Eurogroup Ελλάδα

Το Eurogroup έδωσε το πράσινο φως να εκκινήσουν οι διαδικασίες για την εκταμίευση της δόσης των 767 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης στην ανακοίνωσή τους απονέμουν εύσημα στην κυβέρνηση για την πρόοδο στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, με ιδιαίτερη αναφορά στον νέο πτωχευτικό νόμο.

Παράλληλα επισημαίνουν την αυξημένη αβεβαιότητα λόγω πανδημίας και τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. Το Eurogroup καλεί την Ελλάδα να διατηρήσει και όπου είναι απαραίτητο να ενισχύσει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για να στηριχθεί περαιτέρω η οικονομική ανάκαμψη, να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα της οικονομίας και να υποστηριχθεί η δέσμευση για βελτίωση της μακροπρόθεσμης δυνητικής ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο τονίζεται η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης με τρόπο που θα μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο εφαρμόζοντας μια φιλόδοξη φιλική προς την ανάπτυξη μεταρρυθμιστική ατζέντα.

Ολόκληρο το ανακοινωθέν του Εurogroup

Το Eurogroup συζήτησε την πρόοδο της Ελλάδας όσον αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και το μακροοικονομικό της outlook, στη βάση της όγδοης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιεύτηκε στις 18 Νοεμβρίου.

Όπως και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, η πανδημία είχε σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα. Η φθινοπωρινή πρόβλεψη της Κομισιόν δείχνει ισχυρή συρρίκνωση στην οικονομική δραστηριότητα και αύξηση της ανεργίας το 2020, αν και αναμένεται μερική ανάκαμψη το 2021.

Eπαινούμε τις ελληνικές αρχές για τον μεγάλο όγκο έγκαιρων, στοχευμένων και προσωρινών μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί ως τώρα για τον περιορισμό του αντίκτυπου της πανδημίας στις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τον τομέα της υγείας.

Καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, συγκεκριμένα την έγκριση της σημαντικής μεταρρύθμισης του ελληνικού πλαισίου αφερεγγυότητας, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην επίλυση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Άλλοι τομείς στους οποίους έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος είναι η δημόσια διοίκηση, ο κλάδος της ενέργειας, τα δημόσια έσοδα και η κοινωνική πρόνοια. Την ίδια στιγμή, οι αρχές έχουν κάνει βήματα για να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις σε μεταρρυθμίσεις «κλειδιά» λόγω της πανδημίας και ιδίως μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας.

Η αυξημένη αβεβαιότητα που συνεπάγεται η πανδημία συνεχίζει να καθιστά πρόδηλη την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά τα υφιστάμενα μεσοπρόθεσμα ρίσκα και οι προκλήσεις που αναγνωρίζονται στην έκθεση ενισχυμένης εποπτεία. Καλούμε λοιπόν την Ελλάδα να διατηρήσει και όπου είναι αναγκαίο να ενισχύσει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια για παράσχει περαιτέρω στήριξη στην οικονομική ανάκαμψη, να βελτιώσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και να επιβεβαιώσει τη δέσμευση να βελτιώσει τη δυνητική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουμε επιπλέον τη σημασία της χρησιμοποίησης των πόρων που είναι διαθέσιμοι από το Ταμείο Ανάκαμψης με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με την εφαρμογή μιας φιλόδοξης φιλοαναπτυξιακής μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Καλούμε επίσης τις ελληνικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες που συνεχίσουν να επιβαρύνουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, να συνεχίσουν να εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και της διαχείρισης των δημοσίων εσόδων και να προχωρήσουν με το σχέδιο εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Καλωσορίζουμε τη δέσμευση της Ελλάδας να εγκρίνει το συντομότερο δυνατό διατάξεις εφαρμογής για το πλαίσιο αφερεγγυότητας και να εφαρμόσει το αναγκαίο σύστημα IT για να διασφαλίσει την αναγκαστική εκτέλεση όλων των ενεχύρων όταν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες αφερεγγυότητας. Αυτό θα συνεχίσει να είναι αντικείμενο αξιολόγησης στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

Με βάση τα παραπάνω, το Eurogroup καλωσορίζει την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών θεσμών ότι λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία, η Ελλάδα έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχει τις μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις, και ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εκταμίευση της τέταρτης δόσης.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στα όργανα των κρατών μελών, το Eurogroup Working Group και το Συμβούλιο των Διοικητών του EFSF αναμένεται να εγκρίνουν την εκταμίευση των αντίστοιχων εσόδων από τα ομόλογα των προγραμμάτων SMP-ANFA και τον μηδενισμό του επιτοκιακού περιθωρίου ορισμένων δανείων του EFSF, συνολικά 767 εκατ. ευρώ.

Προσβλέπουμε στην ένατη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί τον Φεβρουάριο του 2021.

Πηγή: economico.gr