Τους πρωτοπόρους του ελληνικού επιχειρείν ως προς το επίπεδο διαφάνειας σε θέµατα Environmental, Social & Governance (ESG) αναδεικνύει η έρευνα “ESG Transparency Index”, την οποία παρουσίασε το “Forbes” (Αποκλeιστικότητα Capital) και η οποία αποτυπώνει το επίπεδο διαφάνειας σε θέµατα ESG των µεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων.

Σκοπός της έρευνας, που παρουσιάζει ο Χάρης Φλουδόπουλος, είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των 100 µεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα βάσει κύκλου εργασιών, που αντλήθηκαν από την ICAP CRIF, ως προς το επίπεδο διαφάνειας σε θέµατα ESG βάσει συγκεκριµένων πηγών δηµόσιων αναφορών και κριτηρίων γνωστοποίησης.

Ως πηγές συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν οι εκθέσεις βιώσιµης ανάπτυξης ESG και οι ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις / εκθέσεις διαχείρισης, µε έτος αναφοράς το 2021 (Υπόκειται σε περιορισμούς που αναγράφονται στην παράγραφο με τίτλο “έτος αναφοράς”).

Οι εταιρείες του δείγµατος αξιολογήθηκαν βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, τα οποία σχεδιάστηκαν ώστε να καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες (E-S-G), λαµβάνοντας υπόψη δείκτες ESG κορυφαίων διεθνών και εθνικών προτύπων µη χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (GRI, SASB, ΑΤΗΕΧ ESG Guide, ESRS, TCFD).

 Η μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός: Σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των 100 µεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα (βάσει κύκλου εργασιών µε έτος αναφοράς το 2021) ως προς το επίπεδο διαφάνειας σε θέµατα ESG, βάσει συγκεκριµένων πηγών δηµόσιων αναφορών και συγκεκριµένων κριτηρίων γνωστοποίησης πληροφορίας ESG.

Σηµειώνεται ρητά ότι η έρευνα δεν έχει ως αντικείµενο την αξιολόγηση των εταιρειών σχετικά µε τις επιδόσεις τους σε θέµατα ESG και παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης.

Μεθοδολογία δειγµατοληψίας: Ως πληθυσµός ορίστηκαν οι 200 µεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα, µε βάση τον κύκλο εργασιών τους µε έτος αναφοράς το 2021. Η σχετική λίστα αντλήθηκε από την πλατφόρµα Finbiz της ICAP CRIF, µε ηµεροµηνία εξαγωγής την 2/12/2022.

Ως δείγµα επιλέχθηκαν οι 100 µεγαλύτερες εταιρείες του πληθυσµού, µε βάση τον κύκλο εργασιών τους µε έτος αναφοράς το 2021, κατόπιν της εφαρµογής των παρακάτω παραδοχών:

* Οι θυγατρικές και µητρικές εταιρείες του πληθυσµού ενοποιούνται σε επίπεδο Οµίλου και περιλαµβάνονται στο δείγµα σε οµιλικό επίπεδο στις περιπτώσεις όπου ικανοποιούνται οι εξής συνθήκες:

  • Οι θυγατρικές εταιρείες δεν δηµοσιοποιούν χωριστές Εκθέσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης / ESG.
  • Οι Όµιλοι δηµοσιοποιούν ενοποιηµένα αποτελέσµατα (είτε οµιλικές Εκθέσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης / ESG είτε Ετήσιες Οικονοµικές Εκθέσεις / Εκθέσεις Διαχείρισης Δ.Σ.), όπου λαµβάνονται υπόψη και οι δραστηριότητες των συγκεκριµένων θυγατρικών εταιρειών.

* Σε περίπτωση θυγατρικών εταιρειών Οµίλων οι οποίες δηµοσιοποιούν χωριστές Εκθέσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης / ESG, αυτές περιλαµβάνονται στο δείγµα σε εταιρικό επίπεδο.

* Λοιπές εταιρείες του πληθυσµού που δεν αποτελούν θυγατρική ή µητρική εταιρεία Οµίλου περιλαµβάνονται στο δείγµα σε εταιρικό επίπεδο.

