Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εισφορές και τα χρέη στα Ταμεία

Η μόνιμη πλέον μείωση των εισφορών των μισθωτών κατά 3 μονάδες, η παραγραφή μη βεβαιωμένων οφειλών στον ΕΦΚΑ μετά την παρέλευση της 10ετίας και η νέα ρύθμιση των 24 -48 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι οι κυριότερες παρεμβάσεις στο καθεστώς των εισφορών και των χρεών στα ταμεία που προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίοπου κατέθεσε ο Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης.

Πιο αναλυτικά, το σύνολο των παρεμβάσεων του νομοσχεδίου έχει ως εξής:

 1. Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών
 2. Παραγραφή αξιώσεων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
 3. Ρύθμιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης
 4. Ποινική αντιμετώπιση οφειλετών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους
 5. Κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης
 6. Υπολογισμός και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ξεναγών μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
 7. Ασφάλιση ασκούμενων δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για παροχές σε είδος και σε χρήμα
 8. Μείωση ποσοστού εισφοράς επικουρικής ασφάλισης προς το Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων
 9. Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αναβατών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών
 10. Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του πωλητή
 11. Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών των ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
 12. Τακτοποίηση χρόνου υπηρεσίας και ασφάλισης υπαλλήλων Δήμου Περιστερίου
 13. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ρητινεργατών για το έτος 2021

Πιο αναλυτικά, οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι κρατήσεις των μισθωτών εργαζομένων υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), οι οποίες συνεισπράττονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, καθορίζονται ως ακολούθως:

– υπέρ ανεργίας σε ποσοστό 2,40% επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά 1,2 % στον εργοδότη και κατά 1,2 % στον εργαζόμενο,

– υπέρ του Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη του σε ποσοστό 0,15% επί των αποδοχών που αφορά εργοδοτική εισφορά,

-εισφορά περί Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, σε ποσοστό 0,16% επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά 0,06% στον εργοδότη και κατά 0,10% στον εργαζόμενο και

– εισφορά -σε ποσοστό 0,35% επί των αποδοχών, που αφορά εισφορά εργαζόμενου υπέρ πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας (π. Ο.Ε.Ε.).

2. Παραγραφή αξιώσεων Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η αξίωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν για την είσπραξη απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές, υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή που αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εκείνου εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο οι απαιτήσεις αυτές βεβαιώθηκαν.

Η παραγραφή διακόπτεται με βάση τις διατάξεις περί του καθορισμού των περιπτώσεων διακοπής της παραγραφής των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και με την κοινοποίηση πράξης βεβαίωσης, εν ευρεία ή εν στενή εννοία, προς τον υπόχρεο.

Για απαιτήσεις που προέρχονται από ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία που παρασχέθηκε μετά από την 1η.1.2026 η παραγραφή ορίζεται πενταετής.

Απαίτηση, η οποία σύμφωνα με το παρόν έχει υποπέσει σε παραγραφή, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η νέα διάταξη δεν επηρεάζει αξιώσεις που είχαν παραγραφεί πριν από τις 13 Μαΐου 2016.

Οφειλές για τις οποίες παρήλθε ο χρόνος παραγραφής, χωρίς να έχει μεσολαβήσει γεγονός που διακόπτει την παραγραφή, θεωρούνται παραγεγραμμένες, ακόμη και αν έχει κοινοποιηθεί ατομική ειδοποίηση ή έχει γίνει καταβολή έναντι της βεβαιωθείσας οφειλής ή η οφειλή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής. Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξόφληση οφειλών που έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν αναζητούνται.

Έλεγχοι εργοδοτών που διενεργούνται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή που θα διενεργηθούν προς διερεύνηση καταγγελίας που έχει υποβληθεί μέχρι την 30ή.6.2022 και καλύπτουν περιόδους μισθωτής απασχόλησης από 1ης.1.2006 έως και τις 31.12.2011 ολοκληρώνονται χωρίς βεβαίωση απαιτήσεων εις βάρος του εργοδότη. Από τα ευρήματα των ελέγχων του πρώτου εδαφίου ως προς τα πραγματικά στοιχεία ασφάλισης ενημερώνεται η ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισμένων μισθωτών.

Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, οι απαιτήσεις κατά των οποίων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έχουν υποπέσει σε παραγραφή με το νόμο Κατρούγκαλου (σε ισχύ από την 13 Μαΐου 2016), όπως διαμορφώνεται με τον παρόντα νόμο, δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, να ζητήσουν τον συνυπολογισμό, τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, του συνόλου ή μέρους του ασφαλιστικού χρόνου, για τον οποίο οι αξιώσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν για την είσπραξη απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έχουν παραγραφεί.

Oι αιτούντες οφείλουν να καταβάλουν για τον ασφαλιστικό χρόνο, για τον οποίο αιτούνται να εξαιρεθεί από την παραγραφή, το σύνολο των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές.

Για την έναρξη καταβολής της σύνταξης εφαρμόζεται η διάταξη περί της έναρξης καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη. Η παρούσα εφαρμόζεται και επί διαδοχικής ασφάλισης, ακόμα και αν ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, ο οποίος απονέμει τη σύνταξη, είναι φορέας ασφάλισης μισθωτών.

3. Ρύθμιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών, τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και λοιπών συνδεδεμένων με αυτές επιβαρύνσεων, δύνανται, μετά από αίτηση των οφειλετών, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται:

– σε 2 έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή

– σε 2 έως σαράντα 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται μετά από ουσιαστικό έλεγχο. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

Αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση υποβάλλεται:

-Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) για ληξιπρόθεσμες οφειλές του e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην αυτών του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), και για βεβαιωμένες στο Κ.Ε.Α.Ο. οφειλές, καθώς και για ληξιπρόθεσμες οφειλές των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο.

-Στον οικείο φορέα για ληξιπρόθεσμες οφειλές του πρώην Ν.Α.Τ. και για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης δεν ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η 1η δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, πλην του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, κατά τη διάρκεια αυτής και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

– Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τις ισχύουσες διατάξεις,

– παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, που επέρχεται σύμφωνα με την παρ. 8, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία. Ο διανυθείς χρόνος από την παύση της ποινικής διαδικασίας μέχρι τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της πράξης, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων χρονικών περιορισμών περί αναστολής της παραγραφής. Σε περίπτωση ρύθμισης από οφειλέτη, που έχει απωλέσει ρύθμιση στο παρελθόν για την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων χρονικών περιορισμών του του Ποινικού Κώδικα.

– αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται,

– αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Εάν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται, και

– αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.

Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 15%.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου ή η δημιουργία νέας οφειλής έχουν ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:

– την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

– την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προσαυξήσεων,

-την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Ειδικά η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου έχει ως συνέπεια και την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση.

Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο 5 εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο. Για τις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση το επιτόκιο επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο για τον υπολειπόμενο αριθμό των ανεξόφλητων δόσεων.

4. Ποινική αντιμετώπιση οφειλετών μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους

Σε όλες τις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του ειδικότερου νομοθετικού πλαισίου που τις διέπει, επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες, ως προς την ποινική μεταχείριση του οφειλέτη με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι της:

-παραγράφεται το αξιόποινο, παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία. Ο διανυθείς χρόνος από την παύση της ποινικής διαδικασίας μέχρι τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης, δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της πράξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του Ποινικού Κώδικα, περί αναστολής της παραγραφής.

Σε περίπτωση ρύθμισης από οφειλέτη, που έχει απωλέσει ρύθμιση στο παρελθόν, για την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του Ποινικού Κώδικα, και

-αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

Tα παραπάνω δεν ισχύει σε περιπτώσεις οφειλών προς το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).

5. Κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης

Θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες, από 1ης.1.2023 μέχρι και τις 31.12.2023, μετατρέπουν συμβάσεις εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Το πρόγραμμα αφορά κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες στις 9.9.2022 απασχολούν μισθωτούς εργαζομένους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό ανώτερο του 50% του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων και επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9.9.2022.

Οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για τον μισθωτό εργαζόμενο, του οποίου η σύμβαση εργασίας μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, επιδοτούνται κατά 40% από τον κρατικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα ενός έτους, το οποίο εκκινεί από την πρώτη ημέρα της μετατροπής.

Προϋπόθεση για την επιδότηση αυτή είναι η διάρκεια των από μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης να έχει διάρκεια τουλάχιστον 1 έτους και να μην καταγγελθεί από τον εργοδότη πριν από την πάροδο 1 έτους από τη μετατροπή ή από το πέρας της επιδότησης. Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος του 1 έτους. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους που απασχολούνται με τις συμβάσεις αυτές.

