Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και Παροχή δεύτερης ευκαιρίας» με στόχο την εφαρμογή του από το 2021 και σύμφωνα με το οποίο υιοθετείται ένα κοινό πλαίσιο και διαδικασίες για την αναδιάρθρωση των οφειλών ή την πτώχευση φυσικών και νομικών προσώπων.

Το νομοσχέδιο, το οποίο δεν διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τα όσα προέβλεπε όταν είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει

  • Τις νέες διαδικασίες πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων μέσα από μια ειδική και απλοποιημένη διαδικασία για τις πτωχεύσεις
  • Την πρόληψη της αφερεγγυότητας, με προειδοποίηση του οφειλέτη και διαμόρφωση εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης χρεών, και καθιέρωση νέας προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και
  • Ειδικές ρυθμίσεις για τους ευάλωτους οφειλέτες με πιο σημαντική αυτή της δυνατότητας απόκτησης της κύριας κατοικίας από ειδικό φορέα και τη μίσθωσης της στους οφειλέτες.

Εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η «Ναυτεμπορική», δημιουργούνται εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης του οφειλέτη αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και τους επαγγελματικούς φορείς.

Πριν ο οφειλέτης φτάσει στην αφερεγγυότητα μπορεί να προσφύγει στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους πιστωτές να διαμορφωθεί μια πρόταση ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη και να αποφύγει τον κίνδυνο αφερεγγυότητας, είτε μετά από αίτηση του οφειλέτη είτε μετά από πρωτοβουλία των πιστωτών.

Αποπληρωμή σε ως 240 δόσεις

Η αποπληρωμή των χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται σε έως και 240 δόσεις. Στην περίπτωση που απολεσθεί η ρύθμιση απέναντι σε οποιοδήποτε πιστωτή τότε αναβιώνονται οι απαιτήσεις του πιστωτή στο ύψος που είχαν πριν τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, αφαιρουμένων των ποσών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ενώ τις καθιστούν ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές.

Επιδότηση για τα δάνεια

Οι οφειλέτες που θα ρυθμίσουν τις οφειλές τους μπορούν να λάβουν επιδότηση για την αποπληρωμή των δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία για διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία της αίτησης. Προϋποθέσεις είναι :

  • το σύνολο των χρεών προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να είναι τουλάχιστον 20.000 ευρώ, το υπόλοιπο της οφειλής από δάνειο με υποθήκη την α΄κατοικία τις 135.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 20.000 για κάθε επιπλέον μέλος και με ανώτατο ποσό τις 215.000 ευρώ.
  • να έχει επέλθει σημαντική μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων το τελευταίο εξάμηνο.

Το ποσό της επιδότησης ορίζεται σε

  1. 70 ευρώ το μήνα για τον αιτούντα
  2. Προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού
  3. Επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για μονογονεϊκή οικογένεια
  4. Προσαύξηση 35 το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α

Το ανώτατο όριο

Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού.

«Η επιδότηση δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια: α) ποσοστό 80% επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, β) ποσοστό 60% επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, γ) ποσοστό 40% επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και έχουν επιπλέον καταγγελθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο του ενός έτους προ της υποβολής της αίτησης», επισημαίνεται στο νομοσχέδιο.

Εξωδικαστική ρύθμιση

Η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών θα διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή και διαχείριση και υποβολή των αιτήσεων.

Όσον αφορά τη πτώχευση, με στόχο την συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη. Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών. Από την κήρυξη της πτώχευσης το φυσικό πρόσωπο στερείται μόνο εκείνων των δικαιωμάτων του προσωπικής φύσεων που προβλέπουν ειδικές διατάξεις νόμων. Προβλέπεται επίσης ότι η πτώχευση δεν είναι λόγος στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Δεύτερη ευκαιρία

Για την οριστική απαλλαγή από τα χρέη του (δεύτερη ευκαιρία), το νομοσχέδιο αναφέρει ότι ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλήρως από κάθε οφειλή προς τους πιστωτές 36 μήνες από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης. Για όσους χάνουν την κύρια κατοικία, η απαλλαγή επέρχεται σε 1 χρόνο. Οι ευάλωτες κατηγορίες μπορούν να υποβάλλουν αίτημα μεταβίβασης ή μίσθωσης της κύριας κατοικίας τους σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, ο οποίος αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωμα και προχωρά σε μίσθωσης της κατοικίας για 12 έτη.

Η μίσθωση καταγγέλεται αν ο μισθωτής είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή 3 μισθωμάτων. Όταν ο οφειλέτης καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων, μπορεί να επαναγοράσει και να αποκτήσει το ακίνητο έναντι τιμήματος επαναγοράς.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση υπό το Νόμο Κατσέλη, συνεχίζουν κανονικά την εκδίκαση της υπόθεσης τους. Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να επιταχυνθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις εντός του 2021, μέσω μια ηλεκτρονικής πλατφόρμας επαναπροσδιορισμού των αιτήσεων.

Πηγή: economico.gr