Μέθοδος: Η παρούσα ποσοτική έρευνα είναι δευτερογενής και η άντληση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε ως εξής:

Πηγές: Ως πηγές συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν οι Εκθέσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης / ESG και οι Ετήσιες Οικονοµικές Εκθέσεις / Εκθέσεις Διαχείρισης Δ.Σ., µε έτος αναφοράς το 20211. Στις περιπτώσεις θυγατρικών που δηµοσιεύουν χωριστή Έκθεση, αλλά η µη χρηµατοοικονοµική τους πληροφορία ενοποιείται και στις αντίστοιχες Εκθέσεις των οµίλων, η έρευνα επεκτάθηκε, λαµβάνοντας υπόψη και τις Εκθέσεις των οµίλων.

Η αξιολόγηση βασίστηκε αποκλειστικά στο δηµοσιευµένο περιεχόµενο των ανωτέρω Εκθέσεων, συµπεριλαµβανοµένων των παραποµπών που υπήρχαν εντός των Εκθέσεων (στις περιπτώσεις που οι υπερσύνδεσµοι ήταν λειτουργικοί), και στις ιστοσελίδες των εταιρειών, µόνο σε περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες αφορούν κάποιο παράρτηµα/συµπλήρωµα της βασικής Έκθεσης ESG και γνωστοποιούνται µε βάση κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο µη χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (π.χ. GRI). Δεν λήφθηκε υπόψη οποιαδήποτε άλλη δηµοσιευµένη πληροφορία ESG σε λοιπά κανάλια επικοινωνίας (π.χ. άρθρα ιστοσελίδων, δελτία Τύπου κ.λπ.). Για θυγατρικές εταιρείες οµίλων του εξωτερικού οι γνωστοποιήσεις που αντλήθηκαν αφορούν µόνο τη µη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της εγχώριας θυγατρικής και όχι ενοποιηµένες οµιλικές εκθέσεις.

 Έτος αναφοράς: Ως έτος αναφοράς χρησιµοποιήθηκε το 2021, µε εξαίρεση µία περίπτωση, όπου η Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης/ESG είχε διετή κύκλο αναφοράς µε πιο πρόσφατο έτος το 2020. Σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες Ετήσιες Οικονοµικές Εκθέσεις / Εκθέσεις Διαχείρισης του Δ.Σ., ώστε να είναι κοινό το έτος αναφοράς µεταξύ των πηγών. Η παρούσα έρευνα έλαβε υπόψη Εκθέσεις που είχαν δηµοσιευθεί µέχρι και τις 15/3/2023.

Μεθοδολογία αξιολόγησης: Οι εταιρείες αξιολογήθηκαν βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, τα οποία σχεδιάστηκαν ώστε να καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες (E-S-G), λαµβάνοντας υπόψη ESG δείκτες κορυφαίων διεθνών και εθνικών µη χρηµατοοικονοµικών προτύπων (GRI, SASB, ΑΤΗΕΧ ESG Guide, ESRS, TCFD).

Τα κριτήρια αξιολόγησης (ο πίνακας στο τέλος του θέματος) συνοδεύτηκαν από συγκεκριµένες επεξηγήσεις προς τους αξιολογητές, διατυπωµένες µε σαφή τρόπο, ελαχιστοποιώντας την υποκειµενικότητα, κατά την ερµηνεία των κριτηρίων.

Τα κριτήρια σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η ποσοτικοποίηση του επιπέδου γνωστοποίησης µη χρηµατοοικονοµικής πληροφορίας των εταιρειών, σε µια κλίµακα 0-55. Συγκεκριµένα, ως κριτήρια χρησιµοποιήθηκαν 55 ερωτήσεις κλειστού τύπου (ναι/όχι), αποδίδοντας έναν βαθµό σε κάθε θετική απάντηση και µηδέν βαθµούς σε κάθε αρνητική απάντηση (η διατύπωση των κριτηρίων βασίστηκε σε θετική πολικότητα).

