πρόγραμμα Non-Dom

Με υψηλή ζήτηση και εκατοντάδες αιτήσεις ξεκινά το φιλόδοξο project του υπουργείου Οικονομικών που παρέχει φορολογικά κίνητρα «μετοίκισης» στην Ελλάδα.

Το λεγόμενο πρόγραμμα «μη διαμένοντος κατοίκου» (Non-Dom) παρέχει ευνοϊκό πλαίσιο φορολόγησης σε ξένους πολίτες που θα μετακομίσουν στην χώρα μας. Ηδη, έχουν γίνει εκατοντάδες αιτήσεις από υψηλού εισοδηματικού επιπέδου πολίτες του εξωτερικού, και κυρίως από την Βρετανία, τον Λίβανο, την Ρωσία και την Κίνα.

Ο ετήσιος φόρος των 100.000 ευρώ

Παράλληλα, φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας έχουν γίνει ήδη περισσότεροι από 20 πλούσιοι ξένοι οι οποίοι έχουν επενδύσει στη χώρα μας πάνω από 500.000 ευρώ.
Το κίνητρο για να μεταφέρουν την κατοικία τους στην Ελλάδα οι εύποροι ξένοι είναι ισχυρό.

Προβλέπει την καταβολή ετήσιου φόρου 100.000 ευρώ ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος που αποκτούν οι «Κροίσοι» στο εξωτερικό.
Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις είναι να αποδεικνύει ότι o ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο, ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, πραγματοποιεί τρεις κατ’ανώτατο όριο διακριτές επενδύσεις, συνολικού ποσού που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500.000 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την  κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν  υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, οι ξένοι πολίτες που θέλουν να ευνοηθούν από το εν λόγω καθεστώς στην Ελλάδα θα πρέπει να επενδύουν στους εξής τομείς:

  •  Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Ως αποδεκτό ποσό της επένδυσης, καθορίζεται το μικρότερο ποσό μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνο αγοράς, προσαυξημένης κατά 10%, και της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου.
  • Αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης.
  • Απόκτηση τίτλων συμμετοχής σε εταιρεία, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά. Επιλέξιμη επένδυση είναι η αγορά τίτλων συμμετοχής, σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, και ειδικότερα η αγορά μετοχών εδρεύουσας στην Ελλάδα Α.Ε. , μη εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή μεριδίων σε εδρεύουσα στην Ελλάδα Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή  ΕΠΕ ή ΙΚΕ.
  • Αγορά Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Επιλέξιμη επένδυση είναι η αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον 3 έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακα αυτών.
  • Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων
    Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές.

Πηγή: economico.gr