Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο του 2020. Τα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 2.970 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (SEK), ενώ το EBITA ανήλθε στα 933 εκατομμύρια SEK.

Ιούλιος-Σεπτέμβριος

 • Συνολικά έσοδα ύψους 2.970 εκατ. SEK (2.930), αύξηση 1% (6% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER))
 • Το EBITA1 ανήλθε στα 933 εκατ. SEK (1.099), με περιθώριο EBITA1 31 τοις εκατό (38)
 • Έσοδα ανά μετοχή προ αραίωσης (before delution) (EPS) ύψους 0,94 SEK (1,84)
 • Καθαρό χρέος1 ύψους 12.703 εκατ. SEK στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (15.404 στις 31 Δεκ. 2019)
 • Οι πωλήσεις για το Efmoroctocog alfa ανήλθαν στα 1.115 εκατ. SEK (1.156) και οι πωλήσεις για το Eftrenonacog alfa ανήλθαν στα 435 εκατ. SEK (341)
 • Συνεχής ισχυρή απόδοση για το Anakinra με πωλήσεις ύψους 463 εκατ. SEK (409), μια αύξηση της τάξης του 20% σε CER
 • Οι πωλήσεις του Emapalumab ανήλθαν στα 110 εκατ. SEK (67)
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 443 εκατ. SEK (995)
 • Ολοκληρώθηκε η στρατηγική συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης με τη Selecta Biosciences, Inc. για το υποψήφιο προϊόν SEL-212, μια δυνητική θεραπεία για τη χρόνια ανθεκτική ουρική αρθρίτιδα
 • Ανακοινώθηκαν τα συνοπτικά δεδομένα για τη μελέτη COMPARE Φάσης 2 που συνέκρινε την αποτελεσματικότητα του SEL-212 σε σχέση με αυτή της πεγλοτικάσης για τη θεραπεία της χρόνιας ανθεκτικής ουρικής αρθρίτιδας
 • Ενημερωμένες οικονομικές προβλέψεις για το 2020

Ιανουάριος-Σεπτέμβριος

 • Συνολικά έσοδα ύψους 10.680 εκατ. SEK (9.358), 14% αύξηση εσόδων (14% σε CER)
 • Προσαρμοσμένο EBITA1,2 ανήλθε στα 4.124 εκατ. SEK (3.764), μια αύξηση της τάξης του 10%, με περιθώριο EBITA1 39% (40)
 • EPS (Κέρδη ανά μετοχή) ύψους 5,92 SEK (6,66) και προσαρμοσμένο EPS1,2,3 ύψους 5,92 SEK (6,98), αμφότερα προ αραίωσης (before delution)
 • Οι πωλήσεις του Efmoroctocog alfa ανήλθαν στα 3.514 εκατ. SEK (3.274) και οι πωλήσεις του Eftrenonacog alfa ανήλθαν στα 1.286 εκατ. SEK (1.059)
 • Οι πωλήσεις του Anakinra ανήλθαν στα 1.493 εκατ. SEK (1.175)
 • Οι πωλήσεις του Emapalumab ανήλθαν στα 346 εκατ. SEK (361)
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 4.356 εκατ. SEK (2.658)

Σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο στην οποία αναφέρεται η έκθεση

  Ανακοινώθηκαν τα συνοπτικά αποτελέσματα από τη μελέτη Φάσης 3 της αβατρομβοπάγης, σε ασθενείς με συμπαγείς καρκινικούς όγκους με επαγόμενη από χημειοθεραπεία θρομβοπενία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος, Guido Oelkers δήλωσε:

«Το τρίτο τρίμηνο υπήρξε μια παραγωγική περίοδος για εμάς με το κλείσιμο της συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης που συνάψαμε με την Selecta για το SEL-212, την πρόοδο στη γραμμή παραγωγής μας, τη συμμετοχή σε διαδικτυακά συνέδρια και την επέκταση του αποτυπώματός μας στην Ασία. Τα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν στα 2.970 εκατ. SEK, ενώ το EBITA ανήλθε στα 933 εκατ. SEK. Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις λόγω της νόσου COVID-19, οι εμπορικές μας ομάδες μπόρεσαν να σημειώσουν πρόοδο, εξασφαλίζοντας αύξηση του αριθμού των ασθενών, ακόμη κι αν τα νούμερα των πωλήσεων εξακολουθούσαν να είναι αρνητικά λόγω της πανδημίας».

Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Q3

Q3

Ιαν.-Σεπτ.

Ιαν.-Σεπτ.

Πλήρες έτος

Ποσά σε εκατ. SEK

2020

2019

Μεταβολή

2020

2019

Μεταβολή

2019

Συνολικά έσοδα

2.970

2.930

1%

10.680

9.358

14%

14.248

Μεικτό κέρδος

2.339

2.173

8%

8.318

7.080

17%

10.913

Μεικτό περιθώριο κέρδους1

79%

74%

78%

76%

77%

EBITA1

933

1.099

-15%

4.124

3.645

13%

5.933

Προσαρμοσμένο EBITA1,2

933

1.099

-15%

4.124

3.764

10%

6.145

Περιθώριο EBITA1

31%

38%

39%

39%

42%

Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,2

31%

38%

39%

40%

43%

Κέρδη για την περίοδο

278

542

-49%

1.743

1.944

-10%

3.304

Κέρδη ανά μετοχή, SEK

0,94

1,84

-49%

5,92

6,66

-11%

11,29

Κέρδη ανά μετοχή, SEK προσαρμοσμένα 1,2,3

0,94

1,84

-49%

5,92

6,98

-15%

11,89

1Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM).

2Το EBITA για το πλήρες έτος 2019 εξαιρουμένων συγκυριακών ζημιών. Δαπάνες συναλλαγών που σχετίζονται με την απόκτηση της Dova το τέταρτο τρίμηνο ύψους 92 εκατ. SEK, δαπάνες αναδιάρθρωσης ύψους 157 εκατ. SEK το δεύτερο τρίμηνο και κέρδη από την εκποίηση του SOBI005 το πρώτο τρίμηνο ύψους 37 εκατ. SEK.

3EPS πλήρους έτους 2019 εξαιρουμένης της απομείωσης αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων ύψους 18 εκατ. SEK σχετικών με αναδιάρθρωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

Οικονομικές προβλέψεις 20204– ενημερωμένες

Τα έσοδα για το πλήρες έτος 2020 αναμένεται να κυμανθούν στα 15.000-15.500 εκατ. SEK.

To EBITA αναμένεται να κυμανθεί στα 5.700-6.200 εκατ. SEK

4Yποθέτοντας ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες της 30ης Σεπτεμβρίου θα παραμείνουν σταθερές κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου του 2020

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έκθεση, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.sobi.com/en/press-releases/sobi-publishes-report-third-quarter-2020-1855862

Πηγή: economico.gr