Ξεκινά η χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, μέσω του Εγγυοδοτικού Ταμείου. Θα παρέχονται δάνεια έως 50.000 ευρώ από μία τράπεζα και το 80% του δανείου θα έχει την εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας.Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης θα ανέλθει σε 460 εκατ. ευρώ

Η χρηματοδότηση, τα χαρακτηριστικά δανείου του δανκαι οι προϋποθέσεις 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος χρηματοδότησης των πολύ μικρών επιχειρήσεων με τον τρίτο κύκλο του Εγγυοδοτικού Ταμείου είναι τα παρακάτω:

Κρατική Εγγύηση: Το δάνειο θα φέρει εγγύηση κατά 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως ακριβώς συνέβη και στους δύο προηγούμενους κύκλους χρηματοδότησης.

Συνολικό Ύψος Χρηματοδοτήσεων: Τουλάχιστον 460 εκατ. ευρώ σε νέες χορηγήσεις, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι: Όλες οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, με ετήσιο κύκλο εργασιών την 31.12. 2019 που δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Εξαιρούνται όσες έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο.

Δάνειο κεφαλαίου κίνησης τακτής λήξης.

Διάρκεια: έως 5 έτη.

Το ποσό του δανείου δεν θα υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω (όποιο είναι μικρότερο):

  • 50.000 ευρώ ή
  • έως το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019,
  • το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον δικαιούχο.
  • Απαγορεύεται η αναχρηματόδοτηση υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών.
  • Το δάνειο θα το λάβουν από μία εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.
  • Επιτόκιo: Euribor 3μηνου + spread, που θα το καθορίσει η τράπεζα ανάλογα με το πιστοληπτικό προφίλ του πελάτη κ.λπ.

Πηγή: economico.gr