Η Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε πρώτη την διαδικασία παγώματος του  Euribor βάσει του οποίου υπολογίζεται η δόση στα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Έτσι εφαρμόζει την πολιτική της κυβέρνησης για στεγαστικά επιτόκια κάτω του 3% την προσεχή περίοδο.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, που εξέδωσε πρώτη ανακοίνωση, το επιτόκιο για όλα ενήμερα τα στεγαστικά δάνεια διαμορφώνεται στο 2,72% για 12 μήνες, ξεκινώντας από τον Μάιο 2023 με ισχύ έως τον Απρίλιο 2024. Το επιτόκιο αυτό προκύπτει από το Euribor (1 μήνα) της 31ης Μαρτίου μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης. Σημειώνεται ότι στο μέτρο στήριξης συμπεριλαμβάνονται και τα στεγαστικά δάνεια σε διαφορετικό νόμισμα και επιτόκιο βάσης (Euribor, Libor, MRO EKΤ κλπ).

Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, ότι στα ενήμερα στεγαστικά δάνεια περιλαμβάνονται και τα ρυθμισμένα δάνεια τα οποία δεν παρουσιάζουν εκκρεμότητα δόσης. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας οφειλέτης έχει “κόκκινο” δάνειο που παραμένει στο ενεργητικό της Πειραιώς, αλλά το έχει ρυθμίσει και έχει καταβάλει όλες τις εκκρεμείς δόσεις, μπορεί να ενταχθεί στην ευνοϊκή ρύθμιση.

Οι δανειολήπτες που πληρούν τα κριτήρια είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι θα ενταχθούν αυτόματα στο νέο 12μηνο πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται καμία από μέρους τους ενέργεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Capital.gr, τη σκυτάλη αναμένεται να πάρουν από τις συστημικές τράπεζες και τα μη συστημικά ιδρυματα, ενώ   -ενδεχομένως μετά το Πάσχα – αναμένονται αντίστοιχες ανακοινώσεις και από τις εταιρείες διαχείρισης (servicers) που ήδη έχουν εισηγηθεί στα funds που κατέχουν τα υπό διαχείριση μη εξυπηρετούμενα δάνεια να υπάρξει ευθυγράμμιση με τις τράπεζες στο νέο μέτρο στήριξης των δανειοληπτών έναντι νέων αυξήσεων στα ευρωπαϊκά επιτόκια.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

“Η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμενη με ευθύνη στο ζήτημα της επιβάρυνσης των οικογενειακών προϋπολογισμών από την άνοδο των επιτοκίων διεθνώς και τις ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις, προχωρά σε εφαρμογή νέου προγράμματος επιβράβευσης των δανειοληπτών με ενήμερες οφειλές στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου, ανεξαρτήτως διάρκειας και νομίσματος.

Με το πρόγραμμα αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς προστατεύει τα συνεπή νοικοκυριά από ενδεχόμενες περαιτέρω μελλοντικές αυξήσεις στα επιτόκια βάσης των στεγαστικών τους δανείων (Euribor, Libor, MRO EKΤ κλπ). Σε κάθε περίπτωση, η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών με στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα ήταν και παραμένει συνεπής στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της, καταβάλλοντας προσπάθεια να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες.

Το πρόγραμμα αφορά σε ενήμερα στεγαστικά δάνεια φυσικών προσώπων που είχαν ήδη εκταμιευθεί μέχρι 31.12.22 και θα τεθεί σε εφαρμογή από αρχές Μαΐου 2023. Προβλέπει εκτοκισμό με τα επιτόκια βάσης της 31.03.23, μειωμένα κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες και διατήρηση σταθερά στο επίπεδο αυτό για 12 μήνες από Μάιο 2023 έως Απρίλιο 2024.

Αν κατά τη 12μηνη διάρκεια του προγράμματος τα επιτόκια βάσης μειωθούν από τις Κεντρικές Τράπεζες σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα, τότε θα ισχύσει το χαμηλότερο επιτόκιο επ’ ωφελεία των πελατών.
Ανάλογα με το επιτόκιο βάσης και το νόμισμα του δανείου, θα διαμορφωθούν αντίστοιχα τα επιτόκια βάσης του νέου προγράμματος, πλέον του περιθωρίου που προβλέπεται στις αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις (συμπεριλαμβάνοντας εισφορά Ν.128/75). Για παράδειγμα, στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου τα στεγαστικά επιτόκια βασίζονται κυρίως στο Euribor 1 μήνα, η οροφή του επιτοκίου βάσης για τα ενήμερα στεγαστικά αυτής της κατηγορίας ορίζεται για 12 μήνες στο 2,72% από 2,92% που ήταν στις 31.03.23.

Αντίστοιχη προσαρμογή των επιτοκίων βάσης θα ισχύσει και για ενήμερα στεγαστικά δάνεια σε άλλα νομίσματα ή με διαφορετικά επιτόκια βάσης.

Οι δανειολήπτες φυσικά πρόσωπα με ενήμερα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου θα ενταχθούν αυτόματα στο νέο 12μηνο πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται καμία από μέρους τους ενέργεια.

Ως προϋπόθεση ένταξης, το στεγαστικό δάνειο πρέπει να είναι ενήμερο κατά την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου. Για να διατηρηθεί η νέα τιμολόγηση, το δάνειο θα πρέπει να παραμείνει ενήμερο κατά τη διάρκεια των 12 μηνών του νέου προγράμματος.

Το πρόγραμμα δεν αφορά σε στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου ή στεγαστικά δάνεια που το επιτόκιο τους διαμορφώνεται επί του Βασικού Επιτοκίου Στεγαστικής Πίστης, καθώς αυτά δεν επηρεάσθηκαν από την άνοδο επιτοκίων αναφοράς που συντελέστηκε κατά τους τελευταίους μήνες.

Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει σε εγρήγορση για δράσεις στήριξης και επιβράβευσης των συνεπών πελατών της, όπου απαιτείται, με γνώμονα τα τραπεζικά κριτήρια και τις βέλτιστες πρακτικές”.

Πηγή: economico.gr