• Συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία ο Όμιλος Σαράντη κατά το εννεάμηνο του 2020

Παρουσιάζει σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ικανότητά του να αναπτύσσεται, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα εξαιρετικά δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ενέργειες της διοίκησης καθοδηγούνται από σαφείς προτεραιότητες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου και της κοινωνίας, την αδιάλειπτη επιχειρηματική συνέχεια και τη συνεχή διάθεση προϊόντων υψηλής ζήτησης στην αγορά.

Σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή του, ο Όμιλος απολαμβάνει υψηλή ζήτηση σε κατηγορίες που σχετίζονται με την προσωπική υγιεινή, την υγεία και την οικιακή φροντίδα, ενώ παράλληλα ωφελείται από την άρση της αναστολής λειτουργίας, κατά το 3ο τρίμηνο του 2020, που αφορούσε συγκεκριμένα κανάλια πωλήσεων.

  • Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την διάρκεια του εννεαμήνου του 2020 ανήλθαν σε € 286,47 εκ. από € 266,82 εκ. το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 7,37%.
  • Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους €103,32 εκ. κατά το εννεάμηνο του 2020 συγκριτικά με €91,95 εκ. το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 12,36%.
  • Οι Ξένες Χώρες, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 4,74% και διαμορφώθηκαν σε €183,15 εκ. το εννεάμηνο του 2020 από €174,87 εκ. το εννεάμηνο του 2019.
  • Η κερδοφορία του Ομίλου συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη κατά το εννεάμηνο του 2020, υποστηριζόμενη από ισορροπημένα έξοδα διαφήμισης & προώθησης και λειτουργικά έξοδα.
  • Ως εκ τούτου, κατά το εννεάμηνο του 2020 τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)* αυξήθηκαν κατά 28,57%, στα € 45,52 εκ. από € 35,41 εκ., και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,89% από 13,27% το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 33,23% το εννεάμηνο του 2020 φθάνοντας τα €36,21 εκ. έναντι €27,18 εκ. το εννεάμηνο του 2019 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 12,64% το εννεάμηνο του 2020 από 10,19% την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

* Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης, όπως ορίζεται στην Οικονομική Έκθεση του Ομίλου.

Για το υπόλοιπο του έτους 2020, η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη ότι οι ικανότητες του Ομίλου θα υποστηρίξουν την δυναμική και κερδοφόρα αναπτυξιακή του πορεία μέσα στο δύσκολο αυτό περιβάλλον.

Το επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου, η θέση του στην αγορά και η εύρωστη οικονομική του κατάσταση, αποτελούν τα εχέγγυα για την απρόσκοπτη λειτουργία του και την υλοποίηση του στρατηγικού του πλάνου, το οποίο περιλαμβάνει την συνεχή προϊοντική ανάπτυξη και καινοτομία στις στρατηγικές κατηγορίες, την είσοδο σε γειτονικές προϊοντικές υποκατηγορίες, την επέκταση σε νέες αγορές και τις εξαγορές. Αυτό, σε συνδυασμό με την έμφασή ως προς την ανάπτυξη των περιθωρίων κερδοφορίας και την ισορροπημένη διαχείριση ρευστότητα, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων, βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και συνεχή δημιουργία αξίας στους μετόχους του.

Πηγή: economico.gr