Το δημόσιο αλλάζει, με την κυβέρνηση να ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την καριέρα, την επιβράβευση ή τον πειθαρχικό έλεγχο των δημοσίων υπαλλήλων και των στελεχών υπουργείων και δημόσιων οργανισμών. Στην τετραετία αυτή, με αφετηρία το φθινόπωρο θα εκδηλωθούν οι ακόλουθες δράσεις:

Παράλληλα, θα βελτιωθεί ο μηχανισμός  παρακολούθησης των έργων και των δεδομένων των ΟΤΑ :

Οι 8 μεγάλες παρεμβάσεις

Οι άξονες δράσεις της κυβέρνησης στο δημόσιο έχουν ως εξής:

1.  Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση: Αλλαγές σε διαδικασία προσλήψεων και επιλογής προϊσταμένων

Αυτό θα επιτευχθεί με επιτάχυνση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.

Σχεδιάζονται νομοθετικές και επιχειρησιακές παρεμβάσεις, όπως:

–  μία νέα διαδικασία προσλήψεων σε κρίσιμες ειδικότητες (π.χ. εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές)

– εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων του ΑΣΕΠ

– ανάπτυξη διαλειτουργικοτήτων για την αυτόματη επιβεβαίωση στοιχείων

– ενίσχυση ΑΣΕΠ σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους, έμφαση στην εξέλιξη των δομών του, σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα προβλέπουν τις ανάγκες του Δημοσίου, που θα λαμβάνουν υπόψιν τον αντίκτυπο των τεχνολογικών και οικονομικών αλλαγών, για την πιο αποτελεσματική στελέχωση του Δημοσίου.

Στην ίδια κατεύθυνση, δρομολογείται νέο, εκσυγχρονισμένο και απλοποιημένο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, όπως επίσης νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων δημοσίου, με συμβόλαια απόδοσης στη βάση ετήσιας αξιολόγησης επίτευξης στόχων και δυνατότητα εφαρμογής bonus παραγωγικότητας.

Επιπροσθέτως, οι Διοικήσεις φορέων δημοσίου θα μπορούν να παύονται σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απόδοσης.

2.  Αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση.

Προωθείται αξιολόγηση και στοχοθεσία, με νέο σύστημα παρακίνησης-επιβράβευσης (bonus παραγωγικότητας), με επιτάχυνση της πειθαρχικής δικαιοσύνης.

Για πρώτη φορά το 2023 εφαρμόζεται το νέο σύστημα αξιολόγησης-στοχοθεσίας, με επικέντρωση στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων των υπαλλήλων και των προϊσταμένων για την εκπλήρωση των στόχων της οργανικής μονάδας.

Άμεσα θα εκκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενός νέου θεσμού που θα λειτουργήσει ως σημείο επαφής στα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημοσίου για την εφαρμογή της αξιολόγησης στους φορείς αυτούς, και θα επεκταθεί η εφαρμογή του νέου νόμου στοχοθεσίας και αξιολόγησης σε ΝΠΙΔ και ΑΕ του δημόσιου τομέα.

Παράλληλα, θα υπάρξει και ία νέα παράμετρος: ένας νέος μηχανισμός αποτύπωσης δεικτών ικανοποίησης των πολιτών για τις υπηρεσίες που παρέχει το δημόσιο.

Ανέλιξη των υπαλλήλων: Νέο μισθολόγιο, αύξηση επιδομάτων τέκνων, μπόνους

Έρχονται -μέσω του νέου μισθολογίου – αυξήσεις σημαντικές για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, με πρόσθετη αύξηση του επιδόματος παιδιού και του επιδόματος για θέσεις ευθύνης.

Θα δοθεί ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα σε όσους υπηρετούν σε θέση ευθύνης, γιατί ο ρόλος τους είναι καταλυτικός στην πιο αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης, και πρέπει να αμείβονται καλύτερα.

Αναπτύσσεται  ένα νέο, πάγιο σύστημα επιβράβευσης και παρακίνησης των υπαλλήλων του δημοσίου στη βάση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, το λεγόμενο bonus παραγωγικότητας.

Επίσης, από πλευράς ΥΠΕΣ θα υπάρξει συνεχής επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων μας. Για αυτό δρομολογούνται πλούσια προγράμματα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων με την πολύτιμη συνδρομή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αλλά και στοχευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των δεξιοτήτων 250.000 δημοσίων υπαλλήλων.

