Στα 398 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank για το 2022

Στα 398 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank για το 2022. Για το δ’ τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 62,6 εκατ. ευρώ. Αναφερόμενος στα αποτελέσματα αυτά ο ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε:

  • “Το 2022 υπήρξε έτος μετασχηματισμού και σημαντικών επιτευγμάτων για την Alpha Bank,  κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού μας σχεδίου”

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

• Σε ετήσια βάση, τα Καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σταθερά, ενώ λαμβανομένης υπόψη της  απόσχισης του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών και λοιπών εκτάκτων εσόδων, σημείωσαν αύξηση  9,1%. Σε τριμηνιαία βάση, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε €97,9 εκατ., αυξημένα κατά  5,4%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των προμηθειών χορηγήσεων καθώς και της θετικής συνεισφοράς των  εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

• Τα Λειτουργικά Έσοδα σημείωσαν αύξηση 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα των  υψηλότερων κερδών χρηματοοικονομικών πράξεων ενώ σε τριμηνιαία βάση μειώθηκαν κατά 6,1% και  διαμορφώθηκαν σε €512,9 εκατ. λόγω χαμηλότερων κερδών χρηματοοικονομικών πράξεων και λοιπών  εσόδων.

• Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, τα Επαναλαμβανόμενα Έξοδα σημείωσαν μείωση κατά 3% σε ετήσια  βάση. Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 11,2% το δ’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα  των υψηλότερων εξόδων προβολής και διαφήμισης, της αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές  πληροφορικής και των αμοιβών τρίτων.

• Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 76 μονάδες βάσης το 2022 και 93 μονάδες βάσης το δ’  τρίμηνο, λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης ύψους €74 εκατ. καθώς και των εξόδων  διαχείρισης καθυστερήσεων €16 εκατ., ως αποτέλεσμα προσαρμογών της Διοίκησης (Management overlays) λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας σε μακροοικονομικό επίπεδο.

• Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €62,6 εκατ. Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους  τα οποία ανήλθαν σε €105 εκατ. είναι τα Καθαρά κέρδη / (ζημιές) μετά το φόρο εισοδήματος ύψους €62,6  εκατ. μησυμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους €16 εκατ., β)  της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ €36 εκατ. γ) των εσόδων από διακοπείσες δραστηριότητες και άλλες  συναλλαγές ύψους €5 εκατ. και δ) των φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω, ύψους €5 εκατ.

Η αναπτυξιακή της δυναμική της Ελλάδας συνεχίζει να ενισχύεται

Η αναπτυξιακή της δυναμική της Ελλάδας συνεχίζει να ενισχύεται, με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ από την αρχή του  έτους έως σήμερα να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2023 από 5,9% το 2022, με τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να στηρίζουν την ιδιωτική κατανάλωση. Οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να ενισχυθούν από την αναβάθμιση  των παρεχόμενων υπηρεσιών, και η αύξηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων αναμένεται να επωφεληθεί από την  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αναπτυξιακή δυναμική του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Παρά τις προκλήσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο συνεχίζεται απρόσκοπτα η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού  μας σχεδίου, με αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων (+10% στην Ελλάδα και +9% στις διεθνείς δραστηριότητες σε  ετήσια βάση), επιτάχυνση της αύξησης του Καθαρού Εσόδου Τόκων επωφελούμενη από τα υψηλότερα επιτόκια,  διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μέσω της ενίσχυσης των προμηθειών, περαιτέρω εξοικονόμηση κόστους παρά τις  πληθωριστικές πιέσεις, βελτίωση της ποιότητας του Δανειακού χαρτοφυλακίου, οργανική δημιουργία κεφαλαίων καθώς και περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων αναφορικά με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και  επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Το 2023, το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη: Οι επιχειρησιακοί στόχοι επικεντρώνονται  πλέον στην ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας μέσω της παροχής χρηματοδότησης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με  κριτήριο την απόδοση κεφαλαίου σταθμισμένη για τον κίνδυνο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καταβολή μερισμάτων.

Η Κερδοφορία 

Ενίσχυση των εσόδων από την αύξηση των επιτοκίων. Κόστος πιστωτικού κινδύνου σε 93 μονάδες βάσης το  δ’ τρίμηνο

Η ποιότητα των κερδών συνέχισε να βελτιώνεται σταθερά το δ’ τρίμηνο:

• Υψηλή επίδοση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων (+17% σε τριμηνιαία βάση) ως αποτέλεσμα των υψηλότερων  επιτοκίων, με συνεχή βελτίωση στην ποιότητα της κερδοφορίας, καθώς η συνεισφορά των ΜΕΑ στο Καθαρό  Έσοδο Τόκων μειώθηκε σε 10%, έναντι 17% το προηγούμενο έτος, και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω σε 6%  τα επόμενα τρίμηνα.

• Τα Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5,4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €97,9 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των προμηθειών χορηγήσεων και της θετικής συνεισφοράς των εργασιών  διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων της Τράπεζας.

• Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 11,2%, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων  εξόδων προβολής και διαφήμισης, της αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής και των αμοιβών  τρίτων, λόγω εποχικότητας. Σε ετήσια βάση, η συνεχής επικέντρωση στην εξοικονόμηση κόστους συνετέλεσε  σε μείωση των επαναλαμβανόμενων εξόδων κατά 3% παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ τα συνολικά  λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 18%, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων έκτακτων εξόδων.

• Το κόστος πιστωτικού Κινδύνου αυξήθηκε σε 93 μονάδες βάσης το δ’ τρίμηνο, εξαιτίας προσαρμογών της  Διοίκησης (Management overlays) λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας σε μακροοικονομικό επίπεδο. Για το  2022, το κόστος πιστωτικού Κινδύνου, μη συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ΜΕΑ, ανήλθε σε 76 μονάδες  βάσης, σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ.

Η δήλωση του κ. Βασίλη Ψάλτη:

“Επιτρέψτε μου, εισαγωγικά, να υπογραμμίσω τη συντριβή όλων μας στην Alpha Bank για  το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες  των θυμάτων. Είναι η στιγμή να αναζητήσουμε όσα μας ενώνουν, να επιδείξουμε σεβασμό  στους συμπολίτες μας και να γίνουμε, συνολικά ως κοινωνία, ισχυρότεροι. 

Το 2022 υπήρξε έτος μετασχηματισμού και σημαντικών επιτευγμάτων για την Alpha Bank,  κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των στόχων  του στρατηγικού μας σχεδίου. Η ολοκλήρωση των δράσεων απομόχλευσης των μη  εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη μονοψήφιου Δείκτη ΜΕΑ  στο 7,8% και την ισχυρή οργανική κερδοφορία. Η προσπάθεια αυτή συνδυάστηκε με την  επιστροφή σε τροχιά κερδοφόρου ανάπτυξης για όλες τις επιχειρηματικές μονάδες και την  επιτάχυνση του Προγράμματος Μετασχηματισμού που επικεντρώθηκε στην ψηφιοποίηση  της Τράπεζας και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Η δέσμευση όλων μας για την  επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων επισφραγίστηκε από μία ισχυρή οικονομική  επίδοση που προσεγγίζει τα €400 εκατ. κέρδη μετά από φόρους για το σύνολο του έτους,  που μεταφράζεται σε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων ύψους 7%, από 4% το 2021. 

Κατά τη διάρκεια του 2022, η Alpha Bank ανέκτησε την πρωταγωνιστική της θέση στη  χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο  Εξυπηρετούμενων Δανείων κατά 10% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα καθαρής πιστωτικής  επέκτασης ύψους €2,4 δισ. προς τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, οικοδομήσαμε μία  μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία στον τομέα αποδοχής πληρωμών και εκκαθάρισης  συναλλαγών (merchant acquiring) με τη Nexi, τον κορυφαίο ευρωπαϊκό Όμιλο στον κλάδο  των πληρωμών, ενώ υπογράψαμε δεσμευτική συμφωνία για το Project Skyline, τη  μεγαλύτερη συναλλαγή χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Ελλάδα. Επιπλέον, επιβεβαιώσαμε  για μία ακόμη φορά την ικανότητα πρόσβασής μας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ακόμη και  υπό δύσκολες συνθήκες, με την άντληση κεφαλαίων ύψους €850 εκατ., μέσα από δύο  εκδόσεις ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bonds).  Επίσης, τον Φεβρουάριο 2023 ολοκληρώσαμε την πρώτη μας συναλλαγή Additional Tier 1  ύψους €400 εκατ., ενισχύοντας περαιτέρω τους κεφαλαιακούς μας δείκτες. 

Η δέσμευσή μας για βιωσιμότητα και για θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες που  δραστηριοποιούμαστε επιβεβαιώθηκε και το 2022, μέσα από τις πολυάριθμες διακρίσεις  και την αναγνώριση που λάβαμε, καθώς και τη συμμετοχή μας σε όλους τους διεθνείς  σχετικούς Δείκτες. Παράλληλα, συνεχίσαμε να υποστηρίζουμε ενεργά τις τοπικές κοινωνίες  για να ανταποκριθούν στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, παρέχοντας τους αναγκαίους  πόρους που διασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην  Υγεία, την ποιοτική Εκπαίδευση, την Τέχνη και τον Πολιτισμό. Μέσω της Πολιτικής

Βιώσιμων Χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας, σταθήκαμε αρωγοί στις προσπάθειες των  Πελατών μας να υιοθετήσουν πρακτικές μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών  άνθρακα, ενώ παράλληλα εφαρμόσαμε βέλτιστες πρακτικές σε θέματα περιβαλλοντικού και  κλιματικού κινδύνου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μας. Επιπροσθέτως, θέσαμε σε  εφαρμογή σειρά μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης όλων των εγκαταστάσεών  μας, επιτυγχάνοντας μείωση κατά 36,7% των ετήσιων εκπομπών CO2 Scope 1 & 2. 

Προχωρώντας πλέον δυναμικά στο 2023, υλοποιούμε με αποφασιστικότητα και ταχύτητα  το σύνολο του επιχειρησιακού μας σχεδίου, ενώ πριν το καλοκαίρι, θα παρουσιάσουμε το  επικαιροποιημένο πλάνο και τους νέους στόχους της Τράπεζας. Προτεραιότητά μας είναι η  επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και η δημιουργία αξίας, μέσω του έγκαιρου  εντοπισμού των πλέον κερδοφόρων πεδίων δραστηριοποίησης και της αντίστοιχης  κατανομής των κεφαλαίων μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η επικαιροποιημένη  στρατηγική θα επιφέρει αύξηση της τάξεως του 25% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη,  και, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της κεφαλαιακής μας βάση σε επίπεδα σταθερά  υψηλότερα από τις κανονιστικές απαιτήσεις, θα ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη της  καταβολής μερίσματος στους Μετόχους μας.

Δίχως να παραγνωρίζουμε τις γεωπολιτικές και μακροοικονομικές προκλήσεις που έχουμε  μπροστά μας, παραμένουμε θετικοί στις εκτιμήσεις μας αναφορικά με την αύξηση του ΑΕΠ  στην Ελλάδα και τη συγκράτηση του πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω από τον μέσο όρο της  

Ευρωζώνης. Σε αυτό το περιβάλλον, πιστεύουμε ακράδαντα στην ικανότητά μας να  αξιοποιήσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες να υποστηρίξουμε χρηματοδοτικά την ανάπτυξη  της οικονομίας και να παραμείνουμε η Τράπεζα επιλογής, τόσο για τους εγχώριους  Πελάτες μας όσο και για τους διεθνείς επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση  στην Ελλάδα για πρώτη φορά.” 

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr