλη Δεκεμβρίου του 2020 καταγγελμένα δάνεια απηχεί την πρόθεση του υπουργείου και θα κριθεί στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, που θα εντατικοποιηθούν τις προσεχείς ημέρες.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι από το μέτρο να επωφεληθούν όσο περισσότερες επιχειρήσεις γίνεται, σε μια προσπάθεια να «πειθαναγκαστούν» να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να αναβιώσουν έτσι ακόμη και «βαθιά» κόκκινα δάνεια.

Διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για τα κριτήρια

Τα κριτήρια αποτελούν αντικείμενο εντατικών διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς και θα οριστικοποιηθούν εντός του Μαρτίου, προκειμένου το πρόγραμμα επιδότησης να ξεκινήσει από τον Μάιο και να ισχύει έως τα τέλη του χρόνου.

Η κρατική επιδότηση θα καλύψει ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ, δηλαδή μικρομεσαίες με βάση τον κοινοτικό ορισμό.

Οπως προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο , στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» θα ενταχθούν:

  • Ενεργά νομικά πρόσωπα που συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, δηλαδή απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις.
  •  Φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες.
    Προϋπόθεση είναι να έχουν αποδεδειγμένα παρουσιάσει μείωση του τζίρου ίση ή μεγαλύτερη του 20% και να έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της COVID-19.
  • Στις επιλέξιμες προς επιδότηση κατηγορίες εντάσσονται επίσης επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση ή έχουν ενταχθεί σε άλλα μέτρα στήριξης, καθώς και όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή έχουν εργαζομένους που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής εργασίας.

Οι δικαιούχοι πρέπει επίσης να καλύπτουν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

1) Τα δάνεια που θα επιδοτηθούν στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» να μην έχουν χορηγηθεί με εγγύηση του Δημοσίου που να είναι ενεργή κατά την υποβολή της αίτησης.
2) Εφόσον είναι δάνεια που δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, το καταγγελμένο τμήμα των οφειλών να μην υπερβαίνει το 50% του συνόλου των δανείων που έχει λάβει η επιχείρηση από τράπεζες. Δάνεια τα οποία είχαν ρυθμιστεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θεωρούνται ως καταγγελμένα.
3) Εφόσον πρόκειται για μεσαίες επιχειρήσεις, να μην είναι προβληματικές κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης.
4) Εφόσον πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Πηγή: economico.gr