Παράλληλα δρομολογούνται παρεμβάσεις για την ταχύτερη και αποτελεσματική απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων, με τη σύσταση ειδικής μονάδας στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την ενεργοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.

3. Περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας: Απλοποίηση διαδικασιών

Δρομολογείται νέο, σύγχρονο  πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών και νέοι, εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης, που θα αλλάξουν ριζικά  τη σημερινή εικόνα, θα εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες, ενώ η απλοποίηση θα συμβάλλει και στην απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.

Παραλλήλως, τα ΚΕΠ θα αλλάξουν, αναβαθμίζονται,  σταδιακά, αισθητικά και λειτουργικά.

Ταυτόχρονα, δρομολογείται ο βέλτιστος συντονισμός των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης μέσω της αποφυγής τυχόν αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων και της άρσης ενδεχόμενων ασαφειών.

4. Νέο πλαίσιο εποπτείας των ΟΤΑ: Βελτίωση του μηχανισμού παρακολούθησης των έργων 

Δρομολογείται  ένα νέο πλαίσιο εποπτείας των ΟΤΑ, τη στελέχωση και απλοποίηση του θεσμού των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ (υπηρεσίες ελέγχου νομιμότητας) για τον αποτελεσματικό έλεγχο των πράξεων και παραλείψεων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Παράλληλα σχεδιάζεται η βελτίωση του μηχανισμού παρακολούθησης των έργων και των δεδομένων των ΟΤΑ με την αναβάθμιση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, την ενοποίηση των δεδομένων των επιμέρους μητρώων και την εισαγωγή δεικτών απόδοσης σε όλους τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

5.  Ενίσχυση της Βόρειας Ελλάδας, μέσω του Τομέα Μακεδονίας-Θράκης

Δρομολογούνται σημαντικά έργα υποδομών στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στα Αναπτυξιακά Σχέδια της κάθε Περιφέρειας, τα οποία περιλαμβάνουν:

– Πάνω από 360 έργα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη του 2030,

– Πάνω από 30 σημαντικά έργα που αλλάζουν την πόλη της Θεσσαλονίκης,

– Πάνω από 380  έργα για τη Δυτική Μακεδονία του 2030, η οποία διέρχεται την περίοδο της απολιγνιτοποίησης και Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Πρόκειται για δράσεις και έργα σε όλους τους τομείς, που στοχεύουν να εκσυγχρονίσουν το παραγωγικό πρότυπο, να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση, να δημιουργήσουν πολλές νέες θέσεις εργασίας και να αναβαθμίσουν τελικά το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων στη Βόρεια Ελλάδα.

6. Προώθηση της προστασίας των ζώων συντροφιάς

Στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνονται:

– Η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των υπομητρώων του,

-Η επιχορήγηση των δήμων για τη δημιουργία και τη στελέχωση δημοτικών κτηνιατρείων,

– Ενημέρωση και εκπαιδευτικά προγράμματα για την προαγωγή της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

7.  Ψηφιοποίηση της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας

Σχεδιάζεται η δημιουργία νέου πληροφοριακού συστήματος, που θα περιλαμβάνει ψηφιακό φάκελο αιτούντος και ασφαλές δίκτυο μεταφοράς του σε όλους τους ενεργούς εισηγητές της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, ανεξαρτήτως περιοχής, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και πλήρη διαλειτουργικότητα με το σύνολο των πληροφοριακών βάσεων του Δημοσίου. Έτσι, η υπηρεσία αποδεσμεύεται από τα χωρικά όρια αρμοδιότητας και γίνεται αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού.

8.  Ενεργοποίηση νέου πλαισίου για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Δρομολογείται η  ενεργοποίηση και λειτουργία της Δημόσιας Βάσης Δεδομένων και του Ειδικού Μητρώου για την συνολική καταγραφή όλων των Οργανώσεων που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση και την εφαρμογή – για πρώτη φορά στη χώρα μας – ενός ενιαίου πλαισίου ρύθμισης, που διασφαλίζει την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση του σημαντικού κοινωνικού έργου που επιτελούν.  Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχεδιάζεται η προσαρμογή του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να δέχεται την εγγραφή εθελοντικής εργασίας άνευ οικονομικού ή άλλου υλικού ανταλλάγματος, για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης, επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας.

Πηγή: economico.gr