Με ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα επιβεβαίωσε την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με την CVC Capital Partners’ Fund VII, για την πώληση του 90,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής.Το ονομαστικό τίμημα για τη συναλλαγή αντιστοιχεί σε 505 εκατ. ευρώ για το 100% της εταιρείας.

Μέρος του τιμήματος, μέχρι και το ποσό των 120 εκατ., συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026.

Η Εθνική θα εισπράξει, βάσει της συμφωνίας, τίμημα για την πώληση του 90,1% της Εθνικής Ασφαλιστικής ύψους 346,5 εκατ. ευρώ, ενώ θα λάβει για την 15ετή συμφωνία αποκλειστικής διάθεσης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέσω των δικτύων της άλλο ένα ποσό ως 120 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για upfront fee, το οποίο η τράπεζα χαρακτηρίζει earn out scheme καθώς μέρος των 120 εκατ. ευρώ μπορεί να επιστραφεί στην CVC εφόσον δεν επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι ως το 2026 στόχοι πωλήσεων bancassurance από τα δίκτυα της τράπεζας (ρήτρα clawback).

Η αποτίμηση των 385 εκατ. ευρώ για το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής αντιστοιχεί σε 5,5 φορές τα προ φόρων κέρδη της τελευταίας διετίας (2018-19) για την Εθνική Ασφαλιστική.

Η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 60 μονάδες βάσης στο Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων της 31.12.2020 της τράπεζας, λόγω της σημαντικής μείωσης του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού.

Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2021

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο της φετινής χρονιάς και θα ενισχύσει τους κεφαλαιακούς δείκτες της τράπεζας κατά 60 μονάδες βάσης, λόγω μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων ρυθμιστικών αρχών και αρχών ανταγωνισμού καθώς και την έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΤΕ. Η έγκριση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δόθηκε βάσει των όρων του Πλαισίου Συνεργασίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής φέρνει την ΕΤΕ ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση των δεσμεύσεων που ανέλαβε στα πλαίσια του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη λήψη κρατικής βοήθειας για την ανακεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ το 2012 και το 2015.

Πηγή: economico.gr