Ως ημερομηνία σύναψης και μετατροπής των συμβάσεων εργασίας λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ).

Ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, το 40% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, δεν παρακρατείται και δεν αποδίδεται από την επιχείρηση – εργοδότη και το 40% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, δεν καταβάλλεται από την επιχείρηση – εργοδότη, αλλά τα ποσοστά αυτά ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη καλύπτονται κατά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για χρονικό διάστημα 1 έτους.

Ειδικά για ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) το 40% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, δεν παρακρατείται, αλλά αποδίδεται από την επιχείρηση – εργοδότη και το 40% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, καταβάλλεται από την επιχείρηση – εργοδότη, αλλά τα ποσά που αναλογούν στα ποσοστά αυτά ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη καλύπτονται, μετά από την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Τα ποσά αυτά, μετά από την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αντίστοιχων ποσών από τον κρατικό προϋπολογισμό προς το Τ.Ε.Κ.Α., εγγράφονται ως πιστωτικό υπόλοιπο στο Τ.Ε.Κ.Α. υπέρ της επιχείρησης – εργοδότη και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.

Η ωφελούμενη με το παρόν επιχείρηση – εργοδότης πρέπει:

– να είναι κατά την ένταξη και να παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και η ρύθμιση να τηρείται, και

– να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα του 1 έτους. Για τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση – εργοδότη την 9η.9.2022, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι διασταυρώσεις όλων των ανωτέρω στοιχείων κατόπιν αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων – εργοδοτών πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Αν μετά από διασταυρώσεις συναχθεί ότι η επιχείρηση – εργοδότης δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχείρηση – εργοδότης εκπίπτει των ωφελημάτων του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, καταλογίζονται στην επιχείρηση – εργοδότη, με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το παρόν, προσαυξημένες κατά 100% και, με απόφαση του Διοικητή του Τ.Ε.Κ.Α., εισφορές που συμψηφίσθηκαν με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων ασφαλιστικών περιόδων, προσαυξημένες κατά 100%.

6. Υπολογισμός και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ξεναγών μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Οι ασκούντες το επάγγελμα του ξεναγού κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου (ξεναγοί) υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) και στην ασφάλιση, κατά περίπτωση, του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) για επικουρική ασφάλιση. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του πρώην Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ. και, κατά περίπτωση, του πρώην Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ή του Τ.Ε.Κ.Α..

Για την ασφάλιση των ξεναγών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και στο Τ.Ε.Κ.Α. καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού.

Ως εργοδότες του ξεναγού θεωρούνται οι επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων, οι λοιπές επιχειρήσεις, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. που απασχολούν τον ξεναγό. Όταν ο ξεναγός παρέχει υπηρεσίες σε μεμονωμένους περιηγητές ή σε εν γένει φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο, απογράφεται ο ίδιος ως εργοδότης στο Ενιαίο Μητρώο Εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και υπέχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Οι ξεναγοί οφείλουν, για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία σχετική με το επάγγελμά τους, να εκδίδουν, από διπλότυπο μη θεωρημένο, απόδειξη πληρωμής, της οποίας αντίγραφο παραδίδουν στον εργοδότη τους ή διατηρούν οι ίδιοι, όταν υπέχουν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα από την απασχόλησή τους. Οι ξεναγοί και οι εργοδότες τους οφείλουν να διατηρούν αντίγραφο των αποδείξεων πληρωμής για χρονικό διάστημα 5 ετών. Οι μηνιαίες αποδοχές των ξεναγών προκύπτουν από τις αποδείξεις πληρωμής που εκδίδουν κατά τη διάρκεια κάθε μηνιαίας μισθολογικής περιόδου απασχόλησης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των μηνιαίων αποδοχών των ξεναγών. Ως προς το ανώτατο όριο μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών ο σχετικός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση. Τα δώρα λόγω εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές αυτοτελώς μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτού.

Η προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τον ξεναγό και η εργοδοτική εισφορά, όπου τέτοια προβλέπεται, βαρύνει τον εργοδότη του. Υπόχρεος για την παρακράτηση της εισφοράς ασφαλισμένου και την καταβολή αυτής καθώς και της εργοδοτικής εισφοράς στον e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι ο εργοδότης, κατά περίπτωση. Κάθε εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει Α.Π.Δ.. Οι ως άνω ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών:

– επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή λόγω εκπρόθεσμης καταβολής,

-επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. διοικητικές ή άλλες κυρώσεις,

– λαμβάνονται σε βάρος των υπόχρεων εργοδοτών όλα τα μέτρα για την είσπραξη ασφαλιστικών οφειλών.

Σε σχέση με τους όρους και προϋποθέσεις για κατάταξη των ξεναγών σε ασφαλιστικές κλάσεις, προβλέπονται τα εξής:

– Οι ημέρες ασφάλισης των εν λόγω προσώπων υπολογίζονται ανά μηνιαία μισθολογική περίοδο απασχόλησης και προκύπτουν από το πηλίκο της διαίρεσης του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη, το οποίο ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν δεν μπορεί ανά μηνιαία μισθολογική περίοδο απασχόλησης να υπερβαίνουν τις 25.

Μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους διενεργείται ετήσια εκκαθάριση του ατομικού λογαριασμού των ξεναγών για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού ημερών ασφάλισης του προηγούμενου έτους. Ο συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης του προηγούμενου έτους προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης των ετήσιων αποδοχών του προηγούμενου έτους δια του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη, το οποίο ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εάν από την εκκαθάριση προκύπτουν ημέρες ασφάλισης επιπλέον εκείνων που έχουν προσδιοριστεί, οι επιπλέον ημέρες ασφάλισης δεν ανάγονται σε ημερολογιακό μήνα απασχόλησης, αλλά εγγράφονται στο ετήσιο σύνολο ημερών ασφάλισης του ατομικού λογαριασμού ασφάλισης των ξεναγών. Το ετήσιο σύνολο ημερών ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.

Οι ετήσιες αποδοχές προκύπτουν για κάθε έτος από το άθροισμα όλων των μηνιαίων αποδοχών της παρ. 4 του άρθρου 6 εκείνου του έτους. Το άθροισμα αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών. Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου που τυχόν έχουν καταβληθεί για ετήσιες αποδοχές που υπερβαίνουν το ανώτατο αυτό όριο επιστρέφονται στους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου.

Οι σχετικές διατάξεις έχουν εφαρμογή για περιόδους απασχόλησης από 1η.1.2023.

7. Ασφάλιση ασκούμενων δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για παροχές σε είδος και σε χρήμα

Οι ασκούμενοι δικηγόροι, από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των πρώην Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Εθνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και καταβάλλουν μηνιαίως:

– για την περίοδο από 1ης.1.2017 έως τις 31.12.2019, την ασφαλιστική εισφορά πρώτης πενταετίας βάσει νόμου Κατρούγκαλου, για παροχές σε είδος και σε χρήμα,

-για την περίοδο από 1ης.1.2020 και εφεξής, την ασφαλιστική εισφορά, για παροχές σε είδος και σε χρήμα, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές σε είδος και σε χρήμα.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ασκούμενους δικαστικούς επιμελητές από την εγγραφή τους στον οικείο Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών.

Καταβληθείσες εισφορές, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιστρέφονται κατά το μέρος που υπερβαίνουν την προβλεπομένη εισφορά. Τυχόν καταλογισθείσες εισφορές, κατά το μέρος που υπερβαίνουν την προβλεπομένη εισφορά, διαγράφονται.

8. Μείωση ποσοστού εισφοράς επικουρικής ασφάλισης προς το Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων

Για τους ασφαλισμένους στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. καταβάλλονται οι εξής εισφορές: Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

Από την 1η.1.2023 το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

9. Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αναβατών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών

Για το διάστημα από 1ης.01.2016 έως και 31.12.2016, οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) προπονητές, κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του πρώην Ο.Α.Ε.Ε., όπως αυτή είχε διαμορφωθεί για το έτος 2016.

Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ανωτέρω διάστημα είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης. Οι εισφορές καταβάλλονται χωρίς τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον καταβληθούν ή ρυθμιστούν ως άνω μέχρι την 30ή.6.2021.

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του πρώην ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. αναβάτες, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής ή υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλών που αντιστοιχούν στο διάστημα από 1ης.01.2016 έως και 31.12.2016, την 31η.12.2022.