Για την ανάλυση των δεδοµένων και την εξαγωγή αποτελεσµάτων ανά κλάδο επιχειρηµατικής δραστηριότητας η ταξινόµηση έγινε βάσει της ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), αναθ.2. Η µετάφραση των κλάδων έγινε µε βάση το σχετικό αρχείο2 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ενώ για την αντιστοίχιση των εταιρειών µε τους κλάδους NACE χρησιµοποιήθηκε η βάση findbiz της ICAP CRIF. Τέλος, έγινε οµαδοποίηση ορισµένων κλάδων.

Περιορισµοί έρευνας: Λόγω της έλλειψης οµοιογένειας στον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες δηµοσιοποιούν τη µη χρηµατοοικονοµική τους πληροφορία, η συγκεκριµένη έρευνα υπόκειται στους περιορισµούς της µεθοδολογίας. Συγκεκριµένα, τα όρια των πηγών, καθώς και η επιλογή των κριτηρίων που ετέθησαν κατά τη µεθοδολογία, επηρεάζουν τις διαθέσιµες πηγές συλλογής δεδοµένων και την αξιολόγηση καθαυτή, αντιστοίχως.

Η κατάταξη των 100 εταιρειών

Στην πρώτη κατηγορία συναντάμε τις εταιρείες που είναι πρωτοπόρες σε θέματα διαφάνειας και δημοσιότητας ως προς τους τρεις πυλώνες του ESG. Από τις 100 εταιρείες, 18 βαθμολογήθηκαν στη βαθμίδα Platinum, 24 στη βαθμίδα Diamond, 10 στη βαθμίδα Gold, 3 στη βαθμίδα Silver, 4 στη βαθμίδα Bronze, ενώ 34 εταιρείες βρέθηκαν στην τελευταία βαθμίδα, Commencing the ESG journey.

Platinum 

(1η βαθμίδα)
• ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• HELLENIQ ENERGY A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
• ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

Diamond 

(2η βαθμίδα)
• AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• INFO QUEST TECHNOLOGIES ΜΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
• INTRALOT Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• REVOIL Α.Ε.E.Π. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
• WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
• ΑΒΑΞ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
• ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
• ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.
• ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Gold 

(3η βαθμίδα)
• COCA – COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.B.E.E.
• ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
• ISQUARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
• JUMBO Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε.
• ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
• ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”
• ΕΘΝΙΚΗ, Η, Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Silver 

(4η βαθμίδα)
• MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.

Bronze 

(5η βαθμίδα)
• “ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε.
• EUROLIFE FFH INSURANCE GROUP Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
• NN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ
• PUBLIC RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝ Α.Ε.
• ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
• ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝ Α.Ε.
• ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Commencing the ESG journey 

(6η βαθμίδα)
• AIGLON Α.Β.&Ε.Ε.
• BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ Α.Ε.
• CETRACORE – JET OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
• FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
• ITX ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
• KOSMOCAR Α.Ε.
• METRAD Α.Ε.
• NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
• NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ A.E. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
• TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
• ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.
• ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΕΤΕΚΑ Α.Ε.
• ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.
• ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε.
• ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Δ., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.
• ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
• ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
• ΠΕΝΤΕ Α.Ε.
• ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.
• ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.
• ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
• ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε.
• ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800 -ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Υ.
• ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.
• ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η ΝET ΖERO ΑNALYTICS – που επεξεργάστηκε τα στοιχεία –  είναι εξειδικευµένη συµβουλευτική εταιρεία η οποία προσφέρει λύσεις αποκλειστικά για ESG. Υποστηρίζει τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs) και τα πιο διαδεδοµένα πλαίσια παγκόσµιων οργανισµών µη χρηµατοοικονοµικών αναφορών όπως το GRI και το SASB, προσαρµόζοντας τα διάφορα ουσιαστικά θέµατα ανά επιχειρηµατική δραστηριότητα.

ΠΗΓΗ: “Forbes” (Αποκλeιστικότητα Capital)

Πηγή: economico.gr