Ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη με θετική συνεισφορά από όλες τις δραστηριότητες

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2022 χαρακτηρίζονται από σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, υποστηριζόμενα από  βελτιωμένες επιδόσεις στους τομείς της κατασκευής, των παραχωρήσεων και της ενέργειας.

 Αυξημένα έσοδα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας

 • Ενισχυμένη λειτουργική (προσαρμοσμένο EBITDA1 ) και καθαρή κερδοφορία
 • Υψηλή ρευστότητα
 • Πλήρως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση επενδύσεων
 • Προοπτικές: Βελτιωμένα αποτελέσματα για το σύνολο του 2022 – Ευκαιρίες περαιτέρω ενίσχυσης

Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη

Εκατ. 1H 2022 1H 2021
Συνολικά έσοδα 1.461,6 439,4
Λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)[1] 218,1 136,3
Καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους 21,2 -8,8
Κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για μη λειτουργικά αποτελέσματα 34,3 -2,1
Καθαρός δανεισμός1 1.608,8 1.231,7

 Οι επενδύσεις αυξήθηκαν στα € 156,6 εκ. έναντι € 77,3 εκ.  ως αποτέλεσμα κυρίως της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου στην ενέργεια. Η διάρθρωση του ισολογισμού παραμένει ισχυρή με ταμειακά διαθέσιμα € 1.102,5 εκ. στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022, διασφαλίζοντας την υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων του Ομίλου, αλλά και την ευχέρεια αξιοποίησης νέων ευκαιριών.

Παρά τις παγκόσμιες γεωπολιτικές και μακροοικονομικές αβεβαιότητες, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει πιστός στην αναπτυξιακή του πορεία. Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που κατέχει ο Όμιλος στους τομείς των παραχωρήσεων, της ενέργειας και των κατασκευών, τον φέρνουν στην κατάλληλη θέση, ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν και να συνεχίσει να δημιουργεί αξία για την κοινωνία και τους μετόχους.

Αναλυτικά:

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε € 1.461,6 εκ. σε σύγκριση με € 439,4 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2021. Συγκριμένα:

 • Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα € 420,4 εκ. έναντι € 248,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω της αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας.
 • Ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα € 93,8 εκ. έναντι € 69,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 κυρίως λόγω της αυξημένης κίνησης στους αυτοκινητοδρόμους μετά την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας.
 • Στον τομέα της ενέργειας τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε € 1.022,5 εκ. έναντι € 125,0 εκ. την προηγουμένη περίοδο, σε συνέχεια της αύξησης της παραγωγής ΑΠΕ, αλλά και λόγω της πλήρους ενοποίησης των εταιρειών ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (από 14.02.2022) και ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε € 218,1 εκ. έναντι € 136,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2021, με το σχετικό περιθώριο (προσαρμοσμένο EBITDA margin) να διαμορφώνεται σε 14,9% σε σχέση με 31,0%, αντικατοπτρίζοντας το διαφορετικό μείγμα εσόδων. Συγκεκριμένα:

 • Στον τομέα κατασκευής το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε € 40,7 εκ. έναντι 27,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω της αύξησης των εσόδων.
 • Στον τομέα παραχωρήσεων το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα € 47,6 εκ. έναντι € 46,2 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021.
 • Στον τομέα της ενέργειας, το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα € 139,2 εκ. έναντι € 66,7 εκ. δεδομένων των υψηλότερων πωλήσεων ΑΠΕ και της πλήρους ενοποίησης των εταιρειών ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (από 14.02.2022) και ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT)1 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 119,3 εκ. ευρώ έναντι € 67,6 εκ. την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του 2021.

Τα Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 47,5 εκ. έναντι € 12,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του 2021.

Τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε € 21,3 εκ. για το Α’ εξάμηνο του 2022 έναντι μείον € (8,8) εκ. για την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του 2021.

Στα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της τρέχουσας εξαμηνιαίας περιόδου έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα συνολικού ποσού ζημιά €13,1 εκ. το οποίο οφείλεται σε: α) Κέρδος € 21,5 εκ. ευρώ, το οποίο αναγνωρίσθηκε συνεπεία της απόκτησης του ελέγχου της ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και αφορά σε μη επαναλαμβανόμενο γεγονός, β) Κέρδος € 4,1 εκ. από την αποτίμηση των προθεσμιακών συμβολαίων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και γ) Ζημία € 38,7 εκ. έναντι ζημιά € 6,7 εκ. την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του 2021, από την μείωση κυρίως της εύλογης αξίας του ενσωματωμένου παραγώγου.

Τα αντίστοιχα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των μη λειτουργικών αποτελεσμάτων, διαμορφώθηκαν σε € 56,6 εκ. για το Α’ εξάμηνο του 2022 έναντι € 16 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, εκ των οποίων € 34,3 εκ. είναι τα Προσαρμοσμένα Κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής, έναντι μείον € (2,1) εκ. την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του 2021.

Οι επενδυτικές δαπάνες για το Α’ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε € 156,6 εκ., έναντι € 77,3 εκ. την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του 2021 και σχεδόν στο σύνολό τους αφορούν στον τομέα ενέργειας.

Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε την 30.06.2022 σε € 1.608,8 εκ. έναντι € 1.231,7 εκ. την 31.12.2021, με την αύξηση να αποδίδεται στην ανάλωση ταμειακών διαθεσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου στον τομέα ενέργειας. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε  € 1.102,4 εκ.

Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς

Το υπογεγραμμένο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο διαμορφώνεται στα € 2,8 δισ., με τον Όμιλο να έχει υπογράψει νέες συμβάσεις αξίας € 574 εκ. από την αρχή του έτους. Περαιτέρω, ο Όμιλος αναμένει προς υπογραφή συμβάσεις νέων έργων ύψους € 2,1 δισ. με το συνολικό ανεκτέλεστο να αυξάνεται στο ιστορικό υψηλό των € 4,9 δισ.

Σχετικά με τον τομέα παραχωρήσεων, οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Ιόνια Οδό και Κεντρική Οδό) κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν σε σχέση με την περασμένη χρονιά σε συνέχεια της άρσης των περιορισμών λόγω πανδημίας. Σημειώνεται ότι τα επίπεδα κίνησης είχαν ήδη ξεπεράσει τα αντίστοιχα προ-πανδημίας επίπεδα από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 (+3,6% έναντι 2H 2019) και παρέμειναν πάνω από αυτά τα επίπεδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 (+4,0% έναντι 1H 2019).

Στον τομέα ενέργειας, η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022 έφτασε τα 895,3 MW. Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2021, η εγκατεστημένη ισχύς εμφανίζεται μεσοσταθμικά αυξημένη κατά περίπου 4,0%, καθώς ένας αριθμός πάρκων στην Ελλάδα βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία κατά την συγκεκριμένη περίοδο. Οι ανεμολογικές συνθήκες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν αισθητά βελτιωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021 και σε συνδυασμό με τα σημεία που έχει αναπτύξει τα πάρκα του ο Όμιλος, οδήγησαν σε αύξηση των συντελεστών παραγωγής (load factor). Συγκεκριμένα, το load factor των έργων του ομίλου για την Ελλάδα έφτασε το 32% έναντι 28,8% την περασμένη χρονιά, για τη Βουλγαρία το 33,1% έναντι 29,4% και για την Πολωνία στο 32,4% έναντι 26,1%. Στον Τομέα Παραγωγής ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας – Πώλησης Ενέργειας, το 2022 συνεχίστηκε η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των δύο (2) Θερμοηλεκτρικών Μονάδων συνολικής ισχύος 588 MW, καθώς και της εμπορίας και προμήθειας, κατέχοντας το 6,5% επί του συνολικού πελατολογίου των εν Ελλάδι καταναλωτών. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ολοκλήρωσε εντός του τρέχοντος εξαμήνου την υλοποίηση της από 12.07.2021 συμφωνίας για την απόκτηση του επιπλέον 75% και 50% των μετοχών των εταιρειών ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ αντίστοιχα. Πλέον οι εταιρείες αυτές ενοποιούνται πλήρως ως θυγατρικές με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, ενώ μέχρι και πριν τις ημερομηνίες αυτές οι εν λόγω εταιρείες ενοποιούνταν ως από κοινού διοικούμενες και η ενσωμάτωση των οικονομικών τους μεγεθών πραγματοποιούνταν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Προοπτικές