Για το διάστημα από 1ης.1.2017 έως και τις 31.12.2022, οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. αναβάτες, υπάγονται στον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (π. Ο.Α.Ε.Ε.) για κύρια ασφάλιση και για παροχές σε χρήμα και σε είδος. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ανωτέρω διάστημα είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης. Οι εισφορές καταβάλλονται χωρίς τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον καταβληθούν ή ρυθμιστούν ως άνω μέχρι την 31η.12.2023.

Από την 1η.1.2023 οι αναβάτες και οι μαθητευόμενοι αναβάτες που υπάγονται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης παύουν να ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

10. Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του πωλητή

Κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, εφόσον συνταχθούν έως την 31η.12.2022.

Κατά τη σύνταξη των συμβολαίων αυτών, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού ενημερότητας του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του πιστοποιητικού του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ούτε η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 29η Ιουνίου 1999, δεν απαιτείται, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η αναγραφή του αριθμού φορολογικού μητρώου του πωλητή. Για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, δεν απαιτείται, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η αναγραφή του αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης του πωλητή. Αντίγραφα των οριστικών συμβολαίων, που καταρτίζονται κατά τα προηγούμενα, αποστέλλονται, με ευθύνη του συμβολαιογράφου, και στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του πωλητή υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.

11. Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών των ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

Ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), οι οποίες οφείλονται από επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν Κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αφορούν σε δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών,, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ, ρυθμίζονται ως εξής:

– Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., περιόδου απασχόλησης μέχρι την 30ή.6.2022, μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας, κεφαλαιοποιούνται.

– Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για το χρονικό διάστημα από την 1η.7.2022 μέχρι και την 31η.5.2023, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών και άλλων προσαυξήσεων.

– Οι παραπάνω εισφορές εξοφλούνται αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η αναστολή. Η αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

Για τις επιχειρήσεις αυτές, οι προθεσμίες καταβολής απαιτητών, έως την δημοσίευση του παρόντος, δόσεων ενεργών ρυθμίσεων προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνονται μέχρι και τις 31.5.2023. Η πρώτη δόση της ρύθμισης από τις δόσεις, για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης της ρύθμισης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης. Η συνολική διάρκεια παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις εκάστης ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών.

12. Τακτοποίηση χρόνου υπηρεσίας και ασφάλισης υπαλλήλων Δήμου Περιστερίου

Ο χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης των υπαλλήλων του Δήμου Περιστερίου, οι οποίοι διορίσθηκαν με τις υπ’ αρ. 324/2000 (τ. Ν.Π.Δ.Δ. 231) και 87/2001 (τ. Ν.Π.Δ.Δ. 207) αποφάσεις του Δημάρχου Περιστερίου και για τους οποίους δεν καταβλήθηκαν κατά τα έτη 2001, 2002, 2003 οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπαλλήλου και εργοδότη για κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή, λογίζεται ως ενεργός χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί από τον Δήμο Περιστερίου προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης το σύνολο των μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες για την εφαρμογή του παρόντος λογίζονται ως μη παραγεγραμμένες. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του πρώτου εδαφίου γίνεται εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

13. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ρητινεργατών για το έτος 2021

Ρητινεργάτες, ανεξαρτήτως ημερομηνίας έναρξης ασφάλισης, οι οποίοι έλαβαν την οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2021, δύνανται να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και ως χρόνο πραγματικής απασχόλησης ημέρες εντός του έτους 2021 και μέχρι τη συμπλήρωση τριακοσίων (300) ημερών εντός του έτους αυτού. Για την αναγνώριση αυτή καταβάλλονται από τους ίδιους οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη που αναλογούν στις αναγνωριζόμενες ημέρες ασφάλισης. Οι εισφορές υπολογίζονται με το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη και με βάση υπολογισμού αυτήν επί της οποίας υπολογίστηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές για το έτος 2020.

Ρητινεργάτες, ανεξαρτήτως ημερομηνίας έναρξης ασφάλισης, των Δήμων Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι αιτούνται τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας σύνταξης εντός του έτους 2022, δύνανται να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και ως χρόνο πραγματικής απασχόλησης για το έτος 2021 τόσες ημέρες εντός του έτους αυτού όσες απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι περισσότερες από 300. Για την αναγνώριση αυτή καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη που αναλογούν στις αναγνωριζόμενες ημέρες ασφάλισης. Οι εισφορές υπολογίζονται με το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη και με βάση υπολογισμού αυτήν επί της οποίας υπολογίστηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές για το έτος 2020.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr