Στα χέρια του εισαγγελέα έκθεση - κόλαφος για την υπόθεση της Euromedica.

Συνεχίζεται η έρευνα των Εισαγγελικών Αρχών για την πολύκροτη (σκανδαλώδη για πολλούς) υπόθεση μεταβίβασης της Euromedica, με το ερώτημα κατά πόσον η εταιρεία μπήκε νομίμως ή όχι στο καθεστώς εξυγίανσης και στη συνέχεια – αποκλεισμένων των παλαιών μετόχων – κατέληξε “για ψίχουλα” στα χέρια της Farallon Capital, η οποία πριν ήταν μέτοχος με 17,5%.

Εκείνο που διερευνάται είναι αν το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο
της EUROMEDICA και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην μεταβίβαση της εταιρείας τέλεσαν το ποινικό αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται στο νόμο (άρθ. 177 παρ. 1 Ν. 4548/2018) και αφορά τη σύνταξη και έγκριση ανακριβών / παραπλανητικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2017 και 2018, που χρησιμοποιήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου για την υπαγωγή της εταιρίας (EUROMEDICA) σε καθεστώς εξυγίανσης.

Νέο στοιχείο, που θα απασχολήσει τις δικαστικές αρχές σε Ελλάδα και ΗΠΑ, η έκθεση – κόλαφος  που συνέταξε, κατ’ εντολήν της Εισαγγελικής Αρχής, η Ορκωτή Ελέκτρια Μαρίνα Χρυσανθοπούλου, η οποία ερεύνησε τα περιουσιακά στοιχεία της Euromedica την εποχή που μπήκε σε καθεστώς εξυγίανσης. Από τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης,  προκύπτει ότι:

 • Κατά την αποτίμηση της εταιρείας δεν ελήφθησαν υπόψιν οι αξίες των θυγατρικών της επιχειρήσεων (!). Συνεπώς υποτιμήθηκε η αξία της Euromedica, αφού επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματά της και τα Ίδια Κεφάλαια της, δεδομένου ότι δεν εμφανίστηκαν στους ισολογισμούς ουσιώδη περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου. Με βάση αυτή τη  μεθόδευση, τα “αποδεικτικά στοιχεία” που εμφανίστηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προφανώς οδήγησαν σε παραπλάνηση του Δικαστηρίου, με τελικό αποτέλεσμα περιουσιακά στοιχεία εκατομμυρίων να αλλάξουν χέρια υπό ομιχλώδεις και ποινικά αξιόλογες συνθήκες .

Η έκθεση – κόλαφος 

Η ορκωτή ελέγκτρια, στη σχετική έκθεσή της, καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι οι εταιρικές, ενοποιημένες και μη ενοποιημένες, καταστάσεις της
εταιρίας των χρήσεων 2017, 2018 δεν καταρτίστηκαν σύμφωνα με το νόμο περί
ανωνύμων εταιριών και τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.

Και αυτό γιατί οι συνάδελφοί της ορκωτοί ελεγκτές που διενήργησαν αρχικώς έλεγχο στην Euromedica χορήγησαν πιστοποιητικά ελέγχου με «αδυναμία έκφρασης γνώμης». Πράγμα που πρακτικά σημαίνει  ότι δεν επιβεβαιώνουν κανένα κονδύλι των εκθέσεων και αμφισβητούν την ειλικρίνεια τους στο σύνολο τους, όταν μάλιστα οι απομειώσεις που έγιναν στην αξία των συμμετοχών της μητρικής εταιρίας Euromedica σε αυτές τις χρήσεις ήταν υπερβολικές, αφού για ορισμένες θυγατρικές η αξία τους μηδενίστηκε.

Επιπλέον, στην έκθεσή της, η εντολοδόχος από την Εισαγγελική Αρχή ορκωτή ελέγκτρια σημειώνει ότι οι διοικούντες την εταιρία δεν της παρείχαν στοιχεία προκειμένου να ολοκληρώσει την έρευνά της, και προχωρώντας στη συνεκτίμηση όλων των στοιχείων του φακέλου, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μειωμένη αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας είναι προφανής.

Τι καταμαρτυρά με υπόμνημα η προηγούμενη διοίκηση

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης έρευνας από τον Εισαγγελέα, κλήθηκε μεταξύ
άλλων να καταθέσουν όσα γνωρίζουν για την υπόθεση εκπρόσωποι του ΔΣ της
εταιρίας Euromedica . Το σχετικό γραπτό υπόμνημα τους μεταξύ άλλων
αναφέρει:

 • Οι υπό έρευνα ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, συντάχθηκαν
  και εγκρίθηκαν από το νέο ΔΣ, το οποίο έχει αναλάβει τη διοίκηση της εταιρίας μετά
  την 27-6-2019, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής του fund FARALLON στην
  Ελλάδα Παναγιώτη Δουμάνογλου, ο οποίος ασκεί εν τις πράγμασι τη διοίκηση της
  εταιρίας δίνοντας καθημερινά τις εντολές για όλα τα εταιρικά θέματα.
 • Οι υπό έρευνα ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας
  EUROMEDICA, των εταιρικών χρήσεων 2017 και 2018 συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν
  από το (νέο) Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο έχει αναλάβει τη διοίκηση της
  εταιρίας μετά την 27-6-2019, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής του fund
  FARALLON στην Ελλάδα & πρώην επικεφαλής της AXON Συμμετοχών, μητρικής
  εταιρίας της EUROMEDICA Παναγιώτη Δουμάνογλου, ο οποίος ασκεί εν τοις
  πράγμασι τη διοίκηση της εταιρίας δίνοντας καθημερινά τις εντολές για όλα τα
  εταιρικά θέματα!
 • Οι επίμαχες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν είναι έγκυρες και αξιόπιστες, καθότι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου.
 • Αυτές οι αναξιόπιστες καταστάσεις  αξιοποιήθηκαν από τη διοίκηση της εταιρίας ως κρίσιμο και συνάμα παραπλανητικό αποδεικτικό στοιχείο ενώπιον του Πολυμελούς
  Πρωτοδικείου Αθηνών, για την ευδοκίμηση, αιτήσεως της εταιρίας με αντικείμενο την
  επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία έχει ήδη γίνει δεκτή με απόφαση του
  Δικαστηρίου που εκδόθηκε το 2021.
 • Αυτό συνέβη διότι η εταιρία, εκπροσωπούμενη τυπικά από το άνω ΔΣ και εν τις
  πράγμασι από το fund Farallon και τον Παναγιώτη Δουμάνογλου, δολίως δρούσα και
  απατηλώς ενεργούσα, απέκρυψε σημαντικότατα οικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
  της και διόγκωσε απίστευτα και όλως αναληθώς και απατηλώς το παθητικό της,
  προκειμένου, παρουσιάζοντας εικονικά και αναληθή οικονομικά στοιχεία με, δόλιο
  αυτοσκοπό, που ατυχώς μέχρι στιγμής επετεύχθη, να επιτύχει την εξαφάνιση των
  μετόχων και τη μείζονα απομείωση των οφειλών προς τους πιστωτές της.

Τέλος, μεταξύ άλλων, τονίζεται  ότι οι παραπάνω
ενέργειες της διοίκησης της εταιρίας δεν έγιναν τυχαία ή από αμέλεια, αλλά
εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο του fund και των εκπροσώπων του, το οποίο
ξεκίνησε στα τέλη του 2017 με την εξαγορά των δανείων της εταιρίας στα πλαίσια μιας
μη νόμιμης διαγωνιστικής διαδικασίας, σε πολύ χαμηλή τιμή, πλήρωσαν 17% της
αξίας, εν συνεχεία, με διάφορες μεθοδεύσεις κορυφώθηκε με την απομάκρυνση του
παλαιού ΔΣ και την τοποθέτηση νέων προσώπων στη διοίκηση, άσχετων με το χώρο
της υγείας το καλοκαίρι του 2019 και ήδη πλέον βρίσκεται στην τελική φάση
εφαρμογής του που σχετίζεται με την υπαγωγή της εταιρίας σε εξυγίανση με χρήση
αμφισβητούμενων στοιχείων.

Το υπόμνημα καταλήγει:

“Με τον τρόπο αυτό, ήτοι δια της ανακριβούς και αναληθούς αποτύπωσης των
οικονομικών στοιχείων της εταιρίας, υπέστημεν τεράστια ζημία άπαντες οι μέτοχοι (σε
ποσοστό 100% : ουσιαστικά εκμηδενίστηκαν οι αξίες των μετοχών μας) – πλην της εταιρίας FARALLON η οποία, ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας από κοινού με τον
ανωτέρω Παναγιώτη Δουμάνογλου, και θα ικανοποιηθεί στο ακέραιο (μέσω των
θυγατρικών HEALTH CARE και HEALTH CARE ΙΙΙ). Ζημιώνονται επίσης το σύνολο
των πιστωτών, ήτοι Δημόσιο, ΕΦΚΑ (κατά 70%), προμηθευτές και λοιποί πιστωτές,
των οποίων οι απαιτήσεις απομειώθηκαν, κατά 85 – 95%”

Σημειωτέον ότι η πλευρά των πρώην μετόχων της Euromedica έχει
υποβάλλει μήνυση για διάφορες πράξεις και παραλείψεις διαφόρων εμπλεκομένων
προσώπων στην παραπάνω διαγωνιστική διαδικασία εξαγοράς των δανείων, η οποία
εκκρεμεί στα χέρια Εισαγγελέα για μελέτη και επεξεργασία.

Ο ρόλος των ξένων funds

Η θλιβερή αυτή ιστορία είναι κλασσικό δείγμα του πως ένα FUND βάζοντας μικρά ποσά σε σχέση με την αξία που απέκτησε, παίρνει μια μεγάλη Εταιρεία, μηδενίζει παλαιούς μετόχους, δεν πληρώνει φόρους και στη συνέχεια επιχειρεί να μεταβιβάσει το λάφυρο με κέρδος
κερδίσει εκατοντάδες εκατομμύρια, τα οποία εξάγει στο εξωτερικό αφορολόγητα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr