Πρωτογενές πλεόνασμα

Κατά σχεδόν μισό δισ. Ευρώ ξεπέρασε στο δεκάμηνο 2023 το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα τον στόχο που είχε τεθεί από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, για να διαμορφωθεί σε 6,08 δισ. Ευρώ, έναντι προϋπολογισθέντος πλεονάσματος 5,61 δισ. Ευρώ για την ίδια περίοδο.

Στην ευπρόσδεκτη αυτή δημοσιονομική εξέλιξη συνετέλεσε ο ετεροχρονισμός ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας. Επισημαίνεται, ότι στο δεκάμηνο 2022 είχε καταγραφεί πρωτογενές έλλειμμα 350 εκατ. Ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023:

– Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53,925 δισ. Ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 49 εκατ. Ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024.
– Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 59,474 δισ. Ευρώ, αυξημένα κατά 49 εκατ. ευρώ ή κατά 0,1% έναντι του στόχου.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

1) Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 50,718 δισ. Ευρώ, αυξημένα κατά 33 εκατ. Ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

– Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 19,585 δισ. Ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 2 εκατ. Ευρώ.
– Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 5,806 δισ. Ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 8 εκατ. Ευρώ.
– Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2,235 δισ. Ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1 εκατ. Ευρώ.
– Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 16,934 δισ. Ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 15 εκατ. Ευρώ.

2) Τα έσοδα της κατηγορίας “Κοινωνικές Εισφορές” ανήλθαν σε 48 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.
3) Τα έσοδα της κατηγορίας “Μεταβιβάσεις” ανήλθαν σε 5,098 δισ. Ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. Ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό, ποσό 2,545 δισ. Ευρώ αφορά σε έσοδα ΠΔΕ, σύμφωνα με τον στόχο.
4) Τα έσοδα της κατηγορίας “Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών” ανήλθαν σε 734 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση.
5) Τα έσοδα της κατηγορίας “Λοιπά τρέχοντα έσοδα” ανήλθαν σε 2,871 δισ. Ευρώ σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό, ποσό 265 εκατ. Ευρώ αφορά σε έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,55 δισ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο. Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,81 δισ. Ευρώ, αυξημένα κατά 2 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2,808 δισ. Ευρώ) αυξάνοντας το πρωτογενές πλεόνασμα.

Για τον Οκτώβριο 2023, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζουν τις ίδιες μεταβολές που παρουσιάζονται ως ανωτέρω σε σωρευτική βάση και έχουν ως ακολούθως:

– Το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,628 δισ. Ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,193 δισ. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση στο πρωτογενές πλεόνασμα.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα ανά μείζονα κατηγορία του κρατικού προϋπολογισμού για τον Οκτώβριο 2023, συμβάλλοντας κι αυτά στο πρωτογενές πλεόνασμα, έχουν ως εξής:

1) Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,802 δισ. Ευρώ.

Ειδικότερα, για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

– Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,384 δισ. Ευρώ.
– Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 614 εκατ. Ευρώ.
– Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 149 εκατ. Ευρώ.
– Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2,016 δισ. Ευρώ.

2) Τα έσοδα της κατηγορίας “Κοινωνικές Εισφορές” ανήλθαν σε 5 εκατ. Ευρώ.
3) Τα έσοδα της κατηγορίας “Μεταβιβάσεις” ανήλθαν σε 118 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 107 εκατ. Ευρώ αφορά σε έσοδα ΠΔΕ.
4) Τα έσοδα της κατηγορίας “Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών” ανήλθαν σε 95 εκατ. Ευρώ.
5) Τα έσοδα της κατηγορίας “Λοιπά τρέχοντα έσοδα” ανήλθαν σε 169 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 2 εκατ. Ευρώ αφορά σε έσοδα ΠΔΕ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 564 εκατ. Ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 109 εκατ. Ευρώ συμβάλλοντας κι αυτά στο πρωτογενές πλεόνασμα.

Οι κρατικές δαπάνες στο 10μηνο 2023

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023 ανήλθαν στα 54,406 δισ. Ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 430 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (54,837 δισ. Ευρώ) που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024. Επίσης είναι αυξημένες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 767 εκατ. Ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών τόκων κατά 2,132 δισ. Ευρώ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και αντίρροπες μεταβολές σε λοιπές κατηγορίες δαπανών.

Στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού, οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 464 εκατ. Ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας κατά 548 εκατ. Ευρώ γεγονός που συνέβαλε θετικά στο πρωτογενές πλεόνασμα.

Ως αξιοσημείωτες πληρωμές μπορούν να αναφερθούν: Η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. αξίας 786 εκατ. Ευρώ προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass και της επέκτασης αυτού, η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ύψους 367 εκατ. Ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2022, καθώς και οι φετινές πληρωμές επιδότησης Diesel θέρμανσης ύψους 100 εκατ. Ευρώ. Όλες οι προαναφερθείσες πληρωμές καλύφθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό για προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης (πιστώσεις υπό κατανομή).

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 7,73 δισ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 34 εκατ. Ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 116 εκατ. Ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερα εξ αυτών την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19 στις περιφέρειες, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Elevate Greece, τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και τη νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορονοϊού κατ’ οίκον και την επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ του κλάδου λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

div style=”margin-bottom: 40px” id=”sas_80652″>

Πηγή: economico.gr