Απάντηση: Δεν υπάρχει εξαίρεση από το δίκαιο Δημοσίων συμβάσεων όπως υπονοείται.

Απλώς στις λοιπές θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ δίδεται η δυνατότητα κατάρτισης Γενικού πλαισίου κανονισμού, διατηρούμενων των άρθρων 36 και 38, καθώς και του συστήματος εννόμου προστασίας του Ν 4412/2016. Ο κανονισμός που θα εκδοθεί θα είναι σύμφωνος με την Ενωσιακή νομοθεσία, ενώ θα δοθεί και σχετική γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ.

Αιτίαση 10η: «Ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ».

Απάντηση: Με το σχέδιο νόμου ο μόνος δρόμος που ανοίγει είναι αυτός της μεταρρύθμισης της εταιρικής διακυβέρνησης και των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά απόλυτη πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο, και της εισαγωγής ενιαίου θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και λειτουργίας των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ.

Στόχος μας είναι να άρουμε τις παθογένειες του παρελθόντος και να καταστήσουμε τις Εταιρείες του Δημοσίου διαφανείς και παραγωγικούς οργανισμούς».

Πηγή: economico.gr