Ανοίγει ο δρόμος για να λάβουν σύνταξη οι  ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που έχουν χρέη στον ΕΦΚΑ έως 20.000 ευρώ καθώς και οι αγρότες με χρέη έως 6.000 ευρώ.

Η εξόφληση της οφειλής θα γίνεται σε 60 μηνιαίες δλοσεις από την καταβαλλόμενη σύνταξη αι με ελάχιστο ποσόν τα 50 ευρώ.

Ο e-ΕΦΚΑ, με οκτώ σημεία -κλειδιά, ξεκαθαρίζει σε όσους ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά έχουν οφειλές προς τα ταμεία τους, μεταξύ άλλων, πως :

  • Για να λάβει κάποιος οφειλέτης σύνταξη, δεν θα πρέπει να χρωστάει πάνω από 20.000 ευρώ.
  • Η έναρξη συνταξιοδότησης του ξεκινά από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από εκείνο που υπέβαλλε αίτηση.
  • Η εξόφληση της οφειλής γίνεται σε έως 60 δόσεις υπό τη μορφή παρακράτησης στη σύνταξη.
  • Το ποσό πάνω από τα 20.000 ευρώ της οφειλής πρέπει να πληρωθεί εντός 2 μηνών.
  • Όποιος δεν εξοφλήσει το υπερβάλλον του ορίου χρεών ποσό εντός 2 μηνών, η έναρξη της καταβολής της σύνταξης θα “τρέξει” από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησης.
  • Για τον τ. ΟΑΕΕ, για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από 10 Νοεμβρίου 2020 και πέρα θα πρέπει να εκδίδεται απορριπτική απόφαση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της οφειλής.

1. Όριο οφειλής

Η καταβολή της σύνταξης μπορεί να γίνει εφόσον το οφειλόμενο ποσό που προκύπτει μόνο από την υπαγωγή στην ασφάλιση του τέως φορέα, δεν είναι μεγαλύτερο των 6.000 ευρώ για χρέη στον τέως ΟΓΑ.

Τυχόν οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με το διευκρινιστικό έγγραφο, δεν περιλαμβάνονται στο όριο αυτό, αλλά περιλαμβάνονται στο γενικό όριο των 20.000 ευρώ (σ.σ. ισχύει για τα χρέη στον τέως ΟΑΕΕ και το τέως ΕΤΑΑ).

2. Έναρξη καταβολής σύνταξης

Για τον τ. ΟΓΑ, η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

3. Παρακράτηση οφειλών

Η παρακράτηση των οφειλών ανεξάρτητα εάν προέρχονται από μη καταβολή εισφορών ή αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, θα πραγματοποιείται σε έως 60 δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ.

4. Προθεσμία εξόφλησης υπερβάλλοντος ποσού χρεών

Εφόσον το υπερβάλλον ποσό των 20.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ στον πρώην ΟΓΑ δεν εξοφληθεί εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής, η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της εξόφλησης αυτού.

Εξάλλου, καταργείται σιωπηρώς η προβλεπόμενη διάταξη ως προς το ληξιπρόθεσμο του συνόλου της οφειλής σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν καταβάλλει το υπερβάλλον ποσό μέσα στη δίμηνη προθεσμία.

5. Έναρξη καταβολής σύνταξης και προθεσμία εξόφλησης 

Συνεπώς, εάν εκείνος που αιτείται σύνταξη δεν εξοφλήσει εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της οφειλής το υπερβάλλον ποσό, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξης ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού μήνα, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση κοινοποίησης οφειλής, που το υπερβάλλον ποσό δεν εξοφληθεί εντός της τασσόμενης προθεσμίας και εφόσον το συνταξιοδοτικό αίτημα δεν έχει προλάβει να απορριφθεί, ο υποψήφιος συνταξιούχος θα πρέπει να καταβάλλει μόνο το υπερβάλλον αυτό ποσό, όπως είχε προσδιοριστεί κατά την αίτηση συνταξιοδότησης και όχι το σύνολο της οφειλής, με έναρξη συνταξιοδότησης από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησής του.

Επίσης, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής του υπερβάλλοντος ποσού, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης συνταξιοδότησης και η οφειλή θα προσδιορίζεται μεν με τιμές της νέας αίτησης και θα κοινοποιείται έγγραφο οφειλής με δίμηνη προθεσμία, αλλά με υποχρέωση για καταβολή μόνο του υπερβάλλοντος ποσού.

6. Τι ισχύει για τις εκκρεμείς αιτήσεις.

Εκκρεμείς νοούνται οι αιτήσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί θετική ή απορριπτική απόφαση ή δεν έχουν με βάση τα καταστατικά των πρώην φορέων τεθεί στο αρχείο (πράξη η οποία εξομοιωνόταν με απόρριψη του αιτήματος και επανυπολογισμό της οφειλής).

Συνεπώς, για τον τ. ΟΑΕΕ, για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από 10 Νοεμβρίου 2020 και πέρα θα πρέπει να εκδίδεται απορριπτική απόφαση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της οφειλής, ενώ παλαιότερα αιτήματα της ημερομηνίας αυτής θεωρούνται ως απορριφθέντα μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας.

7. Εξόφληση ποσού πέραν του ανωτάτου ορίου οφειλών

Δεδομένου ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του ποσού οφειλής που υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να παρακρατηθεί και πριν την απόρριψη του συνταξιοδοτικού αιτήματος, επέρχεται διαφοροποίηση της ημερομηνίας άσκησης του δικαιώματος με την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης, για υποψήφιους συνταξιούχους που συνεχίζουν την δραστηριότητα τους (απασχολούμενοι συνταξιούχοι), τυχόν οφειλές που προκύπτουν μετά την υποβολή του αιτήματος δεν προσμετρώνται στο όριο οφειλών και ο διανυθείς χρόνος ασφάλισης μετά το αίτημα συνταξιοδότησης, θα προσμετρηθεί στη σύνταξη, μετά την διακοπή του ασκούμενου επαγγέλματος και την υποβολή σχετικής αίτησης.

8. Προηγούμενη ρύθμιση οφειλών

Σε περίπτωση που εκείνος που αιτείται σύνταξης, ως ασφαλισμένος, είχε ρυθμίσει την οφειλή του σε δόσεις και τις κατέβαλε κανονικά μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, το ύψος των οφειλών του καθορίζεται βάσει του εναπομείναντος ποσού της ρυθμισμένης οφειλής και δεν επανυπολογίζεται με τις τιμές της αίτησης συνταξιοδότησης.

Με βάση τα παραπάνω, ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στην έκδοση απορριπτικών αποφάσεων στις περιπτώσεις παρέλευσης της τασσόμενης δίμηνης προθεσμίας και την πιστή εφαρμογή των παραπάνω.

Πηγή: economico.gr