Ταμείο Ανάκαμψης

Δώδεκα έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από  την προκαταβολή ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ που πήρε η χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Τα έργα αυτά αφορούν υποδομές εκσυγχρονισμού του Δημοσίου και την ψηφιοποίηση αρχείων, βελτίωση του εξοπλισμού της ΑΑΔΕ, επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – Σύζευξις ΙΙ, στην ενίσχυση συστημάτων για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών, την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού, στο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 και στην αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης Αθηνών.

Ποσό 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προέρχεται από τα δάνεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων ενώ ένα δισεκατομμύριο ευρώ από τις επιχορηγήσεις του Ταμείου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση νέων έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0».

Εκταμιεύσεις 7,8 δις έως το τέλος τους έτους

Μέσα στο 2021 η χώρα μας αναμένεται να εισπράξει συνολικά 7,8 από τα συνολικά 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Από αυτά 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι επιχορηγήσεις και 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια.

Τα δάνεια θα δοθούν μέσω εμπορικών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών φορέων ώστε να  χρηματοδοτήσουν ιδιωτικές επενδύσεις και έργα άνω των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τομείς όπως η  πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία και έρευνα, η εξωστρέφεια και αύξηση μεγέθους μέσω συγχωνεύσεων και εξαγωγών. Η μέγιστη χρηματοδότηση θα είναι 50%, και η συμμετοχή τραπεζών 30% και των επενδυτών 20%. Τα δάνεια θα έχουν μακροχρόνια περίοδος αποπληρωμής (10 έως 12 έτη) καθώς και περίοδο χάριτος έως 2 έτη. Το κόστος δανεισμού θα είναι χαμηλό και θα κυμαίνεται μεταξύ 0,2% και 0,4%.

Στα δώδεκα έργα που θα χρηματοδοτηθούν άμεσα περιλαμβάνονται:

Εκσυγχρονισμός των υποδομών του δημοσίου τομέα

 • Η βελτίωση του εξοπλισμού της ΑΑΔΕ με σκοπό την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους. Προϋπολογισμού 12,2 εκατομμυρίων ευρώ
 • Η μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση GOV-ERP. Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Προϋπολογισμού 36,1 εκατ. ευρώ
 • Η επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – Σύζευξις ΙΙ, το οποίο είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών των φορέων του Δημόσιου Τομέα με παρουσία σε 4500 σημεία σε όλη τη χώρα. Προϋπολογισμού 32,1 εκατ. ευρώ
 • Η δικτυακή αναβάθμιση με οπτικές ίνες για το δίκτυο GRNET και τα συνδεδεμένα δίκτυα δηλαδή το σύνολο των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων νοσοκομείων και άλλοι φορείς έρευνας και εκπαίδευσης. Προϋπολογισμού 30,5 εκατ. ευρώ

Βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

 • Η ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρέψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγών μεταξύ δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών. Προϋπολογισμού 69,4 εκατ. ευρώ
 • Οι υπηρεσίες Διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης που αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά και κράτους –επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr. Προϋπολογισμού 27,9 εκατ. ευρώ
 • Η αναβάθμιση της παροχής ανοιχτών δεδομένων, της πλατφόρμας data.gov.gr και παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το έργο αφορά στην επέκταση της παροχής ανοιχτών δεδομένων προς του πολίτες, τις επιχειρήσεις , την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με στόχο τη διαφάνεια, την ανοιχτή διακυβέρνηση, την έρευνα και την επιχειρηματική αξιοποίηση. Προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ

Χρηματοδότηση σημαντικών έργων

 • Η κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα – Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Πρόκειται για το βόρειο τμήμα του Ε65 μήκους 70,5 χλμ που ολοκληρώνει τον αυτοκινητόδρομο ώστε να αναβαθμιστεί η σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου με την Κεντρική Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό μέσω της Εγνατίας Οδού. Αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική δράση για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας στην κρίσιμη περίοδο της απολιγνιτοποίησης. Προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ
 • Η ψηφιοποίηση Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο που αφορά στην ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών από όλα τα 390 υποθηκοφυλακεία της χώρας (ο όγκος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600 εκ. σελίδες) και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου τα αρχεία θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σε άλλα συναφή πληροφοριακά συστήματα. Προϋπολογισμού 242,4 εκατ. ευρώ
 • Τα τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια που αποσαφηνίζουν και κατοχυρώνουν θεσμικά το πολεοδομικό πλαίσιο (χρήσεις γης, όροι δόμησης κλπ) στο οποίο βασίζεται η χωροθέτηση πάσης φύσεων έργων και επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών. Προϋπολογισμού 345,2 εκατ. ευρώ
 • Η αποκατάσταση – Συντήρηση – Ανάδειξη μνημείων Ακρόπολης Αθηνών που αφορά εργασίες αναστήλωσης στον Παρθενώνα και τα τείχη, συντήρηση μνημείων, διαμόρφωση της δυτικής πρόσβασης, φωτογραμμετρίες και 3D αποτυπώσεις κ.α.. Το έργο καθιστά δυνατή την διαρκή συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου που αποτελεί ορόσημο για τη χώρα και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και αξιοθέατο υψηλού συμβολισμού με καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση τουρισμού στην Αθήνα. Προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ
 • Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάσσεται το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα, το οποίο ήδη τρέχει και παρέχει – με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια- επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop), στηρίζοντας έμπρακτα 325.000 οικογένειες με 560.000 παιδιά και νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών. Προϋπολογισμού 129,2 εκατ. ευρώ.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr