Κέρδη μετά από φόρους ύψους €867 εκατ. ανακοίνωσε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας

Κέρδη μετά από φόρους ύψους €867 εκατ. ανακοίνωσε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, για το 2021, έναντι €33 εκατ. που είχε εμφανίσει το 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν στα €833 εκατ. ενισχυμένα κατά 41% σε ετήσια βάση. Tα ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκαν σε €2,1 δισ. από €4,3 δισ. στα τέλη του 2020, ή σε €0,5 δισ. μετά από προβλέψεις. Δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 16,9%, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 17,5%.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας αντανακλά τη βελτίωση των οργανικών εσόδων (+4,7% σε ετήσια βάση), τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις (€461 εκατ.), επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση κυρίως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), τη σημαντική αποκλιμάκωση των λειτουργικών εξόδων (-6,4% σε ετήσια βάση), καθώς και την αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου.

  • Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Π. Μυλωνάς δήλωσε: “Τα αποτελέσματα της πολυετούς προσπάθειας μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας είναι πιο εμφανή από ποτέ. Αξιοποιώντας την ισχυρή οικονομική ανάκαμψη της χώρας, πετύχαμε υψηλή οργανική κερδοφορία, εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, καθώς και ανάπτυξη του ισολογισμού μας σε συνδυασμό με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, αντανακλώντας την επιτυχή μετάβαση της Τράπεζας σε ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας.

Συγκεκριμένα:

Τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 49,6% σε ετήσια βάση, σε €465 εκατ., θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επίτευξη του στόχου μας για οργανικά κέρδη ύψους €490 εκατ. περίπου σε επίπεδο Ομίλου το 2022.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση, στα €1,145 εκατ. το 2021, αντανακλώντας την αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και το όφελος από την ανατιμολόγηση του κόστους καταθέσεων (-15μ.β. σε ετήσια βάση το Δ’ τρίμηνο 2021) και την αυξημένη χρήση του Προγράμματος TLTRO III της ΕΚΤ. Η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα επιταχύνθηκε το Δ’ τρίμηνο 2021 (+€1,0 δισ. σε τριμηνιαία βάση) και διαμορφώθηκε συνολικά σε €1,4 δισ. για το 2021, αντανακλώντας νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους €4,9 εκατ. (€2,1 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2021), εκ των οποίων €4,0 δισ. αφορούν δάνεια Εταιρικής Τραπεζικής.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €269 εκατ. το 2021, ενισχυμένα κατά 10,4% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης των προμηθειών στον τομέα Λιανικής (+9,7% σε ετήσια βάση) και Εταιρικής τραπεζικής (10,4% σε ετήσια βάση), καθώς και στις μη παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες (+13,8% σε ετήσια βάση). Τα ισχυρά αποτελέσματα της ΕΤΕ αντανακλούν την έντονη ανάκαμψη που σημειώθηκε στις εκταμιεύσεις δανείων αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα γενικότερα, με αιχμή του δόρατος τις προμήθειες από τα ψηφιακά κανάλια (+25,8% σε ετήσια βάση), τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης (+15,4% σε ετήσια βάση) και τις κάρτες (+9,2% σε ετήσια βάση).

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €398 εκατ. το 2021, επωφελούμενα από μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή υφιστάμενων ΟΕΔ, καθώς και την πώληση χρεογράφων (κυρίως ΟΕΔ) και το κλείσιμο θέσεων σε παράγωγα προϊόντα το Α’ τρίμηνο 2021.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 6,4% σε ετήσια βάση, σε €719 εκατ. το 2021, αντικατοπτρίζοντας την εντυπωσιακή μείωση των δαπανών προσωπικού (-12,1% σε ετήσια βάση), η οποία απορρόφησε την αύξηση των αποσβέσεων, ως αποτέλεσμα των στρατηγικών επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα σημείωσε βελτίωση και διαμορφώθηκε σε 50,8% το 2021 σε σύγκριση με 56,8% το 2020.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €27 εκατ. το Δ’ τρίμηνο 2021 (39μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις), οδηγώντας τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε €230 εκατ. για το 2021, ήτοι 88μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις.

Τα ΜΕΑ στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €2,1 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2021 από €3,7 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ΙΙ ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση και λοιπές πωλήσεις συνολικού ύψους €1,0 δισ., οργανικές ενέργειες (-€0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση) και λογιστικές διαγραφές (-€0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση).

Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες της Τράπεζας για αναδιάρθρωση δανείων (restructurings), σε συνδυασμό την καλύτερη του αναμενομένου κατάσταση πληρωμών των πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών (ποσοστό κάτω του 4% βρίσκεται σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών στο τέλος Φεβρουαρίου 2021), συντέλεσε στη διατήρηση ισχυρών ρυθμών αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings), η οποία διαμορφώθηκε σε €0,6 δισ. το 2021 από €0,3 δισ. το 2020. Η συνολική οργανική μείωση ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ. το 2021, επιβεβαιώνοντας τον στόχο που έχει θέσει η Τράπεζα για σωρευτική οργανική μείωση ΜΕΑ ύψους €0,8 δισ. το 2021-2022.

Ο δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε σε 6,9% το Δ’ τρίμηνο 2021 από 11,9%2 το Γ’ τρίμηνο 2021. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκε περαιτέρω σε 77,5% από 70,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε κατά 120μ.β. σε ετήσια βάση σε 16,9%3, ή 14,93 με πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9 (+210μ.β. σε ετήσια βάση), αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή κερδοφορία και τη θετική επίπτωση των συναλλαγών στα κεφάλαια της Τράπεζας. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε 17,5%3. Λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική συνεργασία με την EVO Payments, καθώς και την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 18% περίπου, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας να ανέρχεται σε 19% περίπου.

Οι καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €53,5 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2021, ενισχυμένες κατά €1,9 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αποτελώντας σχεδόν το 81% των συνολικών πηγών χρηματοδότησης της Τράπεζας. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ανήλθαν σε €51,5 δισ. (+€2,0 δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τις ισχυρές εισροές των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου. Οι καταθέσεις στις διεθνείς δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €1,9 δισ., σημειώνοντας μείωση €0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Σε σχέση με το 2020, οι καταθέσεις του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 9,0% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εισροές καταθέσεων ύψους €4,6 δισ. στην Ελλάδα, παρά τη διαμόρφωση των επιτοκίων σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα.

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις το Δ’ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκε σε 56,1% στην Ελλάδα και σε 56,9% σε επίπεδο Ομίλου, ενώ οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) υπερβαίνουν κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο του 100%.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ύψους €11,6 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2021 αντικατοπτρίζει τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα TLTRO III. Επωφελούμενο από τους ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης του Προγράμματος TLTRO III της ΕΚΤ και τη συνεχή ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας, το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε ελαφρώς αρνητικά επίπεδα το Δ’ τρίμηνο 2021, επιδρώντας θετικά στα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr