Καθαρά κέρδη 167,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο παρουσίασε ο ΟΠΑΠ, σηνειώνοντας εκρηκτική βελτίωση των μεγεθών του σε όλα τα σχεδόν τα επίπεδα:

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ εξαμήνου 2022 ανήλθαν στα €899,3εκ. έναντι €570,1εκ. το α’ εξάμηνο 2021, αυξημένα κατά 57,7% ως αποτέλεσμα της πλήρους λειτουργίας των καταστημάτων μας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και της ισχυρής ζήτησης, παρά την συνολικά ασθενέστερη καταναλωτική δυναμική. Τα GGR στο β’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €442,1εκ., αυξημένα κατά 11,7% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή απόδοση των retail δραστηριοτήτων μας (έναντι της μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας το β’ τρίμηνο 2021 λόγω των lockdown που είχαν επιβληθεί), καθώς και την αυξημένη συνεισφορά του online.

– Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το α’ εξάμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 64,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €370,2εκ. (α’ εξάμηνο 2021: €225,1εκ.), εξαιτίας της αύξησης του GGR σε συνδυασμό με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Το β’ τρίμηνο 2022 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε €181,2εκ. (β’ τρίμηνο 2021: €161,7εκ.) αυξημένο κατά 12,0%.

– Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο 2022 υψηλότερα κατά 63,9% στα €335,7εκ. (α’ εξάμηνο ’21: €204,8εκ.) ή αυξημένα κατά 80,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενισχυμένα επίσης και από τα έσοδα που σχετίζονται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης. Τα EBITDA στο β’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €166,9εκ. (β’ τρίμηνο ’21: €143,5εκ.), αυξημένα κατά 16,3% ή αυξημένα κατά 19,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση λόγω των αυξημένων εσόδων και των βελτιωμένων περιθωρίων κέρδους.

– Λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου 2022 στα €171,9εκ. έναντι €151,4εκ. το α’ εξάμηνο 2021, αυξημένα κατά 13,5% σε ετήσια βάση προκειμένου να υποστηριχθεί η πλήρης λειτουργία των καταστημάτων μας, ενώ τα λειτουργικά έξοδα β’ τριμήνου 2022 ανήλθαν σε €83,3εκ. μειωμένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση. Σε συγκρίσιμη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, το α’ εξάμηνο 2022 τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση, ενώ το β’ τρίμηνο ’22 μειώθηκαν κατά 4,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

– Tα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν στα €167,3εκ. (α’ εξάμηνο ’21: €78,9εκ.) σημειώνοντας αύξηση 111,9% σε ετήσια βάση (ή αύξηση 188,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση). Τα καθαρά κέρδη το β’ τρίμηνο ’22 ανήλθαν σε €79,0εκ. (β’ τρίμηνο ’21: €70,3εκ.), αυξημένα κατά 12,4% (ή αυξημένα κατά 37,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση).

– Ισχυρή ταμειακή θέση, με καθαρό δανεισμό στα €26,3εκ., και δείκτη Καθαρού Δανεισμού/LTM EBITDA στο 0,04x (0,1x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

– Οι πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν αρνητικά τις δαπάνες των πελατών, με τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών να αποδεικνύεται ανθεκτικός σε σχέση με την υπόλοιπη ελληνική αγορά λιανικής και ειδικότερα έναντι του κλάδου των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

– €0,30 προμέρισμα χρήσης 2022 (3x υψηλότερο σε σχέση με το προμέρισμα 2021) υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, με δικαίωμα επανεπένδυσης σε μετοχές.

Jan Karas: ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα στο δεύτερο τρίμηνο του 2022

Σχολιάζοντας τα τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2022 ο κ. Jan Karas, Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, δήλωσε:

“Αναμφίβολα, η άρση των υπολειπόμενων περιορισμών που σχετίζονταν με τον κορονοϊό έδωσε τον τόνο στις retail δραστηριότητες, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε ηπιότερη καταναλωτική δαπάνη, λόγω των αυξανόμενων μακροοικονομικών προκλήσεων.

Ο ΟΠΑΠ πέτυχε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, χάριν στην πλήρη επαναλειτουργία του retail δικτύου και την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης σε όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου μας. Το ανανεωμένο Tzoker.gr, η νέα εφαρμογή OPAP Store app, η ενίσχυση του Powerspin με συνδυαστικές επιλογές και το ανανεωμένο Λαϊκό Λαχείο, σε συνδυασμό με ελκυστικές προωθητικές ενέργειες για τους πελάτες μας, ενισχύουν την εμπειρία διασκέδασης των παικτών, τόσο στο online όσο και στο retail κανάλι. Επιπλέον, η επιτυχής αξιοποίηση δεδομένων πελατών που συλλέγονται μέσω του προγράμματος loyalty συμβάλλει στην αυξημένη παικτική δραστηριότητα.

Ο ΟΠΑΠ παραμένει κατάλληλα τοποθετημένος για την επίτευξη ανθεκτικών μεγεθών εσόδων και κερδοφορίας, καθώς και για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών προτεραιοτήτων του, με τρόπο βιώσιμο και υπεύθυνο για όλους τους εταίρους του”.

Πηγή: economico.gr