Έκλεισε η νέα συμφωνία πώλησης των μετοχών της Ελλακτωρ που κατέχει η Pemanoaro Limited (η οποία και ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση) στην εταιρεία Akron Trade and Transport των Δ. Μπάκου και Γ. Καϋμενάκη, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο Αναστάσιος Καλλιτσάντης προς το ΧΑ.

Ειδικότερα, οι 25.600.000 μετοχές της Ελλάκτωρ που πρόκειται να μεταβιβαστούν στις 26 Ιανουαρίου θα πωληθούν έναντι 1,3 ευρώ ανά μετοχή, ή συνολικά έναντι 33,28 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιπες μετοχές που, βάσει της συμφωνίας, θα μεταβιβάζονται κάθε μήνα μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021 θα πωλούνται προς 1,5 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι η αρχική συμφωνία της Pemanoaro με την εταιρεία Invesco Finance (σ.σ. εταιρείας των κ. Μπάκου-Καϋμενάκη που ήδη κατέχει το 5% της Ελλάκτωρ) για το περίπου 18,33% της Ελλάκτωρ είχε κλείσει έναντι 1,3 ευρώ ανά μετοχή.

Οι κ. Μπάκος-Καϋμενάκης αποκτούν άμεσα το δικαίωμα ψήφου όλων των προς μεταβίβαση μετοχών, καθώς όπως αναφέρεται “το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου στο οποίο η εν λόγω συμφωνία αφορά (ήτοι, ποσοστό 20,5822% του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου το οποίο αντιστοιχεί σε 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ) θα ασκούνται από την PEMANOARO LIMITED με βάση τις οδηγίες που θα δίδει η AKRON TRADE AND TRANSPORT SA”.

Ειδικότερα, η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ανακοίνωσε τα εξής :

Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης (Εκτελεστικό Μέλος) Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Υπόχρεο Πρόσωπο, δυνάμει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ενημερώνει ότι, η συμφωνία μεταξύ της INVESCO FINANCE S.A. και της PEMANOARO LIMITED της 17ης Δεκεμβρίου 2020 (ήδη γνωστοποιηθείσα συναλλαγή την 22η Δεκεμβρίου 2020 από τον Υπόχρεο Πρόσωπο) εξέπνευσε, την 12.01.2021, χωρίς να αποκτηθεί η προειρημένη συμμετοχή (ήτοι, 39.286.000 μετοχές της και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ποσοστό συμμετοχής 18,3346%) από την INVESCO FINANCE SA, προκειμένου τα μέρη να επικαιροποιήσουν τους όρους της συμφωνίας, όπως ειδικότερα ορίστηκε στην από 15.01.2021 γνωστοποίηση του μετόχου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία.

Η τροποποιημένη συμφωνία της από 13.01.2021 μεταξύ AKRON TRADE AND TRANSPORT SA και PEMANOARO LIMITED, που αφορά στην απόκτηση μετοχών του εκδότη, θα υλοποιηθεί κατά τα ακόλουθα στάδια και τις αντίστοιχες ημερομηνίες:

Στα 61 εκατ. ευρώ το τίμημα για το 20,5% της Ελλάκτωρ

Η PEMANOARO LIMITED αποτελεί, κατά τα ήδη ανακοινωθέντα σε προηγούμενες ενημερώσεις, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση. Το σύνολο των προς πώληση μετοχών της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ δυνάμει της προαναφερθείσας από 13.01.2021 συμφωνίας είναι κυριότητας της PEMANOARO LIMITED (η οποία και ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07.06.2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και κυριότητας οιουδήποτε των εναρμονισμένων μερών ή και ελεγχομένων υπό αυτών νομικών προσώπων).

Κατόπιν τούτου, το Υπόχρεο Πρόσωπο Α. Καλλιτσάντσης ενημερώνει για την, εκ μέρους του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED, από 13.01.2021 συμφωνία προς πώληση (μέχρι και την 30.07.2021, όπως αναφέρεται ανωτέρω) 44.101.876 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Πηγή: economico.gr