Η πορεία του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους θέτει τις βάσεις για μια βελτιωμένη απόδοση κατά το σύνολο του 2022 σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

 • Στην κατασκευή, τα υψηλά επίπεδα ανεκτέλεστου αναμένεται να διατηρήσουν μια αυξημένη δραστηριότητα για τις επόμενες περιόδους. Επιπρόσθετα, οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι θετικές, καθώς στα επόμενα χρόνια ο προϋπολογισμός των νέων έργων που μπορεί υπό προϋποθέσεις να εκκινήσουν θα ξεπεράσει τα € 30 δις., από τα οποία ένα σημαντικό τμήμα εκτιμάται ότι θα εκτελεστεί από τον Όμιλο.
 • Στον τομέα της Ενέργειας η σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει αναδειχθεί ακόμα περισσότερο αυτή την περίοδο δεδομένης της προσφοράς τους σε χαμηλού κόστους ενέργεια αλλά και της σημασίας τους στην ενεργειακή ανεξαρτησία των χωρών. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε ΑΠΕ στοχεύει σε νέες επενδύσεις € 5,9 δισ. κατά την περίοδο 2022-2029. Στον Τομέα Παραγωγής ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας συνεχίζονται οι εργασίες στον νέο Αεριοστροβιλικο Σταθμό Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο εγκατεστημένης μεικτής ισχύος 877 MW, τον οποίο ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ από κοινού κατασκευάζουν. Οι εργασίες του συνεχίζονται κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ώστε να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το 2024. Υπενθυμίζεται ότι η κατασκευή του Σταθμού ξεκίνησε στις 31.08.2021, με την ανάθεση αυτής στην ΤΕΡΝΑ A.E., θυγατρική εταιρεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
 • Ο τομέας των παραχωρήσεων αναμένεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στην περαιτέρω μεγέθυνση του Ομίλου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
  • Tην 23.06.2022 ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η HARD ROCK International ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για το έργο του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Θέρετρου με καζίνο στο Ελληνικό. Το ύψος της σχετικής ιδιωτικής επένδυσης αναμένεται να ξεπεράσει το € 1,0 δισ., ενώ τα έργα κατασκευής αναμένεται να εκκινήσουν μέσα στους πρώτους μήνες του 2023 και να διαρκέσουν περίπου 3 χρόνια, τοποθετώντας την έναρξη λειτουργίας του συγκροτήματος στο 2026.
  • Ο Όμιλος αναμένει στις αρχές του 2023 την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ένωσης Προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (75%) – EGIS PROJECTS SA (25%), η οποία ανακηρύχθηκε ως Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της, για χρονική περίοδο 35 ετών. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ξεπερνά πλέον τα 1.500 χλμ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων στη χώρα κι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα του Ομίλου να παράγει σημαντικά, σταθερά κι επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου.
  • Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με ποσοστό 55% στην κοινοπραξία που αναδείχθηκε Προσωρινή Ανάδοχος από την 25.05.2022 για το έργο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη, με ΣΔΙΤ».
  • Παράλληλα, ο Όμιλος συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία εμβληματικών έργων παραχώρησης όπως η Αττική Οδός, η Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου Καβάλας, ο λιμένας Αλεξανδρούπολης, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (τμήμα Χανιά – Ηράκλειο), η Υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος, ο αερολιμένας Καλαμάτας, καθώς και διαφόρων Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα.

[1] Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης ΕΔΜΑ προσδιορίζονται στην ενότητα ΣΤ της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου που λήγει την 30.06.2022.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr