ΑΑΔΕ χρέη

Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία να ξεπερνούν τα 109 δις. ευρώ, η ΑΑΔΕ προχωρά σε νέο ξεκαθάρισμα των οφειλών αυτών ώστε να υπάρχει μια πιο σαφής εικόνα αλλά και διαχείριση των χρεών σε εκείνα που μπορούν να εισπραχθούν και σε εκείνα που πρέπει να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτα.

Ποιες οφειλές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης

Με νέα απόφαση  ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ζητάει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε νέα εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όσες κριθούν ως ανεπίδεκτες θα καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης ώστε κάποια στιγμή να διαγραφούν.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :

  • έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της Φορολογικής Διοίκησης και  δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων ή διαπιστώθηκε η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκεινται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων και η παύση των εργασιών της πτώχευσης
  • έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, σε όσες περιπτώσεις συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν είναι δυνατή η υποβολή αυτής
  • έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών από τον οφειλέτη και τα συνυπόχρεα πρόσωπα.

Για εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή τους ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση, απαιτείται η αναγγελία του Δημοσίου στις ανωτέρω διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης.

Οι συνέπειες για τους οφειλέτες

Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστημα 10 ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση :

  • αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή της οφειλής
  • δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρημάτων ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Δημοσίου
  • δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα, άλλο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
  • δεσμεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα των παραπάνω προσώπων .

Πώς γίνεται ο χαρακτηρισμός

Ο χαρακτηρισμός μιας οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης και η καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία γίνεται:

α) με απόφαση του αρμόδιου για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Προϊσταμένου φορολογικής ή τελωνειακής υπηρεσίας, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του Τμήματος που έχει την αρμοδιότητα του Δικαστικού, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή μικρότερη των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ

β) με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Προϊσταμένου φορολογικής ή τελωνειακής υπηρεσίας, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και έως ενάμισι εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ και

γ) με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη από ενάμισι εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ.

Το Δημόσιο διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά του για την είσπραξη της οφειλής ή συμψηφισμό και μετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης. Οφειλή που έχει καταχωριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται εισπράξιμη, εάν πριν από την παραγραφή της διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο.

Τι ισχύει για τις υπόλοιπες οφειλές

Υπενθυμίζεται ότι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο που δεν έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης μπορούν να διαγραφούν όταν αφορούν:

  • Οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά.
  • Οφειλές ανά φορολογούμενο μικρότερες του ποσού του εκάστοτε ελάχιστου ποσού φόρου, από την καταβολή του οποίου απαλλάσσεται ο φορολογούμενος.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο


Πηγή: economico.gr