Χρήστος Μεγάλου: Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την Τράπεζα Πειραιώς

Μια σειρά από συντονισμένες και στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης με σωρευτικό όφελος περίπου €2,6 δισ. εκ των οποίων περίπου €1 δισ. από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω ανοικτής προσφοράς και με παράλληλη κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ανακοίνωσε  η Τράπεζα Πειραιώς.

Πρόκειται για την υλοποίηση του Σχεδίου Sunrise με το οποίο η  Πειραιώς Financial Holdings προχωρεί σε σειρά συντονισμένων και στοχευμένων ενεργειών, με στόχο την επιτάχυνση του πλάνου μείωσης των NPEs της Τράπεζας Πειραιώς και την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης.

Οι τρεις άξονες του πλάνου

Το πλάνο αναπτύσσεται σε τρείς άξονες:

1. Την επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας €19 δισ. (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων NPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί).

Κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε σήμερα αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα “Ηρακλής” της νέας τιτλοποίησης NPEs με κωδική ονομασία “Sunrise 1” ύψους περίπου €7 δισ.,

2. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά περίπου €1,0 δισ. μέσω δημόσιας προσφοράς με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου €2,6 δισ., συμπεριλαμβάνοντας δυνητική έκδοση υβριδικών τίτλων ΑT1 μέχρι ποσού περίπου €0,6 δισ.,

3. Ένα αναλυτικό πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της Τράπεζας.

Η υλοποίηση των ανωτέρω στρατηγικών πυλώνων αναμένεται να επιτρέψει στον Όμιλο Πειραιώς την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων του:

  • Μονοψήφιο δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες και χαμηλότερα από 3% μεσοπρόθεσμα, με διαρκή διαχείριση των NPEs μέσω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών, ενσωματώνοντας τυχόν εισροές σχετιζόμενες με το COVID-19. Τα NPEs της Τράπεζας αναμένεται να μειωθούν από €22,5 δισ. στο τέλος του 2020, σε περίπου €3,6 δισ. στους επόμενους 12 μήνες και σε περίπου €1 δισ. σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα,
  • Συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας υψηλότερο από 16%, ακολούθως της βελτιωμένης οργανικής παραγωγής κεφαλαίου και της έκδοσης χρεογράφων σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους MREL της Τράπεζας,
  • Δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων υψηλότερο από 10%, αναδεικνύοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας μετά τη μείωση των NPEs.

Χρήστος Μεγάλου: Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός

“Το 2020 ανταπεξήλθαμε σε αντίξοες συνθήκες, επιτυγχάνοντας σημαντικούς στόχους ορόσημα που έθεσαν τις βάσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Τράπεζα Πειραιώς”, αναφέρει σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου και προσθέτει:

“Η σταθερή μας πρόοδος κατά τη διάρκεια του 2020 αντικατοπτρίζεται στις νέες εκταμιεύσεις δανείων  ύψους €6,3 δισ., στις νέες εισροές καταθέσεων €5,1 δισ. από τον ιδιωτικό τομέα και στην ανθεκτικότητα των βασικών μας οργανικών εσόδων. Παράλληλα, πετύχαμε λειτουργική απόδοση μέσω της περαιτέρω μείωσης του κόστους χάρη στο σχέδιο μετασχηματισμού που εφαρμόζουμε. Η πρόοδος αυτή αναδεικνύει τις προοπτικές που διανοίγονται για την Τράπεζα Πειραιώς και την πορεία που μπορεί να διαγράψει μόλις ανακάμψει το μακροοικονομικό περιβάλλον.

Σήμερα πραγματοποιούμε ένα πρόσθετο σημαντικό βήμα προς τα εμπρός αναφορικά με το πλάνο εξυγίανσης του ισολογισμού μας, το οποίο υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια. Βήμα που θα επιτρέψει να  επικεντρωθούμε στις βασικές μας δραστηριότητες που δεν είναι άλλες από τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Ο παραπάνω στόχος ενσωματώνεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο “Sunrise”  της Τράπεζας Πειραιώς.

Το  Sunrise αποτελείται από μια σειρά συναλλαγών-ορόσημα που θα εξυγιάνουν οριστικά τον ισολογισμό της Τράπεζας και θα υποστηρίξουν μια ελκυστική οικονομική προοπτική, βασισμένη στην κερδοφόρο ανάπτυξη.

Οι συναλλαγές Phoenix-Vega ύψους €7 δισ. αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους με τη συμβολή του προγράμματος “Ηρακλής”, που μας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών, προκειμένου να προχωρήσουμε με ταχύτερο ρυθμό στην οριστική μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs). Για τους επόμενους 12 μήνες έχει προγραμματιστεί επιπρόσθετη μείωση €12 δισ. NPEs , γεγονός που θα μας φέρει γρηγορότερα σε μονοψήφιο δείκτη NPE, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε μεσοπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%.

Για την υλοποίηση του σχεδίου “Sunrise”, μια σειρά από άρτια συντονισμένες και στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης με σωρευτικό όφελος περίπου €2,6 δισ. ακολουθούν σταδιακά στην επόμενη περίοδο, εκ των οποίων περίπου €1 δισ. από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω ανοικτής προσφοράς και με παράλληλη κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης.

Ταυτόχρονα, πέραν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, επιπρόσθετες ενέργειες με συνολική θετική επίπτωση στα κεφάλαιά μας €1 δισ., είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ειδικότερα,
(α) κέρδη ύψους €0,4 δισ. από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021,
(β) €0,3 δισ. από την πώληση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών και
(γ) €0,3 δισ. από συνθετικές τιτλοποιήσεις επιλεγμένων χαρτοφυλακίων εξυπηρετούμενων δανείων.
Με τις δύο τελευταίες συναλλαγές, εκείνης των καρτών, καθώς και την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση, οι οποίες και οι δύο αποτελούν τις πρώτες συναλλαγές του είδους τους για την ελληνική τραπεζική αγορά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα την υπογραφή των συμφωνιών με στρατηγικούς διεθνείς εταίρους.

Επιπρόσθετα, σήμερα υποβάλαμε την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα “Ηρακλής” της καινούργιας μας τιτλοποίησης με την επωνυμία “Sunrise 1” συνολικού ύψους  NPEs €7 δισ.

Από θέση ισχύος και με έναν πλήρως εξυγιασμένο ισολογισμό, γυρνάμε σελίδα σε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Τράπεζας Πειραιώς. Η αναμενόμενη υποστήριξη των μετόχων μας στην προγραμματισμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αποτελεί απόδειξη για το μέλλον που διαγράφεται για την Τράπεζα  Πειραιώς και τις ελκυστικές αποδόσεις που θα μπορέσει να προσφέρει η Τράπεζά μας τα επόμενα χρόνια.”

Τα αποτελέσματα του 2020

1. Θετική πορεία καθαρών εσόδων από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους το οικονομικό έτος 2020 ανήλθαν σε €1.486 εκατ., + 4% σε ετήσια βάση. Το κόστος χρηματοδότησης (δηλ. έξοδα τόκων) ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικό -19% σε ετήσια βάση, λόγω της σημαντικής συγκράτησης του κόστους καταθέσεων και της χρήσης ρευστότητας από τις δημοπρασίες TLTRO III της EKT, τα οποία απορρόφησαν το αυξημένο κόστος που σχετίζεται με τους τόκους των ομολόγων Tier 2, ενώ τα €3,9 δισ. και €6,3 δισ. από νέα δάνεια που εκταμιεύθηκαν το 2019 και το 2020 αντίστοιχα και οι αυξημένες τοποθετήσεις σε χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος, συνέβαλαν στην αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο το 2020 διαμορφώθηκε στο 2,2% σε σύγκριση με το 2,3% το 2019, παρά τη σημαντική αύξηση του ενεργητικού του Ομίλου.

2. Καθαρά έσοδα από προμήθειες σταθερά παρά το lockdown

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά το οικονομικό έτος 2020 ανήλθαν σε €317 εκατ., σταθερά σε ετήσια βάση, μια ανθεκτική απόδοση, δεδομένου των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Κύριοι συντελεστές στην ανθεκτικότητα αυτή ήταν η παραγωγή νέων δανείων, τα έσοδα από ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα, καθώς και η επενδυτική και συμβουλευτική τραπεζική. Το περιθώριο των καθαρών εσόδων από προμήθειες διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 0,5% σταθερό σε σύγκριση με το 2019.

3. Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 7% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση

Τα λειτουργικά έξοδα κατά το 2020 έφτασαν τα €891 εκατ., -7% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση. Συμπεριλαμβανομένων έκτακτων εξόδων και της αμοιβής του NPE servicer, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 7% στα €1.084 εκατ. Ο λόγος κόστους προς έσοδα σε συγκρίσιμη βάση διαμορφώθηκε στο 47% έναντι 53% το 2019. Το κόστος προσωπικού σε συγκρίσιμη βάση μειώθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση, καθώς η Τράπεζα αποκομίζει τα οφέλη από την απόσχιση της πλατφόρμας διαχείρισης NPEs και το πρόγραμμα αποχώρησης του 2019. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και των κερδών από την πώληση ακινήτων) αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση στα €399 εκατ., καθώς τα έξοδα που σχετίζονται με τον NPE servicer λογίστηκαν για όλο το 2020 σε αντίθεση με το 2019 που είχαν λογιστεί μόνο για 3,5 μήνες.

4. Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων +16% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση

Τα έσοδα προ προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάση έφτασαν τα €1.001 εκατ. το 2020 σε σύγκριση με €860 εκατ. το 2019, αύξηση 16% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, το έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 2020 ανήλθαν στα €865 εκατ., 12% υψηλότερα σε ετήσια βάση, αποδεικνύοντας την ισχύ του βασικού franchise της Τράπεζας.

5. Αυξημένο έξοδο προβλέψεων λόγω της πανδημίας COVID-19 και άλλων απομειώσεων 

Οι προβλέψεις δανείων για το 2020 ανήλθαν σε €1.104 εκατ. από €710 εκατ. κατά τη διάρκεια του 2019. Οι εφάπαξ απομειώσεις που οφείλονται στην πανδημία Covid-19 και άλλες απομειώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την προετοιμασία της εκκαθάρισης του ισολογισμού από NPEs ανήλθαν σε €695 εκατ. Το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις ανήλθε σε 1,5% έναντι 1,7% το 2019. Επιπλέον, ο Όμιλος για να αποτυπώσει την αβεβαιότητα που προήλθε από την πανδημία Covid-19 αύξησε τα δάνεια Stage 2 κατά €0,8 δισ. το 4ο τρίμηνο του 2020.

6. Καθαρό αποτέλεσμα επιβαρυμένο από αυξημένο κόστος προβλέψεων

Οι απώλειες προ φόρων το 2020 ανήλθαν σε €530 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη €389 εκατ. το 2019. Λαμβάνοντας υπόψη το εφάπαξ κόστος αναδιάρθρωσης και τις απομειώσεις που σχετίζονται με το Covid-19 και την προετοιμασία εκκαθάρισης NPEs, ο Όμιλος θα είχε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων της τάξης των €312 εκατ. σε σχέση με €74 εκατ. το 2019. Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημία €668 εκατ., σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη των €276 εκατ. το 2019. Ο φόρος της χρήσης 2020 ανήλθε στα €128 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης φόρου που σχετίζεται με τις τιτλοποιήσεις Phoenix & Vega.

Βελτιωμένα τα μεγέθη του Ισολογισμού

1. Αύξηση καταθέσεων ιδιωτικού τομέα +10% ετησίως με χαμηλότερο κόστος

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €49,6 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, με αύξηση 5% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά €5 δισ. το 2020, με βελτίωση σε όλες τις κατηγορίες πελατών. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 12 μονάδες βάσης το 4ο τρίμηνο του 2020 έναντι 15 μονάδων βάσης το 3ο τρίμηνο του 2020 και 33 μονάδων βάσης το 4ο τρίμηνο του 2019. Η σημαντική βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει τον Όμιλο περισσότερο επικεντρωμένο στη διαχείριση του κόστους τα τελευταία τρίμηνα, στην προσπάθειά του να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των επιτοκιακών εξόδων.

2. Ισχυρό προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα αυξήθηκε σε €11 δισ. τον Δεκέμβριο του 2020 από €0,4 δισ. τον Δεκέμβριο 2019, μέσω της αξιοποίησης της χρηματοδότησης των πράξεων στοχευμένης μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO III). Η χρήση της διατραπεζικής αγοράς repo ήταν €0,1 δισ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2020. Η Τράπεζα Πειραιώς βελτίωσε περαιτέρω το δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο επίπεδο του 175% στα τέλη Δεκεμβρίου 2020. Ο δείκτης καθαρών δανείων προς τις καταθέσεις του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω στο 77% έναντι 79% τον προηγούμενο χρόνο.

3. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν 6% σε ετήσια βάση

Τα δάνεια προ προβλέψεων και απομειώσεων ανήλθαν σε €49,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, ενώ τα καθαρά δάνεια ανήλθαν σε €39,6 δισ. Το χαρτοφυλάκιο των εγχώριων εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας αυξήθηκε κατά €1,5 δισ. το 2020, με τον δανεισμό προς τις επιχειρήσεις να οδηγεί την τάση. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €6,3 δισ. το 2020, από €3,9 δισ. το 2019. Η αξιοποίηση των κρατικών προγραμμάτων στήριξης πελατών ανήλθε σε €1,7 δισ., καθώς ο Όμιλος συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης εκ μέρους του ελληνικού κράτους μέσω της παροχής εγγυήσεων και με επιδοτήσεις επιτοκίου.

Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας “Ταμείο Εγγυήσεων για το Covid-19” με στόχο τη διευκόλυνση των ΜΜΕ και των εταιρειών με κεφάλαιο κίνησης, ποσό της τάξης του €1,6 δισ. διατέθηκε στη Τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα, στο πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 2ετή επιδότηση επιτοκίου για νέα χρηματοδότηση σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, η Τράπεζα συμμετείχε για ποσό €0,6 δισ.

Επιπλέον, το πρόγραμμα “Γέφυρα” που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για την υποστήριξη δανειοληπτών στεγαστικών δανείων έχει λάβει συνολικά περίπου 160 χιλιάδες αιτήσεις και έχει εισέλθει στη φάση υλοποίησης. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις μέσω της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχονται σε περίπου 40 χιλιάδες που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα €1,2-1,4 δισ. που αναμένεται να υλοποιηθούν.

4.  Ικανοποιητικό επίπεδο στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2020 διαμορφώθηκε στο 13,8%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 15,8%, βελτιωμένος κατά 23 μονάδες βάσης το 2020 και υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι οποίες, μετά την ευελιξία που δόθηκε από τον επόπτη λόγω του Covid-19, διαμορφώνονται τώρα στο 11,25%. Ο δείκτης CET1 και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκαν σε 11,3% και 13,4% αντίστοιχα. Η κεφαλαιακή θέση του Ομίλου θα ενισχυθεί περαιτέρω με πρόσθετες κεφαλαιακές ενέργειες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, συνολικού ύψους περίπου €2,6 δισ.

5. Συνεχίζεται η μείωση του αποθέματος NPEs

Τα NPEs διαμορφώθηκαν στα €22,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 έναντι €24,5 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο δείκτης κάλυψης NPE παρέμεινε σταθερός στο επίπεδο του 44%. Οι τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €7 δισ., οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα του 2021, θα μειώσουν περαιτέρω το απόθεμα NPEs του Ομίλου, ενώ συγχρόνως βρίσκονται σε εξέλιξη πρόσθετες συναλλαγές, κάτι το οποίο επιτρέπει η βελτιωμένη πορεία των εποπτικών κεφαλαίων του Ομίλου. Οι εκροές NPEs παρέμειναν ισχυρές κατά τη διάρκεια του 2020, παρά το γεγονός ότι οι δημοπρασίες είχαν ανασταλεί για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Από την άλλη πλευρά, οι εισροές αυξήθηκαν κατά το 4ο τρίμηνο του 2020 λόγω της πρώτης ομάδας ωρίμανσης εκθέσεων σε μορατόρια. Κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2020 έληξαν μορατόρια ύψους €3,3 δισ., μειώνοντας τα ενεργά μορατόρια σε περίπου €1 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2020.

6. Ο Εταιρικός μετασχηματισμός

Ο εταιρικός μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς ολοκληρώθηκε με ημερομηνία ισολογισμού της απόσχισης την 30.12.2020. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 2020 ενέκρινε την απόσχιση και το καταστατικό της νέας εταιρείας χρηματοδοτικών συμμετοχών, καθώς και της νέας εταιρικής οντότητας, η οποία είναι αυτή που έχει την άδεια τραπεζικών εργασιών.

Πηγή: economico.gr