Πλήρης η ανάκαμψη της τράπεζας Πειραιώς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε χθες ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση για το 2022 έχει οριστεί στα 1,3 δισ. ευρώ από 1,1 δισ. το 2021. Ήδη, όπως είπε, οι νέες εκταμιεύσεις στο πρώτο 2μηνο ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ.

Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς, όπως τόνισε η διοίκηση,στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα 2021 είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας, ενώ προχωρά τις διαδικασίες για την εξυγίανση του ισολογισμού της. Έτσι, θα ρίξει πλέον το βάρος στην πιστωτική επέκταση με αιχμή τις επιχειρήσεις ,αλλά και στην παραγωγή εσόδων από έτερες δραστηριότητες όπως το asset management και το bancassurance.

Οι επιχειρηματικοί τομείς οι οποίοι θα αποτελέσουν το κλειδί της πιστωτικής επέκτασης της τράπεζας είναι η ενέργεια, το real estate και η μεταποίηση, ενώ σε αυτούς έρχονται να προστεθούν οι: μεταφορέςαγροτοδιατροφικός τομέας, η φιλοξενία (τουρισμός) και το εμπόριο.

Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η τράπεζα αναμένεται να ανακοινωθούν αναλυτικά, στις 6 Απριλίου όταν θα παρουσιαστεί το business plan της περιόδου 2022-2025.

Τράπεζα Πειραιώς: τα αποτελέσματα του 2021

“Για τον Όμιλο Πειραιώς, το 2021 ήταν έτος πλήρους ανάκαμψης, μέσω της υλοποίησης του στρατηγικού επιχειρηματικού της σχεδίου”, σημειώνει ο CEO του ομίλου,Χρήστος Μεγάλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η τράπεζα:

Τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε €902 εκατ. το 2021, 4% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση της απομείωσης των δανείων.

Το 4ο 3μηνο 2021 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €47 εκατ. από €48 εκατ. το προηγούμενο 3μηνο λόγω της μεγάλης μείωσης των NPEs το 2021, καθώς και της σημαντικής βελτίωσης νέων ροών ΝPEs. Επιπλέον, καταχωρήθηκαν επιβαρύνσεις δανείων €21 εκατ. που σχετίζονται με πιστωτικό κίνδυνο. Απομειώσεις ύψους €126 εκατ. το 4ο 3μηνο 2021 σχετίζονται με τις ζημίες από την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ΝPΕs, €0,4 δισ. μεικτής λογιστικής αξίας, καθώς και με προβλέψεις σχετικά με σενάριο πώλησης του χαρτοφυλακίου ΝPE Sunrise 3. Το καθαρό έξοδο προβλέψεων μειώθηκε στις 53μ.β. κατά το 4ο 3μηνο 2021, από 148μ.β. ένα χρόνο πριν.

Το προ φόρων αποτέλεσμα το 4ο 3μηνο 2021 διαμορφώθηκε σε κέρδη €250 εκατ., ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδος €176 εκατ. Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε κέρδος €78 εκατ. το 4ο 3μηνο 2021, από ζημία €511 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €55,4 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, αυξημένες κατά 12% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό για τον Όμιλο. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 6μ.β. έναντι 7μ.β. το 3ο 3μηνο 2021 και 13μ.β. το 4ο 3μηνο 2020.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €14,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, από €13,5 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, μετά τη συμμετοχή €1 δισ. στη δημοπρασία του Δεκεμβρίου. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 204%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 63% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021.

Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών μειώθηκαν στα €38,5 δισ. έναντι €49,5 δισ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2020, λόγω της σημαντικής μείωσης ΝPEs που πραγματοποιήθηκε το 2021. Κατά τη διάρκεια του 4ου 3μήνου 2021 πραγματοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ΝPΕs ως διακρατούμενων προς πώληση. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε €35,0 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, εξαιρώντας το εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους €1,5 δισ.

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €6,5 δισ. το 2021, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις). Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών του Δεκεμβρίου 2021 περιλαμβάνει €6,3 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις NPE που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2.

Το απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα €4,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 έναντι €22,5 δισ. στο τέλος του 2020. Ο δείκτης NPE μειώθηκε σημαντικά στο 12,6% έναντι 45,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2021, κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS) και των συναλλαγών NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €16,8 δισ., καθώς και της μείωσης NPEs κατά €0,8 δισ. μέσω οργανικής διαχείρισης.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε στο 11,2%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,9%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι δείκτες υπολογίζονται pro-forma για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού που θα ακολουθήσει την αποαναγνώριση της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ΝPΕs, για την οποία οι ζημίες έχουν ήδη λογιστικοποιηθεί πλήρως στο 4ο 3μηνο 2021.

Χρήστος Μεγάλου: Είμαστε αισιόδοξοι για την επίτευξη των στόχων μας

«Για τον Όμιλο Πειραιώς, το 2021 ήταν έτος πλήρους ανάκαμψης, μέσω της υλοποίησης του στρατηγικού επιχειρηματικού της σχεδίου, το οποίο οδήγησε τον δείκτη NPE 12,5% περίπου στο τέλος του 2021, από 45% πριν από ένα χρόνο, και φιλοδοξεί για μονοψήφιο δείκτη NPE εντός του 2022, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή θέση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη κερδοφορία τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα», σημειώνει ο CEO του ομίλου,Χρήστος Μεγάλου.

Η πορεία μας το 2021 κατέδειξε την εμπορική δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας. Συνεχίσαμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας, χορηγώντας νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €6,5 δισ., υπερβαίνοντας τον στόχο εκταμίευσης νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. για το 2021, ενώ παράλληλα συμβουλεύσαμε τους εταιρικούς πελάτες μας για άντληση περίπου €3,0 δισ. σε αγορές χρέους και μετοχικών κεφαλαίων. Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις πελατών και τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €6,8 δισ., ποσό που συνιστά ρεκόρ για τον Όμιλο.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr