Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι τη Μ. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023
και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
στα γραφεία της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική
παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση με τηλεδιάσκεψη είτε συμμετέχοντας στην
ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν τη συνέλευση) μέτοχοι
εκπροσωπούντες 84.710.210 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι
61.13% επί συνόλου 138.580.858 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο1
.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση της
ανώτατης τιμής απόκτησης ιδίων μετοχών για την υπολειπόμενη διάρκεια του
προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι έως 22.03.2024,
σύμφωνα με την από 23.03.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων και συγκεκριμένα την αύξηση αυτής από €25 σε €40. Κατά τα λοιπά
παραμένουν σε ισχύ οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις απόκτησης ιδίων μετοχών,
σύμφωνα με την από 23.03.2022 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την πολιτική αποδοχών
σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018 και τα άρθρα 9 παρ. 2 (ζ) και
26 του Καταστατικού, με τετραετή διάρκεια ισχύος, όπως προτάθηκε προς έγκριση.
Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο για την διαχείριση της
εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών.
(iii) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη δημιουργία
λογαριασμού ειδικού αποθεματικού για ποσό έως είκοσι εκατομμύρια (20.000.000)
ευρώ με τη χρήση φορολογημένων «κερδών εις νέον», όπως προτάθηκε για
έγκριση. Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο να καθορίσει τα
ακριβή ποσά τα οποία θα διατεθούν για την κάλυψη της εκάστοτε απαιτούμενης ίδιας
συμμετοχής στο πλαίσιο υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας σε καθεστώς
ενίσχυσης αναπτυξιακού νόμου.
(iv) Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τo από 02.03.2023 Σχέδιο
Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Υποδομών στην κατά
100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ»),
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4601/2019 (άρθρα 57 παρ. 2, 59-73), του
1 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι
4.310.303 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 142.891.161 μετοχών, δεν
υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας.

(v) Στο 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάσπαση με απόσχιση του Κλάδου Υποδομών της Εταιρείας και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (δ.τ. “ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ”), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4601/2019 (άρθρα 57 παρ. 2, 59-73), του νόμου 4548/2018 και του άρθρου 52 του νόμου 4172/2013, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της διάσπασης, όπως προτάθηκε για έγκριση. Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στους κ.κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Φώτιο Σπυράκο, Ελευθερία Κοντογιάννη και Έλενο-Γεώργιο Καραΐνδρο για την υλοποίηση της απόφασης.

(vi) Στο 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τo από 02.03.2023 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία “Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” (δ.τ. “Μ Παραχωρήσεων ΜΑΕ”), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4601/2019 (άρθρα 57 παρ. 2, 59-73), του νόμου 4548/2018 και του άρθρου 52 του νόμου 4172/2013, xωρίς καμία τροποποίηση και στο σύνολο των όρων του.

(vii)Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάσπαση με απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων της Εταιρείας και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία “Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” (δ.τ. “Μ Παραχωρήσεων ΜΑΕ”), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4601/2019 (άρθρα 57 παρ. 2, 59-73), του νόμου 4548/2018 και του άρθρου 52 του νόμου 4172/2013, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για τον σκοπό ολοκλήρωσης της διάσπασης, όπως προτάθηκε για έγκριση. Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στους κ.κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Φώτιο Σπυράκο, Ελευθερία Κοντογιάννη και Έλενο-Γεώργιο Καραΐνδρο για την υλοποίηση της απόφασης.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.mytilineos.gr χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018″.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr