Επενδύσεις Ταμείο Ανάκαμψης
solar farm. 1st pictures. September 2012 30192D

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την ένταξη των ιδιωτικών επενδύσεων στα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης ορίζονται με το σχέδιο επιλεξιμότητας που έθεσε σήμερα η κυβέρνηση στην δημόσια διαβούλευση.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες:

  • ψηφιακός μετασχηματισμός,
  • πράσινη μετάβαση,
  • εξωστρέφεια,
  • ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων,
  • καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη.

Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους.

Η αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων θα γίνεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, ενώ η φερεγγυότητα του επενδυτικού σχεδίου θα αξιολογείται από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Ποια θα είναι τα ποσοστά χρηματοδότησης

Για το κάθε επενδυτικό σχέδιο απαιτείται τουλάχιστον 20% ίδια συμμετοχή του επενδυτή και τουλάχιστον 30% πόροι τρίτων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η πρόσκληση προς τις εμπορικές τράπεζες και η υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα (EIB) ύψους 5 δις. ευρώ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD), ύψους 1 δις. ευρώ.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων, χρηματοδοτούμενων κατά τουλάχιστον με 50% από τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών και δάνεια προερχόμενα από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή/και Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς .

Τα δάνεια συγχρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών κάθε μεγέθους μαζί με δανειακά κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με το Ταμείο. Τα δάνεια του Ταμείου καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου, η ιδιωτική συμμετοχή, όπως την αποδέχεται το τραπεζικό ίδρυμα, τουλάχιστον το 20%, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%. Επίσης, δύναται να συνδυάζονται με άλλα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων, εφόσον επιτρέπεται ο εν λόγω συνδυασμός από τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων και τηρούνται οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων περί σώρευσης των ενισχύσεων.

Η διαδικασία αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του Ταμείου προβλέπεται από Υπουργική Απόφαση  και διενεργείται σε δύο στάδια:

  • Από το τραπεζικό ίδρυμα που υποδέχεται το υπό δανειοδότηση επενδυτικό σχέδιο, το οποίο αξιολογεί τη δυνατότητα δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τραπεζικούς όρους.
  • Από τον πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος αξιολογεί τα παρακάτω, κατόπιν της προέγκριση της δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από τη δανειοδοτούσα ΕΤ.

Πως θα γίνεται η αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του πιστοποιημένου ανεξάρτητου ελεγκτή περιλαμβάνει:

1. Την αξιολόγηση ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου.

  1. Την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης.
  2. Την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του Ταμείου  καθώς και τον υπολογισμό της ποσόστωσης του δανείου επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
  1. Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου ως προς την παρέμβασή του σε σχέση με την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή και των περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και την παρέμβασή του για τη στήριξη για την ψηφιακή μετάβαση. Όπως και τον υπολογισμό της συνεισφοράς του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου στους πράσινους και ψηφιακούς στόχους.

5.       Την αξιολόγηση συμβατότητας του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις, στην περίπτωση όπου το ζητούμενο επιτόκιο του δανείου του ΤΑΑ είναι χαμηλότερο του επιτοκίου αναφοράς, ως προς τον κανονισμό De Minimis 1407/2013 και τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014.

Ποιες δραστηριότητες δεν χρηματοδοτούνται

Από την χρηματοδότηση του Ταμείου αποκλείονται οι εξής δραστηριότητες:

1.       Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία.

2.       Δραστηριότητες που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

3.       Στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή προϊόντων και τεχνολογιών που απαγορεύονται από το ισχύον διεθνές δίκαιο.

4.       Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και εμπόριο).

5.       Δραστηριότητες που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κανονισμού Horizon Europe.

6.       Τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, εμπορίου ή λογισμικού).

7.       Εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα.

8.       Δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για τη συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή Σύμβαση.

9.       Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων, ωστόσο, οι δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων που σχετίζονται με τους στόχους του ΤΑΑ και εντάσσονται σε έναν εκ των πέντε πυλώνων του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, είναι επιλέξιμες.

10.   Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων καθώς και δραστηριότητες Τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

11.   Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

12.   Επενδύσεις που σχετίζονται με την εξόρυξη ή την εξαγωγή, επεξεργασία, διανομή, αποθήκευση ή καύση στερεών ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου, καθώς και επενδύσεις που σχετίζονται με την άντληση φυσικού αερίου.

13.   Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για την υγειονομική ταφή αποβλήτων.

14.   Επενδύσεις σε μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας.

15.   Επενδύσεις σε αποτεφρωτήρες για την επεξεργασία αποβλήτων.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια των δανείων του ΤΑΑ είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:

1.       Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων

2.       Κτήρια αγορά / κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)

3.       Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)

4.       Οχήματα αγορά, Οχήματα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)

5.       Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές)

6.       Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο Μετακινήσεις / εξοδολόγια

7.       Υπηρεσίες τρίτων

8.       Αναλώσιμα

9.       Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.)

10.   Κόστος κεφαλαίων

11.   Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑκ.λπ.)

12.   Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr